Cyllid SURGE i gynorthwyo ceisiadau cyllid sylweddol

Yn dilyn llwyddiant Galluogwr Grant Ymchwil Prifysgol Abertawe (SURGE) y llynedd, mae cyllid ychwanegol ar gael i brosiectau i’w wario erbyn diwedd Mehefin 2017.

SURGE0317

 

 

 

 

 

 

  

 

Mae’r cynllun hwn yn cynorthwyo strategaeth twf incwm ymchwil y Brifysgol i gyrraedd £70m o incwm ymchwil erbyn 2020. Mae’r pwyslais ar geisiadau cyllid ymchwil strategol. Mae’r rhain yn cynnwys RCUK a  H2020. Hoffem annog ceisiadau i elusennau mawr yn y DU hefyd.

Mae gan Surge chwe ymyriad allweddol:

  1. Cronfa Rhwydweithio / paratoi at gyfweliad - Uchafswm bid o £3,500 i bob ymgeisydd i helpu gyda chostau teithio i gwrdd â phartneriaid hen a newydd i ddatblygu cynnig ymchwil.  Mae hyn yn cynnwys paratoi ar gyfer ceisiadau diweddarach e.e. cael gwahoddiad i gyfweld am Grant Cyngor Ymchwil Ewrop. Dalier sylw na ddylid defnyddio hwn ar gyfer teithio i gynadleddau.
  2. Partneriaeth Strategol gyda Grantiau Teithio Grenoble - Uchafswm bid o £3,500 i bob ymgeisydd i wireddu cynnig ymchwil strategol gyda Grenoble.
  3. Cefnogaeth i ysgrifennu bid - Uchafswm bid o £5,000 i bob ymgeisydd.  Lle amcangyfrif y bydd angen o leiaf 10 awr o gefnogaeth i ysgrifennu bid gan ymgynghorwyr/arbenigwyr allanol.
  4. Ymgynghorydd Arbenigol, Prosiectau Mawr - Uchafswm bid o £5,000 i bob ymgeisydd.
  5. Datblygu Cynigion am Arian Hadau Ŷd - Arian Hadau Ŷd i gefnogi cefnogaeth bid a allai ofyn am becyn cymysg o gefnogaeth gan gynnwys costau teithio ac ysgrifennu bid.  Uchafswm o £7,000 am bob ymyriad.
  6. Teithio i Gynghorau Ymchwil / Cyllidwyr Allweddol – Hoffem  feithrin cysylltiadau agosach rhwng academyddion a chyllidwyr allweddol, yn enwedig y Cynghorau Ymchwil.

Ar gyfer yr uchod i gyd, y disgwyliad yw bod y cais am gyllid allanol yn fwy na £500,000 (fEC) a £200,000 (fEC) ar gyfer Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol.

Bydd yna hyblygrwydd i sicrhau bod y gefnogaeth yn cael ei rhoi i’r prosiectau mwyaf priodol.  Rhaid i bob cais i’r Gronfa Galluogi Grantiau Ymchwil Prifysgol Abertawe adnabod nod penodol y bwriedir gweithio tuag ato ac arwain at gynnig cystadleuol i gyllidwr mawr.  

Gwneir holl gyflwyniadau SURGE drwy’r System Rheoli Dyfarniadau. Yn y sefydliad cynnig dewiswch Prifysgol Abertawe fel y cyllidwr ac yna SURGE fel y Cynllun. Yna lanlwythwch y ffurflen gais SURGE drwy’r storfa ddogfennau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch SURGE a’r broses e-bostiwch Dr. Mark Penny. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28ain Chwefror 2017. Ein nod yw hysbysu ymgeiswyr llwyddiannus erbyn 5ed Mawrth 2017.

Rwy’n gobeithio y gwnewch fachu ar y cyfle i gryfhau ansawdd, ehangder a pherthnasedd strategol eich ceisiadau yn y dyfodol drwy SURGE.