Effaith

Cynhaliodd HEFCE Gynllun Peilot Effaith REF yn 2010 a chyhoeddwyd penderfyniadau ynghylch asesu effaith ymchwil ar eu gwefan gan amlinellu'r fframwaith cyffredinol ar gyfer asesu effaith ymchwil yn REF 2014. Mae'r penderfyniadau allweddol a wnaed yn sgil y cynllun peilot yn cynnwys y canlynol:

a.    Bydd yr asesiad effaith yn seiliedig ar gynnal adolygiadau arbenigol ar yr astudiaethau achos sy'n cael eu cyflwyno gan sefydliadau addysg uwch. Gall astudiaethau achos gynnwys unrhyw effaith neu fudd cymdeithasol, economaidd neu ddiwylliannol y tu hwnt i'r byd academaidd sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod asesu, yn seiliedig ar ymchwil rhagorol a gynhyrchwyd gan y sefydliad o fewn yr amserlen a roddwyd. Bydd cyflwyniadau hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut mae'r uned wedi cefnogi a galluogi effaith yn ystod y cyfnod asesu.

b.    Byddai pwysiad o 25 y cant ar gyfer effaith yn rhoi cydnabyddiaeth briodol i fuddion economaidd a chymdeithasol ymchwil rhagorol. Fodd bynnag, o gofio y bydd yr asesiad effaith yn REF 2014 yn dal i ddatblygu, caiff y pwysiad effaith yn yr ymarfer cyntaf ei ostwng i 20 y cant, gyda'r bwriad o gynyddu hyn mewn ymarferion dilynol.