Cyflwyniadau REF

Cyflwyniadau REF

Bydd y Fframwaith yn broses o adolygu arbenigol, wedi'i llywio gan ddangosyddion lle bo'n briodol. Cynhelir yr asesiad gan is-baneli arbenigol ar gyfer pob un o'r 36 uned asesu, gan weithio dan arweiniad pedwar prif banel eang.  Bydd Prifysgol Abertawe, gyda'r ehangder o ragoriaeth ymchwil sydd ganddi, yn debygol o gyflwyno ar gyfer tua hanner yr unedau asesu hyn.
Gwahoddir sefydliadau i wneud cyflwyniadau i bob Uned Asesu, i'w hasesu o ran tair elfen, sef cynnyrch, effaith a'r amgylchedd:  

  • Ansawdd cynnyrch ymchwil - bydd asesu cynnyrch ymchwil yn cyfrif am 65 y cant, a bydd hwn yn parhau i fod y prif ffactor yn yr asesiad. Bydd ansawdd cynnyrch ymchwil yn cael ei asesu gan y paneli arbenigol mewn perthynas â safonau rhagoriaeth rhyngwladol.  Rydym yn disgwyl y bydd rhai o'r paneli yn defnyddio gwybodaeth cyfeiriadau yn sail i'w hadolygiad ar gynnyrch.
  • Effaith ehangach ymchwil - Mae pedwar corff cyllido'r Deyrnas Unedig bellach wedi nodi'r nodweddion a'r pwysoli ar gyfer y maes asesu hwn, yn dilyn ymarfer peilot. Bydd effaith y gwaith ymchwil yn cyfrif am 20 y cant o'r REF. Cymerodd Prifysgol Abertawe ran yng Nghynllun Peilot yr REF ar Effaith o dan unedau asesu Gwaith Cymdeithasol, Polisi a Gweinyddu a Ffiseg ac mae wedi dysgu llawer o'r cynllun peilot hwn.
  • Bywiogrwydd yr amgylchedd ymchwil - Bydd yr Amgylchedd yn cyfrif am 15 y cant o'r asesiad cyffredinol. Bydd hyn yn cynnwys ffactorau megis y gymuned ymchwil ôl-radd, incwm ymchwil a grwpiau ymchwil, canolfannau/sefydliadau ymchwil a'r gefnogaeth y mae rhagoriaeth ymchwil yn ffynnu ynddi.

Bydd canlyniadau'r asesiad cyffredinol yn ddigon manwl i nodi rhagoriaeth ble bynnag y caiff ei chanfod. Bydd y paneli yn llunio is-broffil ar gyfer pob elfen (cynnyrch, effaith a'r amgylchedd), i'w cyfuno yn broffil rhagoriaeth cyffredinol. Bydd y proffiliau yn dangos cyfran y gwaith a gyflwynwyd ym mhob pwynt ar raddfa pum pwynt (1* i 4* a Di-ddosbarth).