headerinnovatorwelshmobileinnovatorwelsh

headergamechangerwelshmobilegamechangerwelsh

headertrailblazerwelshmobiletrailblazerwelsh

headerentrepreneurwelshmobileentrepreneurwelsh

headercampaignerwelshmobilecampaignerwelsh

headeradvocatewelshmobileadvocatewelsh

Open days: 18 June, 15 October, 209 OctoberOpen days: 18 June, 15 October, 209 October

DYMA PWY SYDD AR FRIG Y DON YM

MHRIFYSGOL ABERTAWE...

twitter1facebook1instagram1

Our stories

video1

PRIFYSGOL ABERTAWE

Trwy astudio ym Mhrifysgol Abertawe byddwch yn rhan o sefydliad ymchwil o safon fyd-eang sydd ag uchelgeisiau mawr. Byddwch yn derbyn profiad dysgu ac addysgu rhagorol â phwyslais arbennig ar gyflogadwyedd. Ond byddwch hefyd yn cwympo mewn cariad â’r ddinas.

Established 1920

Top 50 UK University (THE, Good University Guide, 2016)

CYFLAWNIADAU

Diolch i’n myfyrwyr a’n staff disglair, mae gennym lawer i fod yn falch ohono.

Top 10 Quality of Life (Lloyds TSB University Quality of Life survey)

5 Star teaching excellence by the QS Stars global university ratings system

UK Top 30 for research excellence (REF2014)

Top 20 for graduate employment (Times and Sundat Times Good University Guide League Table 2015)

Y CWRS PERFFAITH I CHI

Mae addysgu sy’n cael ei arwain gan ymchwil a’i ysgogi gan ymarfer yn helpu i sicrhau bod eich gradd yn berthnasol i’r byd modern. Mae Prifysgol Abertawe wedi derbyn gradd 5 seren am ansawdd ei haddysgu gan y system graddio prifysgolion byd-eang Sêr QS. Rydym yn cynnig cyrsiau ar draws y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Peirianneg, y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, y Gyfraith, Gwyddoniaeth, Meddygaeth a Rheolaeth.

DARGANFOD MWY: CYRSIAU

94% graduates in employment or further study within six months

Top 20 for graduate employment (Times and Sundat Times Good University Guide League Table 2015)

courses14

MEDDWL AM EICH DYFODOL

Mae ein hanes hir o weithio gyda busnes, diwydiant, masnach a’r sector cyhoeddus yn ein galluogi i ychwanegu gwerth go iawn at eich addysg. Rydym yn gwrando’n ofalus ar gyflogwyr pan fyddan nhw’n dweud wrthym pa sgiliau a phrofiadau maent yn gofyn amdanynt gan eu gweithwyr graddedig, ac rydym yn teilwra ein cyrsiau i sicrhau eich bod yn meithrin y sgiliau proffesiynol, safon uchel, hynny a fydd yn eich galluogi i ffynnu yn y byd cystadleuol cyfoes.

DARGANFOD MWY: GYRFAOEDD A CHYFLOGADWYEDD

EIN LLEOLIAD UNIGRYW

Yn dafliad carreg o ganol y ddinas, mae Campws y Bae wrth y traeth,
ac mae Campws Parc Singleton wedi’i amgylchynu gan barcdir aeddfed a gerddi botaneg. Mae’r ddau ar gyrion penrhyn hardd Gŵyr.

DARGANFOD MWY: EIN LLEOLIAD UNIGRYW

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey

LLETY

Gall dechrau yn y brifysgol fod yn dipyn o gorwynt ac ymhlith popeth, bydd angen lle i ymlacio, pwyso a mesur eich sefyllfa newydd, ac ymgartrefu yn syth.

Ni waeth a ydych am fyw yn un o’n neuaddau cysurus ar y campws, yn ein Pentref Myfyrwyr deiliog, neu yn un o’r tai preifat gerllaw a reolir gan ein hasiantaeth osod, Gwasanaethau Llety Myfyrwyr (SAS), mae Gwasanaethau Preswyl yna i sicrhau y byddwch yn dewis y llety sy’n berffaith i chi.

Mae ystafelloedd wedi’u haddasu ar gael i’r rhai ag anghenion arbennig, gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey
Wi-Fi

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey
BWYTAI

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey
SIOPAU

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey
GOLCHFA

accommodation1accommodation2accommodation3accommodation4

facilities1

CYFLEUSTERAU

Mae ein rhaglen uchelgeisiol i ehangu a datblygu’r campws yn ein galluogi i ddyblu ein maint a darparu hyd yn oed mwy o gyfleusterau i wella’r profiad arobryn rydym yn ei ddarparu i fyfyrwyr.

