Swansea University Hafan - Staff

English Cysylltu â Ni Ysgol y Gyfraith Hafan

Staff Hywel Dda

Staff Hywel Dda

Cyfarwyddwyr y Sefydliad

Yr Athro R. Gwynedd Parry LLB (Cymru), PhD (Lancaster), FRHistS, o Lety Gray's, Bargyfreithiwr

Mae'r Athro Gwynedd Parry yn Athro Cyfraith a Hanes Cyfraith yn Ysgol y Gyfraith, ac yn arweinydd ar y Sefydliad. Mae'r Athro Parry yn adnabyddus yn rhyngwladol ym meysydd dwyieithrwydd a’r gyfraith, cyfiawnder troseddol a hanes y gyfraith. Yn ogystal, mae ganddo brofiad o ymarfer cyfreithiol yn y Bar yn Ne Cymru, ac mae ganddo gyfres o gyhoeddiadau yn Saesneg a Chymraeg.

Y thema gyffredin, ganolog yng ngwaith ymchwil Dr Parry yw rhyngwyneb y gyfraith â hunaniaeth, iaith a diwylliant. Mae ei fethodoleg yn gyd-destunol yn bennaf, gyda dull rhyngddisgyblaethol sy’n adlewyrchu’r elfennau cymdeithasol, gwleidyddol a hanesyddol y tu ôl i ddatblygiad cyfreithiol. Mae peth o’i waith diweddar wedi canolbwyntio ar leiafrifoedd, ac yn enwedig lleiafrifoedd ieithyddol a’u hymglymiad â’r prosesau cyfreithiol. Er bod llawer o’i waith yn gwerthuso’r profiad cyfreithiol Cymreig, mae hefyd yn cynnwys dimensiynau rhyngwladol a chymharol amlwg. Yn 2010, cafodd ei ethol yn gymrawd o'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol.


Yr Athro Tim Jones LLB (Birm), MPhil (Cantab), PhD (Brunel)

Mae Tim yn Athro mewn Cyfraith Gyhoeddus, ac yn gweithredu fel cyd gyfarwyddwr y Sefydliad. Mae’r Athro Jones yn adnabyddus yn rhyngwladol am ei waith ym maes cyfraith gyfansoddiadol a chyfraith gyhoeddus, a bu’n un o esbonwyr blaenllaw'r trefniant datganoli yng Nghymru mewn cylchgronau cyfreithiol rhyngwladol.


Dr Victoria Jenkins LLB (Cymru), PhD (Cymru)

Mae Victoria wedi bod yn ddarlithydd yn Ysgol y Gyfraith yn Abertawe ers 1999, ac mae hi hefyd yn gweithredu fel cyd gyfarwyddwr y Sefydliad. Mae ganddi ddiddordeb eang mewn cyfraith amgylcheddol gyhoeddus, ond yn arbennig mewn dulliau cyfreithiol o fynd i’r afael â datblygu cynaliadwy ac effaith datganoli ar ddiogelu’r amgylchedd yng Nghymru.


Aelodau’r Sefydliad

Keith Bush 

Mae Keith Bush yn gyfreithiwr profiadol uchel ei barch, gyda phrofiad o ymarfer preifat wrth y Bar ac o fod yn farnwr troseddol rhan amser (cofiadur llys y goron). Mae ganddo brofiad o sut mae datganoli yn gweithio, ac o ddeddfu yng Nghymru, o ganlyniad i fod yn gyn Brif Ymgynghorydd Cyfreithiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys datganoli a chyfraith gyfansoddiadol, drafftio deddfau, hawliau iaith yng Nghymru, a hanes cyfreithiol. 

 

Ms Jill Morgan LLB (Soton), MPhil (Soton), Cyfreithiwr

Mae Jill wedi bod yn Ddarllenydd mewn Cyfraith Eiddo yn Ysgol y Gyfraith yn Abertawe ers 2007.

Ar hyn o bryd, mae hi’n ymchwilio hanes tai yn Ne Cymru, gan ganolbwyntio ar agweddau cyfreithiol a pholisi. Mae ganddi ddiddordeb hefyd mewn hawliau tai i blant a phobl ifanc.


