Ymgyrraedd yn Ehangach

Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach

Mae Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru yn ymdrechu i gynyddu cyfranogiad mewn addysg uwch gan bobl o grwpiau a chymunedau a dangynrychiolir yn ne-orllewin Cymru, gan ganolbwyntio'n benodol ar ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, plant sy'n derbyn gofal a phobl ifanc sy'n gadael gofal.

Rydym yn cael ein hariannu gan Raglen Ymgyrraedd yn Ehangach Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, a'n partneriaid yw Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Coleg Sir Gâr, Coleg Gŵyr Abertawe, Grŵp Colegau NPTC, Coleg Sir Benfro, Gyrfa Cymru, awdurdodau lleol ac ysgolion yn ne-orllewin Cymru.

Drwy gydweithio, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau dysgu a chynyddu dyheadau ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion a dargedir ar draws de-orllewin Cymru er mwyn creu llwybrau i addysg uwch. Rydym yn gweithio'n bennaf gydag ysgolion a theuluoedd ac yn cynnig gweithgareddau sy'n amrywio o sesiynau sgiliau astudio byr i Ysgol Haf breswyl tair wythnos.

Adborth am y rhaglen gan athrawon:

"Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae disgyblion Cefn Hengoed wedi elwa'n fawr o raglen Ymgyrraedd yn Ehangach...heb amheuaeth, mae'r rhaglen wedi chwarae rhan allweddol wrth wella deilliannau academaidd ein disgyblion." Athro yn Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed

"Mae cynnwys y garfan sydd wedi gadael yr ysgol yn ddiweddar (mis Gorffennaf 2014) yng nghynllun Ymgyrraedd yn Ehangach wedi bod yn hynod werthfawr wrth gynyddu cymhelliant disgyblion a’u hannog i ystyried addysg uwch. Mae'n anghyffredin i fwy na nifer bach o ddisgyblion mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf fynd i'r Brifysgol a dwi'n credu y bydd y gweithgareddau sy'n cael eu darparu gan Ymgyrraedd yn Ehangach bron yn sicr o annog y garfan hon i ystyried hynny o ddifrif. Ar ben hyn, mae'r holl weithgareddau wedi bod o safon uchel ac yn boblogaidd iawn gyda'r disgyblion, gan gyflwyno ffyrdd newydd o ddysgu mewn amgylcheddau gwahanol." Athro o Ysgol Gymunedol Dylan Thomas

"Mae'r cysylltiadau ag Ymgyrraedd yn Ehangach wedi bod yn werthfawr iawn i mi fel Rheolwr Cynnydd wrth ddarparu'r cymorth gyda sgiliau astudio sy'n angenrheidiol i ddisgyblion. Er bod athrawon yn cyflwyno'r un wybodaeth, mae'r disgyblion yn talu llawer mwy o sylw i'r myfyrwyr prifysgol! Roedd y gefnogaeth wrth gynyddu dyheadau, yn enwedig yn y dalgylch hwn, yn wych. Mynegodd llawer mwy o ddisgyblion na'r disgwyl ddiddordeb mewn mynd i'r brifysgol ar ôl ymweld â'r brifysgol neu ar ôl trafod cyrsiau â'r mentoriaid. Mae gwaith tîm Ymgyrraedd yn Ehangach yn bendant wedi gwella profiadau dysgu fy ngrŵp blwyddyn ac rwy'n ddiolchgar iawn am hynny." Athro o Ysgol Gyfun Gymunedol Cwrt Sart

"Mae rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach...yn cynyddu cymhelliant ein myfyrwyr ac yn helpu i ganolbwyntio eu meddyliau. Dwi ddim erioed wedi derbyn unrhyw adborth negyddol."Athro o Ysgol a Chweched Dosbarth St Joseph.

"Mae'r holl athrawon a fu'n ymwneud â'r gweithgareddau wedi bod yn frwdfrydig iawn ac yn teimlo bod y disgyblion wedi elwa'n fawr, yn academaidd ac o ran ehangu eu profiadau."Athro o Ysgol Ffederasiwn Cwm Afan Uchaf.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Rhif Ffôn: 01792 602 128

E-bost: ymgyrraedd.yn.ehangach@abertawe.ac.uk