Cyfrif Cyflymiad Effaith (IAA)

Cyfrif Cyflymiad Effaith (IAA)

Ar ôl cwblhau rhan gyntaf prosiect Cyfrif Cyflymiad Effaith (IAA) yn llwyddiannus, mae’r Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) wedi dyfarnu £468,234 arall i Abertawe i barhau i gefnogi datblygu effaith ein portffolio ymchwil a ariannir gan EPSRC tan ddiwedd Mawrth 2020.

Mae £300,000 o’r cyllid hwn yn cael ei ddyrannu i gefnogi secondiad, camau cynnar masnacheiddio a phrosiectau ymgysylltu defnyddwyr/busnesau, wedi’i alinio i ehangu portffolio EPSRC.

Mae'r Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol ( EPSRC ) wedi dyfarnu £637,927 i Brifysgol Abertawe i gefnogi datblygiad effaith o'n portffolio ymchwil a ariennir gan EPSRC .

Darllenwch y stori yma (Saesneg yn unig)

Bydd Cyfrif Cyflymiad Effaith Abertawe (IAA) yn rhedeg am dair blynedd o 1 Hydref 2012 tan 30 Medi 2015 ac yn anelu at wella'r ffordd y mae'r Brifysgol yn darparu effaith barhaol. Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy flaenoriaethu meysydd ymchwil sy'n cwmpasu iechyd, ynni, gweithgynhyrchu, gwyddoniaeth gyfrifiadurol, datblygiad technoleg, a disgyblaethau cysylltiedig, a thrwy ddatblygu a gweithredu rhaglen o ddulliau arloesol a fydd yn trawsnewid portffolio effaith ymchwil EPSRC Abertawe.

Bydd y gweithgareddau wedi'u targedu yn cynnwys :

• Darparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu proffesiynol ar gyfer ymchwilwyr a phartneriaid diwydiannol;

Secondiadau o ac i mewn diwydiant i ehangu ymgysylltu ag ymchwilwyr a phartneriaid diwydiannol;

Marchnata a hyrwyddo portffolio ymchwil EPSRC a chyfleoedd sy'n gysylltiedig ag effaith;

• Mae cyfres o fforymau a digwyddiadau a gweithdai i hwyluso gwelliannau i effeithio darpariaeth drwy rannu arfer gorau a nodi cyfleoedd i ddatblygu synergeddau newydd ar gyfer cyflawni effaith;

Cyllid arian bach  i ysgogi cyfleoedd newydd ar gyfer cyflawni effaith;

• Cychwyn cynllun gwobrwyo effaith ar draws y sefydliad drwy'r i gydnabod a dathlu effaith ymchwil.

  Beth yw 'Effaith?'

Gall effaith o ymchwil gael ei ddiffinio "fel effaith ar, newid neu fudd i'r economi , cymdeithas , diwylliant , polisi cyhoeddus neu wasanaethau, iechyd , yr amgylchedd neu ansawdd bywyd, y tu hwnt i'r byd academaidd " (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2011)