  • Cyfleusterau Golchfa 24/7
  • Mae ystafelloedd wedi’u haddasu ar gael i fyfyrwyr ag anghenion penodol, gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn
  • WiFi ar draws y campws
  • Wardeniaid Lles Preswyl
  • Dros 1,800 o gyfrifiaduron i fyfyrwyr eu defnyddio
  • WiFi diderfyn am ddim yn y llety
  • Pentref Chwaraeon, gan gynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru
  • Llyfrgelloedd 24/7

DARGANFOD MWY: CYFLEUSTERAU CAMPWS

Campus Libraries

Open 24/7 during exams

Plenty of PCs for you to use whenever the library is open

Customer service excellence award. Libraries and ICT


CAMPWS Y BAE

Y NEUADD FAWR

Mae’r Neuadd Fawr, yng nghanol Campws y Bae, yn lleoliad hyfryd i’r Brifysgol gynnal cyngherddau cerddorol, cynadleddau a seremonïau graddio a digwyddiadau mawr eraill.

PEIRIANNEG

Caiff y Coleg Peirianneg ei gydnabod yn rhyngwladol am ansawdd ei addysgu a’i ymchwil. Gyda’n Canolfannau Ymchwil o safon fyd-eang a rhaglen fuddsoddi hirdymor i ddarparu adnoddau a chyfleusterau addysgu rhagorol, rydym yn cynnig amgylchedd astudio ardderchog.

YR YSGOL REOLAETH

Mae gan yr Ysgol Reolaeth gymuned fywiog o fyfyrwyr sy’n dod o bedwar ban y byd. Mae gan yr Ysgol ddiwylliant ymchwil dynamig yn seiliedig ar nifer o grwpiau ymchwil ac mae ein myfyrwyr yn manteisio ar arbenigedd ein hacademyddion o fri rhyngwladol sy’n ymwneud ag addysgu ar bob lefel.

LLETY MYFYRWYR

Mae Campws y Bae yn un o’r ychydig o gampysau prifysgol yn y DU sydd â mynediad uniongyrchol i’r traeth a’i rodfa ei hun ar lan y môr. Mae ganddo gyfleusterau pwrpasol ar gyfer myfyrwyr a llety i’w rentu yn ystod yr haf.


CAMPWS PARC SINGLETON

campus0005VectorSmartObject

TŶ FULTON

Cafodd Tŷ Fulton ei ddylunio gan Percy Thomas a’i agor ym 1965 ac mae’n adeilad rhestredig Gradd II. Mae bellach yn gartref i amrywiaeth o wasanaethau i fyfyrwyr, bwytai, a siopau.

campus0004VectorSmartObject

COLEG Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU

Mae gan Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau chwe adran: Academi Hywel Teifi, Addysg Barhaus Oedolion, Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, Hanes a’r Clasuron, Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfathrebu ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

campus0003VectorSmartObject

COLEG Y GWYDDORAU DYNOL AC IECHYD

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn tynnu disgyblaethau iechyd, nyrsio, bydwreigiaeth, gofal cymdeithasol, polisi cymdeithasol, a seicoleg at ei gilydd. Y Coleg yw’r darparwr addysg gofal iechyd mwyaf yng Nghymru, gydag awyrgylch cyffrous a dynamig i astudio ynddo, ac i ddatblygu gyrfa academaidd neu broffesiynol.

campus0002VectorSmartObject

YSGOL Y GYFRAITH HILLARY RODHAM CLINTON

Cynigia’r Coleg ystod eang o Raglenni LLB ynghyd â’r Cwrs Ymarferiad y Gyfraith (LPC) a’r Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith (GDL). Addysgir ein holl fodiwlau gan athrawon a darlithwyr hynod brofiadol sy’n weithgar ym maes ymchwil.

campus0001VectorSmartObject

YR YSGOL FEDDYGAETH

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn gydradd gyntaf yn y DU am ein Hamgylchedd Ymchwil a bellach yn 2il yn y DU am ein Huned Asesu o ganlyniad i’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.

campus0000VectorSmartObject

Y COLEG GWYDDONIAETH

Mae’r Coleg Gwyddoniaeth yn cynnwys yr Adrannau Biowyddorau, Cemeg, Cyfrifiadureg*, Daearyddiaeth, Mathemateg* a Ffiseg. Rydym yn dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy ymchwil o safon fyd-eang ragorol a thrawiadol, addysgu ymarferol ymroddedig ac ymgysylltu dwyffordd â’r gymuned fusnes.
*Dysgir y cyrsiau hyn ar Gampws y Bae