Un o raddedigion Prifysgol Abertawe yn ffurfio partneriaeth ag Xura, Inc. a Blacc Spot Media, Inc. i arddangos ap ffitrwydd cymdeithasol newydd yn fyw yn Efrog

Mae un o raddedigion Prifysgol Abertawe, Alexander Bulley, a gafodd ei eni a'i fagu yng Ngogledd Llundain, wedi bod yn frwd am fusnes cyhyd ag y gall gofio. Ar ôl cael ei ysbrydoli gan yr Arglwydd Alan Sugar, rhoddodd y gwersi a ddysgodd o The Apprentice ar waith ar iard yr ysgol o oedran cynnar, gan ddefnyddio arbedion maint i wneud elw o werthu melysion i'w cyd-ddisgyblion.

Weqool

 

 

 

 

 

 

 

 

Fideo arddangos i'w weld yma:

“Rydw i wastad wedi hoffi'r syniad o fod yn berchen ar fy musnes fy hun; gweithio ar fy nhelerau fy hun, gwneud fy mhenderfyniadau fy hun, dewis pa oriau rwy'n eu gweithio, dod yn wir entrepreneur.

"Cafodd fy niddordeb angerddol yn y byd entrepreneuraidd ei ysbrydoli tra'n astudio Busnes, Rheoli ac Economeg yn Ysgol Reoli Prifysgol Abertawe.

O ran profiad myfyrwyr, mae Abertawe ymhlith y prifysgolion gorau. Roeddwn yn aelod gweithredol o nifer o gymdeithasau yn y Brifysgol, gan gynnwys y clwb cic-focsio. Roeddwn i'n hoffi mynd i'r gampfa, ond yn casáu ymarfer ar ben fy hun. Roedd ymarfer gartref yn ymdrech tan i mi roi cynnig ar ymarfer gyda ffrindiau dros Skype, a oedd yn llawer o hwyl, ac arweiniodd hynny at y syniad o ap ffitrwydd cymdeithasol."

Gyda chefnogaeth Rheolwr Mentrau Prifysgol Abertawe, David Bolton, rhoddodd Alexander ei enw i lawr ar gyfer un o gystadlaethau cyflwyno syniadau Santander ym Mhrifysgol Abertawe, lle enillodd £1,000 i roi cychwyn egnïol i'w fenter arfaethedig, Weqool, sef ap ffitrwydd â'r gallu i gyfathrebu mewn amser real.

"Ein nod oedd ail-ddyfeisio'r cysyniad o ffitrwydd ar-lein, drwy hwyluso'r gallu i ryngweithio'n gadarnhaol â defnyddwyr sydd â diddordebau cyffredin, er mwyn gwneud ymarfer corff yn fwy o hwyl, yn ymgysylltiol a chymdeithasol.

"Byddai o fudd i'r rheini na all fforddio ymaelodi â'r gampfa, y rheini heb lawer o amser neu'r rheini na all adael y tŷ – er enghraifft, rhieni â phlant ifanc neu bobl anabl."

Rhoddodd y Brifysgol gefnogaeth i Alexander drwy xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru, a weithiodd gydag ef i lunio adroddiad busnes manwl.

"Roedd gweithio gyda thîm xénos yn grêt. Gwnaeth y tîm hwn, sy'n cynnwys Dr. Colin Lucas (Rheolwr Rhanbarthol xénos) a Peter Brooks (angel busnes xénos a Strategaeth Busnes Ashgrove), fy helpu i edrych ar bethau o bersbectif buddsoddwr a datblygu adroddiad a eglurodd fy menter busnes yn gryno, gan nodi'r wybodaeth y byddai buddsoddwr yn disgwyl ei gweld.

"Pan adewais y Brifysgol, cefais gyfweliad ar gyfer Ysgoloriaeth ar raglen dechnoleg a oedd yn cynnig gofod swyddfa yn Shoreditch i ddatblygwyr technoleg ar gyfradd a gymhorthdalwyd yn sylweddol. Yn ffodus, roedd gen i'r adroddiad busnes wrth law, a oedd o gymorth mawr i sicrhau fy lle."

Meddai Dr. Colin Lucas o xénos:

"Mae xénos wedi bod yn rhoi cymorth i academyddion, ymchwilwyr a myfyrwyr Prifysgol Abertawe i fasnacheiddio eu syniadau a'u IP ers 2012, ac rydym yn falch iawn i weld bod prosiect Alex wedi cyrraedd y cam prototeip hwn."

O'r fan hon, ymunodd Alexander â phartner Xura, Blacc Spot Media, i ddatblygu prototeip sy'n darparu platfform rhyngweithiol, syml a chymdeithasol lle gall defnyddwyr wylio fideos o sesiynau ymarfer corff a grëwyd gan hyfforddwyr ffitrwydd proffesiynol o fewn yr ap, tra'n hwyluso'r gallu i'w defnyddwyr ryngweithio â'i gilydd drwy alwad video, negeseuon gwib ac SMS.

"Mae'r daith i wireddu ein prawf o gysyniad wedi bod yn un gyffrous iawn. Mae'r cyfuniad o arbenigedd datblygu eithriadol Blacc Spot Media, a gwaith Xura ar gyfathrebu mewn amser real, wedi helpu i roi ein cynnyrch ar y farchnad yn gyflym, sy'n caniatáu i ni ddilysu ein cysyniad cyn ei lansio'n swyddogol.

Arddangosodd Alexander y prototeip yn y Gynhadledd Atebion Gwe Amser Real ar 3 Awst yn Efrog Newydd.

"Er mai prototeip ar y we yw'r cam cyntaf, rydym yn gweithio i godi arian ar gyfer y cyfnod cynnar er mwyn archwilio sawl sgil a gweithgaredd newydd sy'n dod â defnyddwyr ynghyd mewn ffordd sy'n gymdeithasol gydweithredol ac sydd o fudd i bawb."

Meddai Dr Gerry Ronan, Pennaeth Gwasanaethau Masnachol ym Mhrifysgol Abertawe:

"Rwy'n falch iawn o weld Alexander yn mynd â'i gysyniad o nerth i nerth, ac yn falch bod ein perthynas â xénos ac Ashgrove wedi ei helpu ar hyd y ffordd. Mae Prifysgol Abertawe yn ymhyfrydu mewn meithrin dyheadau o'r fath a dymunwn bob llwyddiant iddo a'i gwmni."

I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth entrepreneuraidd sydd ar gael i fyfyrwyr, graddedigion a staff Prifysgol Abertawe, cysylltwch â thîm Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi'r Brifysgol yn reis@swansea.ac.uk / 01792 606060