Entrepreneuriaid allan yn eu grym ar gyfer Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd 2016

Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd yw dathliad mwyaf y byd o fenter, a chafodd ei gynnal rhwng 14 a 20 Tachwedd 2016. Fel partner, cymerodd Prifysgol Abertawe ran mewn nifer o weithgareddau gwahanol drwy gydol yr wythnos, a gynlluniwyd gan y Sefydliad ar gyfer Arweinyddiaeth Entrepreneuraidd (IfEL).

GEW

 

 

 

 

Ymgysylltodd IfEL â mwy na 1500 o fyfyrwyr a grymusodd 196 arall i gymryd rhan mewn gweithgareddau menter yn y dyfodol. Yn gyffredinol, rhagorodd y Brifysgol arno'i hun, gan gyrraedd yr ail safle yn y byd ar fwrdd arweinwyr GEW ar gyfer nifer y digwyddiadau/gweithgareddau a gynhaliwyd sy'n ymwneud â busnes neu fenter.

Roedd digwyddiad ar gyfer popeth, o helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a gwybodaeth fusnes i gystadlu am arian i helpu i roi cychwyn cadarn i fusnesau.

Un o'r prif ddigwyddiadau oedd digwyddiad pwysicaf blynyddol IfEL, 'The Startup Market', a gynhaliwyd ddydd Mercher, 16 Tachwedd yn Ysgol Reoli'r Brifysgol. Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych i fyfyrwyr arddangos eu syniadau busnes ar stondin i amrywiaeth o gwsmeriaid cudd a beirniaid, a oedd ar gael drwy'r diwrnod i rwydweithio a rhannu cyngor a phrofiad busnes â'n darpar entrepreneuriaid. 

Agorwyd y digwyddiad gan Jill Burgess, gwraig fusnes lwyddiannus ac aelod o Gyngor Prifysgol Abertawe, a daeth Cyfarwyddwr IfEL, yr Athro Paul Hannon, â'r digwyddiad i ben. Roedd mwy na 25 o fusnesau myfyrwyr yn cael eu harddangos o Brifysgol Abertawe, Ysgol Pentrehafod ac Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed. Roedd cymysgedd da o syniadau busnes i'w gweld yn amrywio o wneud smwddis i fewnforio dodrefn. Roedd hefyd ystod o dechnoleg yn cael ei harddangos, o ffitrwydd i apiau diogelwch.

Enillwyr y diwrnod oedd gr┼Áp o fyfyrwyr busnes yn eu hail flwyddyn a oedd yn hyrwyddo ap o'r enw Uni-Fy, sy'n cyfuno ac yn symleiddio pob math o wybodaeth sy'n berthnasol i fyfyrwyr megis amserlenni, digwyddiadau ac ati. Cyflwynodd yr Athro Paul Hannon y wobr i Uni-Fy, sef talebau Amazon yn ogystal â'r cyfle i gael cymorth un i un am chwe mis gan ein tîm busnes/menter er mwyn helpu i roi cychwyn cadarn i'w prototeip busnes. Roedd y digwyddiad yn un llwyddiannus dros ben ac yn gyfle gwych i dynnu sylw at ba mor entrepreneuraidd mae myfyrwyr o bob oedran yng Nghymru/Abertawe.

Digwyddiad proffil uchel arall a gynhaliwyd mewn cydweithrediad â'r Coleg Peirianneg a Sefydliad y Tywysog oedd 'The Social Enterprise Challenge'. Cafodd myfyrwyr â syniadau busnes sydd o fudd i gymdeithas eu hannog i roi cynlluniau busnes at ei gilydd a'u cyflwyno i banel o feirniaid arbenigol nos Iau, 17 Tachwedd er mwyn cystadlu am wobr ariannol. Roedd yn gystadleuaeth frwd, a chafodd rhai syniadau busnes eithriadol eu cynnig. Ar y noson, enillodd y tri chynnig gorau £5000, £3000 a £1000 yn ôl eu trefn gan Sefydliad y Tywysog er mwyn helpu i roi cychwyn egnïol i'w mentrau.

Meddai Rheolwr Mentrau IfEL, David Bolton, "Roedd yr wythnos yn llwyddiant ysgubol ac roedd yn wych tynnu sylw at ba mor entrepreneuraidd mae Prifysgol Abertawe", gan ychwanegu "ni allai hyn fod wedi digwydd heb gefnogaeth werthfawr cyd-aelodau o staff a myfyrwyr".

Mae GEW wastad yn adeg brysur i IfEL, ond nid dyma'r unig amser rydym yn canolbwyntio ar fenter yma ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn trefnu digwyddiadau/gweithgareddau ac yn cynnig cymorth busnes un i un i fyfyrwyr drwy gydol y flwyddyn.