Swansea University Hafan - Y Sefydliad

English Cysylltu â Ni Ysgol y Gyfraith Hafan

Y Sefydliad

Y Sefydliad

Arweiniodd refferendwm 3 Mawrth 2011 at newid sylweddol i’r broses ddatganoli yng Nghymru drwy gadarnhau ac ehangu rôl gyfansoddiadol benodol Llywodraeth Cynulliad Cymru fel corff deddfwriaethol. Mae datganoli hefyd wedi dechrau proses lle y mae’r system gyfreithiol yng Nghymru yn datblygu ei hunaniaeth gyfreithiol arbennig ei hun mewn ymateb i’r newid cyfansoddiadol hwn. Mae’r broses hon wedi’i labelu’n Gymru’r Gyfraith, ac mae’n nodi esblygiad pellach system gyfreithiol frodorol i wasanaethu anghenion Cymru gyfoes.

Mae Sefydliad Hywel Dda yn ymateb strategol i anghenion y sector gyfreithiol a’r gymdeithas ehangach am wybodaeth, arbenigedd a hyfforddiant ar oblygiadau cyfreithiol datganoli er mwyn gweithredu’n effeithiol yn y trefniant cyfansoddiadol newydd. Mae’n cydnabod y cyfle hanesyddol sydd wedi codi i sefydlu ysgolheictod cyfreithiol fel rhan hanfodol a dynamig i ddatblygiad Cymru’r Gyfraith. 

Prif amcan Sefydliad Hywel Dda, yn y cyd-destun hwn, yw cyfrannu at gynnal a datblygu Cymru’r Gyfraith drwy hysbysu a hwyluso ymchwil a mathau eraill o ysgolheictod sy’n cyrraedd lefelau  rhagoriaeth a fesurwyd yn erbyn y safonau rhyngwladol uchaf.

Mae’r Sefydliad hefyd yn ceisio meithrin ei gysylltiadau gyda’r prif sefydliadau eraill yng Nghymru (megis Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru) er mwyn datblygu cenhadaeth nodedig o ymglymiad ehangach â chymdeithas. 

Mae aelodau’r Sefydliad yn croesawu datganiadau o ddiddordeb ar y cyd gan bartneriaid posib, gan gynnwys ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr ymchwil â diddordeb mewn ymchwilio materion sy’n ymwneud yn arbennig ag agenda ‘Cymru’r Gyfraith’, gan gynnwys:

  • cyfraith gyfansoddiadol a datganoli
  • allbwn statudol Llywodraeth Cynulliad Cymru o fewn eu meysydd cymhwyster
  • hawliau dynol yng Nghymru
  • dwyieithrwydd a hawliau iaith
  • rhyngweithio rhwng y gyfraith a pholisi
  • hanes y gyfraith
  • cymhwyso cyfraith ddomestig ryngwladol, Ewropeaidd a’r DU yng Nghymru.