Lleolir yr Hyb Datblygu Ymchwil Gwyddor Bywyd ar drydydd llawr adeilad 2 y Sefydliad Gwyddor Bywyd ac mae'n gwasanaethu dau Goleg prysur iawn, sef Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a'r Ysgol Feddygaeth.

Life Science Hub

Mae staff yr Hyb yn darparu cymorth i ymchwilwyr meddygol ac academyddion yn yr Adrannau Seicoleg, Nyrsio, Astudiaethau Iechyd Rhyngbroffesiynol ac Iechyd Cyhoeddus, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol, gan eu cynorthwyo i ddod o hyd i gyfleoedd cyllid, datblygu ceisiadau am grantiau a phrosesu dyfarniadau newydd.

Ers ei sefydlu ym mis Awst 2015, mae'r Hyb wedi gweld a chefnogi amrywiaeth enfawr o gynigion am gyllid ymchwil, o grantiau bach a gynigir gan elusennau arbenigol, i brosiectau Ewropeaidd sylweddol iawn â nifer o bartneriaid mewn sawl gwlad a chyllidebau o filiynau o ewros.

Nid oes amheuaeth gan staff yr Hyb nad yw gweithio'n agosach at yr ymchwilwyr wedi helpu i feithrin perthnasoedd cryf a'u galluogi i ddarparu lefel o wasanaeth sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn i'w cwsmeriaid. Roedd Nicola Purdy, y Swyddog Datblygu Ymchwil, yn gyfrifol am gadw'r gwasanaeth i fynd pan oedd yr Hyb rhwng rheolwyr. Meddai:

"Mae bob amser yn brysur iawn yma ac rydym yn derbyn amrywiaeth enfawr o ymholiadau ar wahân i'n busnes bob dydd o gefnogi ceisiadau am gyllid ymchwil. Mae'n hynod wobrwyol bod yn rhan o bob cam o gynnig - helpu i nodi ariannwr, gweithio gyda'r academydd i ddatblygu cynnig cryf ac yna ei gyflwyno i'r ariannwr yn brydlon. Wedyn mae'n hwb ychwanegol i ni pan glywn fod cais wedi bod yn llwyddiannus."

Un o'r cynigion mwyaf mae'r Hyb wedi gweithio arnynt hyd yn hyn oedd y cynnig a gyflwynwyd yn ddiweddar i'r Comisiwn Ewropeaidd fel rhan o raglen Horizon 2020. Roedd yr Athro Tom Humphrey, Athro Bacterioleg a Diogelwch Bwyd, yn gweithio gyda'r Hyb yn ystod 2016 ac yn y cyfnod hwnnw ef oedd yr academydd cyntaf yn yr Ysgol Feddygaeth i ddatblygu a chyflwyno cynnig Ymchwil ac Arloesi dan arweiniad Abertawe i Horizon 2020. Gan fyfyrio ar y profiad, meddai'r Athro Humphrey:

"Y tro cyntaf i mi ryngweithio'n sylweddol â'r Hyb Gwyddor Bywyd, roeddwn i'n gweithio ar gais amlbartner i Horizon 2020, ar gam un i ddechrau, ac ychydig fisoedd ar ôl hynny dechreuais i weithio ar y cynnig cam dau a oedd yn llawer mwy sylweddol. Mae'r ceisiadau hyn am grantiau gwerth miliynau o Ewros yn golygu llawer o waith - mae angen ymdrech fawr i greu a rheoli consortiwm rhyngwladol ac mae'r broses ymgeisio ei hun yn eithaf cymhleth - felly roedd gallu manteisio ar gymorth yr Hyb yn ddefnyddiol iawn. Mae'n amlwg i mi fod y penderfyniad i leoli Hybiau yn y Colegau a gefnogir ganddynt wedi hwyluso mynediad i wasanaeth aml-linyn ond integredig sy'n cynnwys cymorth gwerthfawr wrth amcangyfrif costau prosiectau, datblygu cynigion a chymorth gyda'r tasgau gweinyddol mewnol ac allanol amrywiol sydd ynghlwm wrth gyflwyno cynnig i'r Comisiwn Ewropeaidd. Ar ben hyn, roedd yr Hyb yn gallu fy nghyfeirio at ragor o gyngor a chymorth a oedd ar gael gan REIS, mewn meysydd fel datblygu ceisiadau mewnol am gyllid, materion cytundebol ac arfer gorau mewn rheoli prosiectau. Ni fyddai wedi bod yn bosib cyflwyno'r cais heb gymorth gwerthfawr staff yr Hyb."

