Rheolaeth Ymchwil

Llywodraethu Ymchwil

Am fanylion pellach cysylltwch â’r Rheolwr Ymchwil a Chydymffurfiaeth drwy e-bostio emailresgov@abertawe.ac.uk

Llywodraethu Ymchwil

Mae Llywodraethu Ymchwil yn gofyn bod gan y Brifysgol bolisïau a gweithdrefnau o ran ansawdd a rheoli risg, sydd wedi'u diffinio'n dda, ac sy'n:

 • Diffinio safonau clir;
 • Sicrhau bodloni'r safonau; a
 • Sicrhau bod trefniadau ar waith i asesu, monitro a rheoli cydymffurfio â'r safonau ac i adrodd ar hynny.

Mae Llywodraethu Ymchwil yn ymdrechu'n gyson i wella safonau trwy amlygu egwyddorion, gofynion, a mecanweithiau. Mae'n disgrifio asesiadau ac arferion monitro er mwyn sicrhau:

 • Cynnal cadernid a chywirdeb ym mhob agwedd ar ymchwil;
 • Cynnal ymchwil yn unol â'r fframweithiau, ymrwymiadau a safonau moesegol, cyfreithiol a phroffesiynol perthnasol;
 • Bod diwylliant cywirdeb a chymorth ar gael i ymchwilwyr;
 • Bod y prosesau ar gyfer gwneud penderfyniadau'n dryloyw, gyda chyfrifoldebau clir a threfniadau monitro effeithiol;
 • Bod prosesau cadarn a theg ar waith i ymateb i honiadau o gamymddwyn ymchwil; a
 • Bod arferion ymchwil yn cael eu harchwilio a'u hadolygu'n rheolaidd.

Mae Llywodraethu Ymchwil yn berthnasol ar gyfer pawb sy'n:

 • Cynllunio astudiaethau ymchwil;
 • Ymgymryd ag ymchwil;
 • Hwyluso ymchwil yn eu sefydliad;
 • Ariannu cynigion ymchwil nei isadeiledd ymchwil; a
 • Ymgymyd â, a rheoli, ymchwil ym mhob gr┼Áp proffesiynol.

Disgwylir y bydd staff a myfyrwyr sy'n cynnal ymchwil yn ymgyfarwyddo â'r holl ganllawiau perthnasol ac y byddant yn atebol am eu gweithredoedd a'u hymddygiad.  Disgwylir hefyd y byddant yn glynu wrth y safonau uchaf o ran cywirdeb, gonestrwydd, proffesiynoliaeth, trylwyredd a chadernid ym mhob agwedd ar eu gwaith ymchwil.

Moeseg Ymchwil

Mae Ymchwil yn ymwneud â chasglu gwybodaeth, ac mae moeseg ymchwil yn ymwneud â'r dulliau a ddefnyddir i gasglu a dadansoddi'r wybodaeth honno, yn ogystal â'i chyflwyno a'i chyhoeddi. Os nad yw'r wybodaeth a gesglir ar gael yn gyhoeddus, neu os bydd ei chasglu'n cynnwys defnyddio cyfranogwyr dynol (er enghraifft trwy holiadur neu gyfweliad), meinwe dynol, neu anifeiliaid, yna bydd angen, yn ôl pob tebyg, rhyw fath o adolygiad a chymeradwyaeth foesegol o'r ymchwil. Ystyriaeth bennaf unrhyw astudiaeth ymchwil ddylai fod urddas, hawliau, diogelwch a lles y cyfranogwyr. Dylai cydsyniad gwybodus fod wrth wraidd unrhyw ymchwil foesegol sy'n cynnwys cyfranogwyr dynol. Yn y lle cyntaf, mae'r cyfrifoldeb am gynnal ymddygiad moesegol da ar yr ymchwilwyr eu hunain. Mae ymchwil foesegol, felly, yn fater o fod yn ymwybodol o'r risg, ac nid o reidrwydd o osgoi risg.