Y Gronfa Bontio Gwyddorau Bywyd yn cefnogi Prosiect Deallusrwydd Artiffisial

Yn ddiweddar, dyfarnodd y Gronfa Bontio Gwyddorau Bywyd £75,000 i dechnoleg sy'n gysylltiedig â chynnal profion sgrinio trwybwn-uchel ar gyfansoddion i ganfod gwenwyndra genetig.

George Johnson

Mae'r prosiect yn cael ei arwain gan Dr. George Johnson, Athro Cyswllt yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, ar y cyd a'r Athro Paul Rees yn y Coleg Peirianneg. Mae'r ddau academydd yn arweinwyr allweddol yn eu maes, sef tocsicoleg enetig a'r defnydd o algorithmau i ganfod gwahanol fathau o gelloedd drwy ddefnyddio technoleg llif cytometreg.

Mae tocsicoleg enetig yn hanfodol wrth asesu pa mor ddiogel yw cyffur yn ystod y broses o'i ddarganfod a'i ddatblygu. Mae'n arbennig o bwysig pan fydd cyffur yn cael ei ddarganfod yn gynnar, a defnyddir profion gwenwyndra genetig in vitro pan fydd y llyfrgell o gyfansoddion yn cael ei sgrinio, pan fydd y prif gyffuriau yn cael eu profi a phan gynhelir profion diogelwch cyn-glinigol. Mae'n hanfodol profi cyffuriau posibl cyn gynted â phosibl o ran eu gallu i niweidio DNA er mwyn lleihau'r risg y bydd cyffuriau niweidiol yn mynd ymlaen i'r cam treialu ar bobl, ac felly lleihau'r gost a'r amser sy'n gysylltiedig â rhoi cyffuriau diogel ac effeithiol ar y farchnad.

Gall dulliau presennol, sy'n golygu sgorio celloedd â llaw neu ddadansoddi'n lled-awtomataidd, arwain at ganlyniadau positif neu negyddol camarweiniol. Mae'r dechnoleg sy'n cael ei datblygu yn Abertawe yn defnyddio technoleg llif cytometreg wedi'i chyfuno â thechnoleg dysgu (dwfn) peiriant ym maes Deallusrwydd Artiffisial (AI) i wella'r broses o ddarganfod celloedd sydd wedi'u niweidio drwy gael eu hamlygu i gemegion. Mae'r dyfarniad gan y Gronfa Bontio yn ariannu ymchwilydd ôl-ddoethurol am flwyddyn i gynhyrchu llond gwlad o ddata i'w dadansoddi, ac yn cefnogi'r broses o ddilysu'r feddalwedd sy'n gysylltiedig â'r algorithmau.

Mae'r adran Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi (REIS) yn cefnogi'r dechnoleg. Yn arbennig, comisiynodd REIS ddadansoddiad o'r farchnad gan Evolution Biosciences Scotland, o dan arweiniad Dr. Frank Rinaldi, a oedd yn hynod ffafriol. Roedd y gefnogaeth hon, sef nodi'r eiddo deallusol (IP) a oedd yn gysylltiedig â'r prosiect, dod o hyd i'r arian perthnasol, comisiynu adroddiad o'r farchnad yn allanol ac awdurdodi twrnai patent allanol i ddechrau ar y gwaith o ddrafftio cais patent, wedi'i phrosesu mewn llai na mis. Hefyd, darparodd REIS gymorth sylweddol wrth ysgrifennu'r cynnig ar gyfer y Gronfa Bontio, sy'n gofyn am lawer o fanylion ynghylch yr angen i gael y cyfle, y strategaeth fasnacheiddio a'r IP. Mae REIS hefyd wedi dechrau gohebu â nifer o bartïon allanol a all ddymuno datblygu'r dechnoleg ac sydd â diddordeb penodol mewn AI, gan gynnwys cwmni cyfalaf menter yn yr UD, cwmni electroneg a chwmni fferyllol mawr.

Mae'r Gronfa Bontio Gwyddorau Bywyd, sy'n agored i unrhyw waith academaidd o fewn prifysgol yng Nghymru, yn rhaglen beilot tair blynedd o hyd sy'n rhoi cymorth a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a weinyddir gan yr Hwb Gwyddorau Bywyd yng Nghaerdydd. Nod y Gronfa yw cyflymu technolegau gwyddorau bywyd ar y llwybr i fasnacheiddio.

I gael cymorth wrth wneud cais i'r Gronfa hon, cysylltwch â Dr. Stephen Donoghue yn s.e.donoghue@swansea.ac.uk

I gael gwybod rhagor am sut y gall REIS eich cefnogi, e-bostiwch reis@swansea.ac.uk