CELTA Open Evening / Noson Agored CELTA

Find Out More About CELTA

A CELTA course is a great way to gain an English language teaching qualification and prepares you to travel and work abroad or start a career in English language teaching.

What better way to find out more about English language teaching, CELTA, and ELTS than attending an open evening?

Our open evenings will: 

 • tell you about English language teaching opportunities abroad and in the UK.
 • introduce you to the interactive and enjoyable ways in which CELTA qualified teachers help their students.
 • explain the differences between our full and part-time courses.

We hold regular Open Evenings, and details will be posted here with booking arrangements. Numbers are limited to 20, so please book early to guarantee a place. Detailed joining instructions will be sent on registration.

Tuesday 7th March

This event will take place at Swansea University, Singleton Park Campus SA2 8PP (Room: tbc)

Tuesday 9th May

This event will take place at Swansea University, Singleton Park Campus SA2 8PP (Room: tbc)

 

Open Evening Programme

Arrivals and Refreshments  1800

Course Introduction from 

CELTA Course Coordinator

1830

Demo Session

1845
Q & A 1915
Close 1930

Teas, coffees, and biscuits will be provided. 

Please note that to take up a place on a CELTA course at ELTS, Swansea University, you need to fulful the following criteria: 

 • Be at least 18 years old when the course begins 
 • Have as a minimum entry requirement, a standard of education equivalent of that required for entry into higher education
 • For non-native speakers of English, have a minimum level of IELTS 7.5 in all areas (reading, writing, listening and speaking) or equivalent

For more information about our CELTA Open Evenings or about CELTA in general, please contact Peter Neville, the CELTA Teacher Training Coordinator, or phone us +44 1792 295391. We look forward to hearing from you. 

 

 

Noson Agored CELTA

Gwybod Mwy Am CELTA

Mae cwrs CELTA yn ffordd wych o ennill cymhwyster addysgu iaith Saesneg ac yn eich paratoi i deithio a gweithio dramor neu i ddechrau gyrfa mewn addysgu iaith Saesneg. 

Pa ffordd well o wybod mwy am addysgu'r iaith Saesneg, CELTA ac ELTS na mynychu noson agored?

Bydd ein nosweithiau agored yn: 

 • dweud wrthych am gyfleoedd addysgu iaith Saesneg dramor ac yn y DU
 • eich cyflwyno i’r ffyrdd rhyngweithiol a difyr y mae athrawon cymwysedig CELTA yn cynorthwyo eu myfyrwyr
 • egluro’r gwahaniaethau rhwng cyrsiau llawn amser a rhan-amser  

 

I gadw’ch lle ar ein Noson Agored nesaf, nos Fercher 28 Medi, cliciwch ar y ddolen ganlynol: EventBrite. Dim ond 20 lle sydd ar gael, felly gwnewch gais yn gynnar er mwyn gwarantu lle. Anfonir cyfarwyddiadau manwl am ymuno atoch adeg cofrestru.

Cynhelir y digwyddiad ym Mhrifysgol Abertawe, Campws Parc Singleton SA2  8PP (Ystafell: Keir Hardie 230).

 

Rhaglen y Noson Agored 

 Cyrraedd a Lluniaeth  1800

Cyflwyniad i’r Cwrs gan

Cydlynydd Cwrs CELTA 

1830

Sesiwn arddangos

1845
Holi ac ateb 1915
Cloi 1930

Darperi te, coffi a bisgedi. 

Dalier sylw: i ennill lle ar gwrs CELTA yn ELTS, Prifysgol Abertawe, mae angen i chi gyrraedd y meini prawf canlynol:

 • Bod yn 18 oed o leiaf pan mae’r cwrs yn dechrau
 • Bod â safon addysg sy’n cyfateb â’r hyn sy’n ofynnol er mwyn cael mynediad at addysg uwch,
 • I siaradwyr Saesneg anfrodorol, bod â’r lefel leiaf bosibl o IELTS 7.5 ym mhob maes (darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad) neu’n gyfatebol 

Am fwy o wybodaeth ynghylch ein Nosweithiau Agored CELTA neu am CELTA yn gyffredinol, cysylltwch â  Peter Neville, Cydlynydd Hyfforddi Athrawon CELTA, neu ffoniwch ni ar +44 1792 295391. Edrychwn ymlaen i glywed gennych chi.