Hyfforddiant Ar Lywodraethu Ymchwil

Hyfforddiant a Chyngor ar Ymchwil

Er mwyn sicrhau bod staff a myfyrwyr sy'n ymgymryd ag ymchwil yn bodloni'r safonau moesegol uchaf o ran uniondeb ymchwil, yn cydymffurfio â gofynion rheoleiddio cyrff ariannu a'r 'Concordat i Gynnal Uniondeb Ymchwil', mae'r Brifysgol yn darparu hyfforddiant ar-lein ar uniondeb ymchwil (Epigeum). Ategir yr hyfforddiant ar-lein gan gyrsiau mewnol byr ar lywodraethu ymchwil a ddarperir gan y Gwasanaethau Datblygu a Hyfforddiant.

Mae ymchwilwyr yn gyfrifol am weithrediad ac uniondeb eu hymchwil. Cyn dechrau prosiect ymchwil, cynghorir ymchwilwyr i asesu a oes ganddynt y sgiliau, yr adnoddau a'r hyfforddiant angenrheidiol i ymgymryd ag ymchwil i'r safonau moesegol uchaf. Dylai ymchwilwyr sicrhau eu bod yn ymwybodol iawn o'r gofynion moesegol, cyfreithiol, sefydliadol priodol (gan gynnwys rhai'r noddwr/ariannwr) sy'n darparu sicrwydd a chydymffurfiaeth.

Prosiectau a Ariennir: Disgwylir i brif ymchwilydd prosiect ymchwil fod yn gyfrifol am annog pob aelod o'r tîm ymchwil i ddatblygu ei sgiliau ac am arwain a meithrin y broses o gyfnewid syniadau ymchwil mewn modd agored. Rhaid iddynt hefyd sicrhau y darperir cyfeiriad a goruchwylio priodol ar bob adeg yn ystod y broses ymchwilio, gan gynnwys wrth baratoi ceisiadau am gyllid, yn unol â gweithdrefnau ariannol y Brifysgol, y rheoliadau sy'n berthnasol i gasglu, storio a dadansoddi data, a'r rheoliadau sy'n berthnasol i gyhoeddi a lledaenu canlyniadau.

Ymchwil Myfyrwyr: Dylid sicrhau bod yr holl fyfyrwyr sy'n ymgymryd ag ymchwil yn gyfarwydd â'r egwyddorion a'r arferion priodol sy'n berthnasol i uniondeb, moeseg a llywodraethu ymchwil fel rhan o'u hyfforddiant ymchwil. Yn achos myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, mae hyn yn debygol o ddigwydd drwy gyfuniad o hyfforddiant ar-lein a hyfforddiant penodol ar gyfer y pwnc, goruchwyliaeth a Rhaglen Datblygu Sgiliau Ymchwil y Brifysgol. I fyfyrwyr eraill, mae hyn yn debygol o fod yn rhan gynhenid o'u modiwl a chael ei addysgu yn ystod goruchwyliaeth.

Côd Ymarfer: Mae Rhestr Wirio UKRIO ar gyfer Ymchwilwyr yn rhestru elfennau allweddol arfer da mewn ymchwil ac mae'n berthnasol i bob maes pwnc.

Hyfforddiant:  Mae'r Brifysgol yn darparu hyfforddiant ar-lein ar uniondeb ymchwil (Epigeum) i'w staff a'i myfyrwyr ôl-raddedig. Mae digwyddiadau, cynadleddau a seminarau hyfforddiant a ddarperir gan y Brifysgol a'r Colegau hefyd yn ymdrin ag agweddau amrywiol ar uniondeb ymchwil, gan gynnwys:

  • egwyddorion moeseg ymchwil (e.e. moeseg cyhoeddi a chydsyniad gwybodus);
  • agweddau perthnasol ar ddeddfwriaeth (e.e. diogelu data);
  • arweiniad ar reoli data (e.e. storio data'n ddiogel);
  • arweiniad ar weithdrefnau ar gyfer ceisio cymeradwyaeth foesegol, yn y Brifysgol ac yn allanol (e.e. drwy IRAS);
  • arweiniad ar yswiriant a nawdd;
  • arweiniad ar ymdrin â gwrthdaro buddiannau; ac
  • arweiniad a gweithdrefnau ar gyfer ymdrin â chamymddygiad mewn ymchwil.

Dolenni ychwanegol ar gyfer hyfforddiant a chyngor:

EPIGEUM

Swyddfa Uniondeb Ymchwil y DU

Datganiad Helsinki Cymdeithas Feddygol y Byd - Egwyddorion Moesegol ar gyfer Ymchwil Meddygol sy'n Cynnwys Testunau Dynol

Fframwaith Moeseg Ymchwil y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol

Fframwaith Llywodraethu Ymchwil yr Adran Iechyd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Egwyddorion Diogelu Data

Pecyn Adnoddau Fframwaith Llywodraethu Ymchwil ar gyfer Gofal Cymdeithasol