Mae ymchwilydd arall yn yr Ysgol Feddygaeth yr un mor gadarnhaol am effaith yr Hyb. Mae Dr Martin Clift yn ddarlithydd ac yn arbenigwr mewn ymchwil nanowenwyneg a ymunodd â'r Ysgol Feddygaeth ym mis Rhagfyr 2015, ac mae wedi cydweithio â staff yr Hyb o'r dechrau. Wrth gyfeirio at y gwasanaeth a ddarperir i'r staff academaidd, meddai Dr Clift:

"Mae'r Hyb yn adnodd ardderchog sydd wedi fy nghynorthwyo'n fawr i ddatrys amrywiaeth o ymholiadau yn ogystal â'm helpu ar y dechrau i ymgyfarwyddo â systemau a gweithdrefnau mewnol y Brifysgol. Bob tro byddaf yn paratoi cynnig am gyllid ymchwil, byddaf yn manteisio ar sawl agwedd ar y cymorth sydd ar gael gan yr Hyb i helpu i sicrhau bod y cais yn cael ei gwblhau a'i gyflwyno'n brydlon. Mae bob amser yn bleser rhyngweithio â'r Hyb. Mae'r cymorth yn broffesiynol iawn, wedi'i ddarparu gan gydweithwyr cyfeillgar, cymwynasgar a dibynadwy dros ben.

Yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, disgrifiodd Dr Tessa Watts, Athro Cysylltiol Nyrsio, sut roedd yr Hyb yn gallu ei helpu i reoli'r broses o wneud cais am grant ymchwil ac i reoli'r dyfarniad.

"Gall rheoli'r broses o ddatblygu cais am grant hyd y dyfarniad a chwblhau'r gweithdrefnau ariannol angenrheidiol i dderbyn a gwario'r arian fynd â llawer o amser ac mae'n gallu bod yn gymhleth iawn. Felly, mae'n ddefnyddiol iawn gallu manteisio ar gymorth staff yr Hyb pan fydd ei angen. Rwyf wedi cael cymorth gan yr Hyb sawl tro gydag agweddau amrywiol ar y broses o wneud cais a denu cyllid ymchwil ac mae hyn wedi arbed amser i mi gan helpu i symleiddio'r broses.

I gloi, meddai Ceri Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi:

Mae'n bleser mawr clywed yr adborth cadarnhaol sy'n deillio o'r swm enfawr o waith a gyflawnwyd gan gydweithwyr yn yr Hyb Gwyddor Bywyd. Y gwelliannau rydym yn eu gweld ar hyn o bryd o ganlyniad i ddarparu gwasanaethau'n lleol yn y Colegau yw'r cadarnhad cryfaf posib o werth y model newydd o leoli Hybiau yn y Colegau. Mae wedi bod yn amser hynod brysur yn yr Hyb, sy'n gwasanaethu dau goleg prysur iawn a hoffwn achub ar y cyfle hwn i ganmol y tîm sydd wedi gwneud gwaith rhagorol. Maen nhw wedi camu i'r adwy i gefnogi'r gymuned ymchwil gan fynd y tu hwnt i'w cylch gwaith bob dydd pan oedd yr Hyb heb reolwr. Rwy'n edrych ymlaen at groesawu Bethan Mackay yn ôl i'r tîm fel rheolwr newydd yr Hyb wrth iddi ddychwelyd o absenoldeb mamolaeth ar 1 Rhagfyr, ac edrychaf ymlaen yn fawr at rannu rhagor o newyddion am lwyddiannau'r Hyb dros y misoedd i ddod. Os oes gennych unrhyw adborth am yr Hyb yr hoffech ei rannu â mi'n uniongyrchol, gallwch ei anfon i reisfeedback@abertawe.ac.uk.