Polisi ar drin honiadau o gamymddwyn ymchwil

Polisi ar drin honiadau o gamymddwyn ymchwil

Mae'r polisi ar gamymddygiad mewn ymchwil wedi cael ei ddatblygu drwy gyfeirio at ganllawiau Swyddfa Uniondeb Ymchwil y DU (UKRIO)
Mae Cyngor Ymchwil y DU yn diffinio camymddygiad mewn ymchwil fel anwiredd, ffugiad, llên-ladrad neu wyriad difrifol arall o arferion ymchwil a dderbynnir yn gyffredinol at ddiben cynnig, cyflawni, adolygu neu adrodd ar ganlyniadau ymchwil.
 • Anwiredd yw ffugio data neu ganlyniadau a'u cofnodi neu adrodd arnynt.
 • Ffugiad yw cam-ddefnyddio deunydd, cyfarpar neu brosesau ymchwil, neu newid neu hepgor data neu ganlyniadau fel na chaiff yr ymchwil ei adlewyrchu'n gywir yng nghofnod yr ymchwil.
 • Llên-ladrad yw defnyddio syniadau, prosesau, canlyniadau neu eiriau rhywun arall heb eu cydnabod yn briodol.

Mae Prifysgol Abertawe'n disgwyl i'w holl aelodau fodloni'r safonau uchaf wrth gynnal eu hymchwil, fel y'u nodir yn ei Fframwaith Moeseg a Llywodraethu.

Egwyddorion Allweddol

Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i weithredu ar sail yr egwyddorion canlynol wrth ymchwilio i honiadau o gamymddygiad mewn ymchwil:

 • Mae camymddygiad mewn ymchwil yn fater difrifol.
 • Ymchwilir i honiadau o gamymddygiad mewn ymchwil yn unol â'r safonau uchaf o ran uniondeb, cywirdeb a thegwch.
 • Dymuna'r Brifysgol i'w holl randdeiliaid (gan gynnwys arianwyr, noddwyr, rheoleiddwyr, aelodau staff, cyhoeddwyr gwyddonol, myfyrwyr, cyfranogwyr ymchwil a chleifion) fod yn hyderus bod y Brifysgol bob amser yn bodloni'r safonau uchaf o ran uniondeb, a'i bod yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i honiadau o gamymddygiad mewn ymchwil gan ymchwilio iddynt mor gyfrinachol ag sy'n ymarferol o fewn rheswm.
 • Bydd y Brifysgol yn sicrhau bod y rhai sy'n gyfrifol am ymchwilio i honiadau o gamymddygiad mewn ymchwil yn gweithredu ag uniondeb a sensitifrwydd ar bob adeg.
 • Bydd y Brifysgol yn sicrhau bod y rhai sy'n ymchwilio i achosion o'r fath yn cydymffurfio â rhwymedigaethau statudol y Brifysgol a hawliau staff yn ôl y ddeddfwriaeth gyfredol, ynghyd ag unrhyw hawliau a rhwymedigaethau a roddir i aelodau staff gan ei hordinhadau a'i statudau.
 • Mae gan unrhyw un a gyhuddir o gamymddygiad mewn ymchwil yr hawl i ragdybiaeth ei fod yn ddieuog.
 • Cydnabyddir y gellir gwneud honiadau am resymau sy'n ymddangos yn faleisus.
 • Os oes cyhuddiad ffurfiol o gamymddygiad mewn ymchwil yn erbyn rhywun, darperir manylion ysgrifenedig llawn am yr honiadau i'r unigolyn hwnnw, a chaiff gyfle i amlinellu ei achos ac ymateb i'r honiadau yn ei erbyn.
 • Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i amddiffyn enw da'r rhai sy'n destun amheuon, neu honiadau o gamymddygiad lle bo'r honiadau neu'r amheuon heb eu cadarnhau.
 • Bydd staff sy'n ymgymryd ag ymchwil yn gallu arfer eu hawl i ryddid academaidd dan Statudau'r Brifysgol, ond rhaid iddynt hefyd dderbyn cyfrifoldeb am sicrhau y cynhelir uniondeb ymchwil a'u bod yn ymwybodol o'r gofynion cyfreithiol sy'n rheoleiddio eu gwaith.
 • Mae gan yr holl aelodau staff a myfyrwyr, ac unrhyw unigolion sydd ag awdurdod i weithio yn y Brifysgol, ei chyfleusterau, neu sydd fel arall yn ymgymryd ag ymchwil ar ran y Brifysgol, rwymedigaeth a chyfrifoldeb i hysbysu'r Brifysgol am unrhyw bryderon ynghylch camymddygiad posib mewn ymchwil, p'un a welwyd hynny neu a oes cred resymol ei fod wedi digwydd neu ei fod yn debygol o ddigwydd.
 • Ni fydd y Brifysgol yn peri i aelodau staff a myfyrwyr sy'n codi'r fath bryderon yn unol â'r polisi hwn gael eu cosbi na bod ar eu colled am wneud hynny, ar yr amod eu bod yn gweithredu'n gyfrinachol a'u bod yn credu'n rhesymol bod camymddygiad posib mewn ymchwil wedi digwydd neu ei fod yn debygol o ddigwydd.
 • Mae'r sail dros ddod i gasgliad bod unigolyn wedi cyflawni camymddygiad posib mewn ymchwil yn dibynnu ar farn bod bwriad i gyflawni'r camymddygiad a/neu'r esgeulustod wrth gynnal unrhyw agwedd ar ymchwil a wnaed a bod y baich profi gofynnol yn seiliedig ar 'bwysau tebygolrwydd'.
 • Lle bynnag y bo'n briodol, gellir ymdrin â materion drwy drafodaethau anffurfiol, cyngor, arweiniad neu gytundeb i gyfryngu, heb y gofyniad am ymchwiliad ffurfiol.

Sut i godi pryderon:

Ymdrinnir ag ymholiadau a phryderon ynghylch camymddygiad mewn ymchwil ar lefel sefydliadol. Gall aelodau staff, myfyrwyr neu unigolion neu sefydliad allanol sydd am godi pryderon ynghylch uniondeb ymchwil yn y Brifysgol wneud hynny, yn gyfrinachol, drwy'r cysylltau sefydliadol: