Swansea University Hafan - Ymchwil

English Cysylltu â Ni Ysgol y Gyfraith Hafan

Ymchwil yn Sefydliad Hywel Dda

Ymchwil yn Sefydliad Hywel Dda

Ymchwil yn Sefydliad Hywel Dda 

Ers ei lansio, mae'r Sefydliad wedi bod wrthi'n ymchwilio mewn nifer o feysydd, gan gynnwys y rhai arbenigol canlynol: 

Cymru o fewn y Cyfansoddiad: y Ddadl am Awdurdodaeth Gyfreithiol ar Wahân 

Mae Parry, Jones, a Bush wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i'r drafodaeth gyhoeddus ddiweddar am ddatblygiad y system gyfreithiol yng Nghymru, am sefydlu awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru, ac am natur y setliad cyfansoddiadol presennol. Er enghraifft, traddododd Bush ddarlith flynyddol Syr Elwyn Jones ym Mhrifysgol Bangor yn 2007, dan y teitl 'Deddf Llywodraeth Cymru 2006 - Bod o Ddifrif am Ddatganoli'. Cyflwynodd Jones bapur "Cymru, Datganoli, a Sofraniaeth" yng Ngweithdy Cyfreithiol W G Hart yn y Sefydliad Astudiaethau Cyfreithiol Uwch yn 2011. 

Gellir gweld eu cyfraniadau i ymgynghoriadau a gynhaliwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol, gan Lywodraeth Cymru, a chan Gomisiwn Silk, a'r effaith gafodd y cyfraniadau hynny, yma:

http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid docs.htm?act=dis&id=241484&ds=12/2012

http://wales.gov.uk/consultations/finance/seplegaljurisdiction/?skip=1&lang=cy

http://commissionondevolutioninwales.independent.gov.uk/files/2013/03/Hywel-Dda-Institute-School-of-Law-Swansea-University.pdf 

Hawliau Iaith: Y Gymraeg a'r Fframwaith Hawliau Ieithyddol Rhyngwladol 

Mae Parry a Bush wedi cyhoeddi'n helaeth ar statws cyfreithiol y Gymraeg, a'i arwyddocâd i'r drafodaeth ryngwladol ehangach ar hawliau ieithyddol. Mae gwaith Bush yn myfyrio ar y Gymraeg yn iaith ddeddfu, yn ei bapur, 'Deddfu yn y Gymraeg: Ail-gydio mewn Hen Ymgom' wedi'i gyhoeddi yn rhifyn 2007 y 'Cambrian Law Review'. 

Mae Parry wedi cyfrannu i nifer o brosiectau cydweithredol, gydag ysgolheigion o brifysgolion ledled y byd, sydd wedi gwerthuso gweithrediad y Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Ieithoedd Lleiafrifol, gan gynnwys mynychu cynhadledd ar thema Dehongli a Gweithredu'r Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Ieithoedd Lleiafrifol a drefnwyd gan Gyngor Diwylliant Galisia a Phrifysgol Santiago de Compostela ar 23 Chwefror 2010. Cyhoeddwyd canlyniadau'r gynhadledd a'r cydweithredu canlynol gan 'Council of Europe Publishing' yn 2012. 

Cyhoeddodd Parry ei fonograff, “Cymru’r Gyfraith: Sylwadau ar Hunaniaeth Gyfreithiol” yn 2012. Mae'r monograff, a ysgrifennwyd yn Gymraeg, yn dadansoddi'r themâu allweddol sydd wedi ysgogi datblygiad Cymru'r Gyfraith. Mae'n myfyrio ar ddimensiynau cyfansoddiadol, gwleidyddol, diwylliannol, academaidd, a chyfreithiol Cymru'r Gyfraith, ac yn tynnu ar safbwyntiau cymharol a rhyngwladol. Cyhoeddwyd y monograff, diolch i gyllid oddi wrth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gan Wasg Prifysgol Cymru.

 

Hanes Cyfreithiol 

Mae Parry a Bush wedi bod yn weithgar yn y maes hwn, ac mae'r ddau ohonynt wedi traddodi Darlith Youard Cymdeithas Hanes Cyfreithiol Cymru (Parry yn 2010, a Bush yn 2013). Cyhoeddwyd monograff Parry ar fywyd Syr David Hughes Parry gan Wasg Prifysgol Cymru yn 2010; o ganlyniad, cafodd ei ethol yn Gymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol. 

 

Mr Keith Bush, ynghyd â'r disgrifiad canlynol: 

Mae Keith Bush yn gyfreithiwr profiadol uchel ei barch, gyda phrofiad o ymarfer preifat wrth y Bar ac o fod yn farnwr troseddol rhan amser (cofiadur llys y goron). Mae ganddo brofiad o sut mae datganoli yn gweithio, ac o ddeddfu yng Nghymru, o ganlyniad i fod yn gyn Brif Ymgynghorydd Cyfreithiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys datganoli a chyfraith gyfansoddiadol, drafftio deddfau, hawliau iaith yng Nghymru, a hanes cyfreithiol.