Wrth ysgrifennu'r neges groeso hon ar gyfer ein cylchlythyr cyntaf yn 2017, rwy'n gofyn i'm hun sut rydym wedi cyrraedd mis Mawrth yn barod รข chymaint o newyddion cyffrous i'w rannu yn ein cylchlythyr chwarterol!

Mae'r ffigurau'n dangos bod Prifysgol Abertawe wedi ennill dyfarniadau ymchwil gwerth £68.6m ym mlwyddyn academaidd 15/16 o'i gymharu â'r swm o £40.7m yn y cyfnod blaenorol.  Gan adeiladu ar flwyddyn hynod lwyddiannus yn ein hanes diweddar, mae blwyddyn academaidd 16/17 wedi cael cychwyn cadarnhaol iawn.   

Fel rhan o rownd 2014-2020 cyllid strwythurol Ewropeaidd, mae 22 prosiect hyd yn hyn wedi derbyn cyllid gwerth £96m.  Rydym yn gwneud cynnydd da tuag at gyrraedd y swm a dderbyniwyd yng nghyfnod 2007 - 2013, sef £119m, ac edrychwn ymlaen at rannu newyddion â chi am lwyddiannau eraill wrth i ragor o brosiectau cyffrous newydd ddatblygu.

Drwy'r prosiectau hyn, bydd Prifysgol Abertawe'n cyflawni hyd yn oed mwy o welliannau cymdeithasol ac economaidd go iawn yn ein rhanbarth, gan helpu i gefnogi pobl drwy ddarparu hyfforddiant uwch, ymchwil ac arloesi, cynyddu gallu busnesau bach a chanolig i gystadlu, ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni. Dyma rywbeth y dylem i gyd ymfalchïo ynddo.

Yn ystod y misoedd diweddar, mae REIS wedi cefnogi 17 cais llwyddiannus am gymrodoriaethau tair blynedd Sêr Cymru II, sy'n cynrychioli traean o'r 51 o gymrodoriaethau a ddyfarnwyd ledled Cymru yn rownd gyntaf rhaglen cymrodoriaethau Sêr II Cymru Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei hariannu'n rhannol gan yr UE. Mae hyn wedi cynhyrchu bron £2m o gyllid grant i'r Brifysgol ac wedi denu rhai o'r doniau gorau i Gymru. Mae Cadair newydd am bum mlynedd wedi'i sicrhau hefyd. Mae 16 o geisiadau eraill wedi'u cyflwyno i ail rownd y rhaglen, ynghyd â datblygu 8 cais Seren y Dyfodol (cymrodoriaethau 5 mlynedd).  

Yn ystod rownd gyntaf cyllid SURGE yn 2015/16, dyfarnwyd dros £220,000 i fwy na 100 o brosiectau.  Agorwyd ail rownd cyllid SURGE ar gyfer 2017, â chylch gorchwyl ehangach byth, yn gynharach eleni mewn ymateb i gynnydd yn nifer y ceisiadau ymchwil sy'n cael eu datblygu ym mhob rhan o'r sefydliad.

Roedd yn bleser mawr cynnal Gwobrau Ymchwil ac Arloesi cyntaf Prifysgol Abertawe ar Gampws y Bae tua diwedd 2016. Roedd yr achlysur yn gyfle i ddod â chydweithwyr a sefydliadau allanol ynghyd a thynnu sylw at ystod eang o'n prosiectau ymchwil ac arloesi a'r effaith maent yn ei chael ledled y byd.  Cefais fy syfrdanu gan amrywiaeth ac ehangder galluoedd ymchwil ac arloesi'r Brifysgol a ddangoswyd yn y digwyddiad.

Mae byd REIS yn newid yn gyson a phleser o'r mwyaf yw croesawu nifer o aelodau newydd i'n tîm y gallwch weld manylion amdanynt yma: http://www.swansea.ac.uk/reis/who/

Fel tîm, rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella ein gwasanaethau. Os hoffech roi adborth uniongyrchol ar y gwasanaeth rydych wedi'i dderbyn, anfonwch e-bost ataf yn reisfeedback@abertawe.ac.uk.

I gydnabod y gwaith sy'n cael ei wneud gan REIS, yn ganolog ac yn hybiau'r Colegau, byddwn yn cynnal ein digwyddiad Gwobrau Tîm cyntaf ar 16 Mehefin 2017.  Lle bynnag y bo'n briodol, byddwn yn ddiolchgar pe gallech neilltuo ychydig o'ch amser i enwebu aelodau perthnasol y tîm yma: www.surveymonkey.co.uk/r/reisawards

Gobeithio'n fawr eich bod yn mwynhau darllen ein cylchlythyr sy'n crynhoi amrywiaeth o'n gweithgareddau diweddar, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda chi yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

 

Ceri D. Jones 

Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi