5 Star Teaching Excellence by the QS Stars Global University ratings system

gamechangerwelsh1

Open days: 18 June, 15 October, 209 October

CWRDD Â Ben

Swyddog Gweithredol y Cyfryngau,
Cymdeithas Bêl-Droed Cymru

“RYDW I’N BENCAMPWR

Heb Brifysgol Abertawe, fyddwn i ddim lle rydw i heddiw – yn fy swydd ddelfrydol yn rheoli holl weithrediadau cyfryngau a darlledu Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Gydag amseru gwych, graddiais i yn 2011 wrth i’r Clwb gael ei ddyrchafu i’r Uwch-gynghrair. Ond fyddwn i ddim wedi bod yn barod i ymgymryd â’r rôl heb y cyfleoedd a’r profiad ges i ym Mhrifysgol Abertawe.

Dyw Abertawe ddim yn creu graddedigion yn unig, ei nod yw hyfforddi pobl ifanc sy’n gymwys am y byd gwaith ac yn barod i wireddu eu potensial.

Ymunais i â Waterfront, papur newydd y myfyrwyr, hanner ffordd trwy fy ail flwyddyn a des i’n Olygydd Chwaraeon, gan ennill dwy wobr y cyfryngau, ac roeddwn i’n ddigon ffodus i gyfweld â nifer o sêr chwaraeon blaenllaw.

Roeddwn i hefyd yn cyd-ysgrifennu blog ar-lein, fe wnes i dri lleoliad gwaith, gan gynnwys un yn y clwb ac un gyda phapur newydd lleol, yn ogystal â llwyddo i ennill gradd mewn Hanes.

Yn ystod fy amser yn Abertawe, roeddwn yn llysgennad myfyrwyr ar gyfer yr Adran Hanes, yn siarad â darpar fyfyrwyr am y manteision niferus sydd gan y Campws a’r ddinas i’w cynnig. Nawr, fel aelod o Gymdeithas y Cynfyfyrwyr, dwi’n dod yn ôl i roi sgyrsiau gyrfaoedd rheolaidd er mwyn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i gyflogaeth mewn hinsawdd sy’n gallu bod yn anodd.

Efallai fy mod i wedi gwireddu un o’m breuddwydion yn syth ar ôl graddio, ond mae gen i lawer i’w gyflawni o hyd. Hoffwn i deithio i wledydd gwahanol er mwyn profi diwylliannau newydd. Un diwrnod, hoffwn i ysgrifennu llyfr hefyd.

Roedd penderfynu dod i Brifysgol Abertawe yn benderfyniad rhwydd, a’r un gorau wnes i erioed. ”

Dwi’n gwneud fy swydd ddelfrydol gan ddilyn fy hoff dîm.quoteclose

Ben

quoteopen

ASTUDIO’R CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU YM MHRIFYSGOL ABERTAWE

Mae graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn gwneud cyfraniad gwerthfawr ac unigryw i’r economi ac maent yn hollbwysig wrth gefnogi sectorau diwydiant creadigol sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang.

DARGANFOD MWY: Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU

MEDDWL AM EICH DYFODOL

Mae ein hanes hir o weithio gyda busnes, diwydiant, masnach a’r sector cyhoeddus yn ein galluogi i ychwanegu gwerth go iawn at eich addysg. Rydym yn gwrando’n ofalus ar gyflogwyr pan fyddan nhw’n dweud wrthym pa sgiliau a phrofiadau maent yn gofyn amdanynt gan eu gweithwyr graddedig, ac rydym yn teilwra ein cyrsiau i sicrhau eich bod yn meithrin y sgiliau proffesiynol, safon uchel, hynny a fydd yn eich galluogi i ffynnu yn y byd cystadleuol cyfoes.

DARGANFOD MWY: GYRFAOEDD A CHYFLOGADWYEDD

94% graduates in employment or further study within six months

Top 20 for graduate employment (Times and Sundat Times Good University Guide League Table 2015)

courses14

Explore Swansea's Award-winning beaches

MAE PRIFYSGOL YN FWY NA LLE I DDYSGU – MAE’N LLE I FYW!

Mae’r ffordd o fyw ar ein campws yn meithrin cymuned groesawgar, gosmopolitan sy’n cynnig rhywbeth i bawb.

DARGANFOD MWY: BYWYD MYFYRIWR

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey

CYMUNED GYDOL OES

Mae gan Brifysgol Abertawe gymuned ffyniannus o gynfyfyrwyr sy’n sicrhau y byddwch yn gallu cadw mewn cysylltiad agos â’r Brifysgol yn hir ar ôl i gymeradwyaeth y seremoni raddio ddistewi. Mae ein holl raddedigion yn cael eu cofrestru’n awtomatig yn aelodau Cymdeithas y Cynfyfyrwyr, cymuned gynnes, groesawgar o raddedigion sy’n cael eu cysylltu gan eu profiadau o astudio yn Abertawe.

Mae’r Gymdeithas yn rhwydwaith bywiog â 60,000 o aelodau gweithgar sy’n gweithio ar bob lefel mewn diwydiant, masnach, chwaraeon a’r sector cyhoeddus..

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey
SYr Terry Matthews

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey
Jason Mohammad

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey
Liz Johnson

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey
ATHRO LYN EVANS