Bydd y campws newydd yn agor ei ddrysau yn fuan

Bydd y campws newydd yn agor ei ddrysau yn fuan

Bay Campus - Great Hall

Yr Athro Iwan Davies

Mae’r cloc yn ticio tuag at agoriad ein campws newydd, Campws y Bae, a fydd yn croesawu ei fyfyrwyr cyntaf ym mis Medi 2015, ac a fydd yn darparu hwb enfawr i’n gwaith ymchwil. 

Ers ei ddechreuad, ymchwil ac adeiladu cyfleusterau gwyddoniaeth newydd o bwys sydd wedi bod wrth wraidd y campws newydd. Bellach, gyda’r gwaith adeiladu allanol yn agosáu at orffen, mae’r ffocws wedi troi tuag at fewnosod cyfleusterau o’r radd flaenaf a fydd wedi’u lleoli ar y campws.

Dyma arolwg cryno o’r cyfleusterau i gefnogi gwaith ymchwil a fydd gennym i’n gwasanaethu. 

Yn y Chwarter Peirianneg mae gennym yr Adeilad canolog, sy’n canolbwyntio ar arloesi ym maes peirianneg uwch a dylunio cysyniadol, yn edrych er enghraifft ar dechnoleg a dyfeisiau newydd. Mae hefyd yn gartref i nanotechnoleg, peirianneg gyfrifiadurol, a pheirianneg awyrofod a mecanyddol.

Bydd Peirianneg Dwyrain yn gartref i Gyfleuster Gweithgynhyrchu, yn cefnogi gwaith ymchwil a datblygu yn y sector gweithgynhyrchu uwch, ynghyd â swît Microsgop Electron Sganio o’r radd flaenaf. 

Bydd hefyd yn gartref i Ganolfan Argraffu a Chaenu Cymru, y prosiect SPECIFIC, ac i grwpiau ymchwil yn astudio polymerau a chyfansoddion, defnyddiau, peirianneg sifil, electroneg a gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff. Bydd yr adeilad hefyd yn cynnwys cyfleusterau gweithdy i’r Coleg Peirianneg i gyd.

Hefyd, rydym yn arbennig o falch ein bod wedi’n dewis i dderbyn dyfarniad o £200,000 gan Wolfson Foundation i gyfarparu labordy o’r radd flaenaf ym Mheirianneg Dwyrain. Mae hwn yn ddyfarniad mawreddog tu hwnt sy’n adlewyrchu ymchwil a disgwyliadau o ansawdd uchel.  Bydd yr offer yn caniatáu ymchwil arloesol ym maes ynni trwy’r Labordy Electroneg Pŵer a Systemau Pŵer (PEPS) Wolfson newydd.  

Bydd y Sefydliad Defnyddiau Strwythurol (ISM) yn gartref i gymysgedd o ymchwil academaidd a gweithgareddau masnachol. Un o’r grwpiau ymchwil yw’r Ganolfan Technoleg mewn Defnyddiau Rolls Royce, a fydd yn cefnogi staff ymchwil a myfyrwyr ôl-raddedig. Bydd labordai profi mecanyddol o fewn ISM yn cael eu rheoli gan Ymchwil a Phrofi Defnyddiau Abertawe Ltd (SMaRT), sy’n enghraifft o gydweithio rhwng y byd academaidd a'r byd diwydiant ac sy’n flaenoriaeth strategol graidd ar gyfer datblygiad y campws gwyddoniaeth ac arloesi.

Mae’r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) yn canolbwyntio ar gryfder y Coleg Peirianneg yn y sector ynni, gan roi sylw i faterion diogelwch ynghylch thechnolegau ynni sy’n bodoli a thechnolegau ynni newydd. Bydd yn ymwneud ag ynni morol, niwclear, llanw, trin dŵr uwch (‘ffracio’ ar ôl trin a gwahanu), defnyddiau rheoli argyfyngau a meysydd megis ynni ffotofoltaidd (PV) a nanotechnoleg. Bydd y Labordy Morol yn cynnwys cafn 30m i brofi cynhyrchion megis cynyrchyddion trydan pŵer tonau.

Bydd adeilad yr Ysgol Reoli yn gartref i fyfyrwyr a staff Cyfrifeg, Rheoli Busnes ac Economeg. Bydd yr adeilad yn ceisio meithrin ymgysylltu, cydweithio ac arloesi, a bydd ein myfyrwyr yn elwa o leoliadau gwaith, datblygu sgiliau, ac amgylchedd o fenter ac entrepreneuriaeth. Bydd yn cynnwys Swît Masnachu ac Efelychu gynhwysfawr wedi’i chefnogi gan gwmni masnachu byd-eang.

Nid oes yr un campws prifysgol, hyd yn oed yn y byd digidol heddiw, yn gyflawn heb lyfrgell. Mae Llyfrgell y Bae yn cynnwys llefydd dysgu, ymchwil, ac academaidd ac yn darparu mynediad i’n hystod eang o newyddiaduron ar-lein, e-lyfrau, setiau data a hefyd i’n 850,000 o eitemau print.

Bydd y Neuadd Fawr, un o’r adeiladau mwyaf trawiadol ac amlwg ar y campws, hefyd yn gwella ein proffil ymchwil, trwy wasanaethu er enghraifft fel canolfan gynadledda a safle arddangos lle y gallwn arddangos ein hymchwil ddiweddaraf.  

Yn eu ffyrdd gwahanol felly, mae pob un o’r adeiladau hyn yn helpu i gynnal a gwella ein hymchwil, ac yn cyfarparu Abertawe i gystadlu gyda’r gorau yn y byd.

Ar y cyfan, mae’r campws newydd yn symbol o’n hymrwymiad i gynnal ymchwil mewn partneriaeth gyda busnes a diwydiant, yn unol â’n hegwyddorion sylfaen a sefydlwyd ganrif yn ôl. Ni all unrhyw beth fod yn bellach i ffwrdd o’r syniad o academyddion yn eu tŵr ifori.

Mae’r campws hefyd yn annog ymchwil ryngddisgyblaethol, yn cartrefu’r Ysgol Reoli wrth ochr y Coleg Peirianneg. Nid yw canlyniadau ein hymchwil mewn peirianneg a gwyddoniaeth bob amser yn rhagweladwy, a bydd felly’n ddefnyddiol cael arbenigwyr mewn meysydd megis arloesi, entrepreneuriaeth, prosesau gweithgynhyrchu a masnacheiddio, wedi’u lleoli gyda’i gilydd, yn cyfnewid syniadau, ac yn cynhyrchu ymchwil ar y cyd. 

A dim ond y dechrau yw hyn: rydym yn edrych ymlaen yn barod at Gam 2 rhaglen datblygu’r campws. Ym mhob peth yr ydym yn ei wneud mae ein cenhadaeth yr un  peth: i sicrhau bod Abertawe’n tyfu fel canolfan ar gyfer ymchwil sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang ac sydd ag effaith go iawn.

Yr Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor

Gwybodaeth am y brif adeiladau: http://www.swansea.ac.uk/cy/datblygur-campws/campwsybae/tudalengwybodaethamyprifadeiladau/

Darganfodwch fwy am ddatblygiadau y campws http://www.swansea.ac.uk/cy/datblygur-campws/