Dr Richard Caddell LLB (Hons), LLM (Dist.), PhD(Cymru), ACI Arb

Mae Richard wedi bod yn Ddarlithydd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe ers 2007, wedi darlithio cyn hynny ym mhrifysgolion Caerdydd a Bangor. Mae ei brif ddiddordebau ymchwil ym maes eang cyfraith forwrol ryngwladol, yn arbennig cyfraith y môr, pysgodfeydd a diogelwch amgylcheddol morwrol. Ar hyn o bryd mae Richard yn ymgymryd ag ymchwil ar reoleiddio dyfroedd awdurdodaethol newydd Cymreig a sialensiau’r dyfodol sy’n wynebu Llywodraeth Cynulliad Cymru yn y cyswllt hwn.

 

Dr Simon Hoffman LLB (Cymru), PhD (Cymru) o Ysbyty Lincoln, Bargyfreithiwr

Mae Simon yn ddarlithydd yn Ysgol y Gyfraith. Yn 2004 dechreuodd Simon ei ymchwil doethurol ar ôl gweithio fel Bargyfreithiwr cyn hynny. Ar ôl cael ei alw i’r Bar ym 1997, bu Simon yn arbenigo mewn cyfraith gyhoeddus, ac yn enwedig cyfraith tai a digartrefedd. Cyn cael ei alw i’r bar roedd gan Simon yrfa yn sector gwirfoddol Cymru yn gweithio i sefydliadau hawliau ymgyrchu, gan gynnwys Shelter Cymru.

Mae diddordebau ymchwil presennol Simon yn ymwneud â hawliau economaidd cymdeithasol, polisi cymdeithasol ac arferion sy’n berthnasol i faterion anfantais gymdeithasol, a hawliau/diddordebau grwpiau cymdeithasol sydd wedi’u hymyleiddio. Agwedd bwysig o’i waith yw effaith datganoli ar Gymru, yn enwedig ar gynnwys polisïau a gweithredu polisïau; a’r cyfleoedd y mae datganoli yn eu darparu ar gyfer dulliau cynyddol o wireddu hawliau dynol economaidd gymdeithasol.


Dr Bebhin Donnelly LLB (Dulyn), BL (Y Deml Ganol), (Ysbyty Brawdlys Gogledd Iwerddon ), PhD (Birmingham)


Mr Michael Draper LLB (Mancs) LLM (Brist) Cyfreithiwr o uwchlysoedd  Lloegr a Chymru

Michael yw Deon Cyswllt Bwrdd Academaidd y Brifysgol (darpariaeth Graddau Meistr Ôl-raddedig a Addysgir) a Chyfarwyddwr y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol ym Mhrifysgol Abertawe.

Michael yw Cydlynydd Cymru’r Gyfraith ar gyfer y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol yn Abertawe ac mae’n gyfrifol am gydlynu egwyddorion Cymru’r Gyfraith yng nghwricwlwm y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol a’i goblygiadau o ran ymarfer fel cyfreithiwr yn Lloegr ac yng Nghymru. 

Mae Michael hefyd yn cynrychioli Ysgol y Gyfraith yng Nghynhadledd Flynyddol Cymru’r Gyfraith.


Mr John Minkes MA (Cantab), MScEcon (Cymru), CQSW

Mae John Minkes wedi bod yn Ddarlithydd mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Abertawe ers mis Ionawr 1999. Ei brif ddiddordebau ymchwil yw trosedd gorfforaethol a throsedd  goler wen a hanes y system cyfiawnder troseddol yn Lloegr a Chymru a’r gwasanaeth prawf yng Nghymru wledig. Mewn blynyddoedd diweddar, mae wedi gweithio gyda’r Athro Maurice Vanstone ar ymchwil i hanes y Llys Apeliadau Troseddol a chyda’r Athro  Leonard Minkes ar gydweithio rhwng troseddegwyr ac ysgolheigion astudiaethau rheoli mewn astudiaethau camymddwyn corfforaethol. Mae ganddo ddiddordeb mewn rheoleiddio camymddwyn coler wen a chorfforaethol ar lefelau cenedlaethol a lleol ac yn arbennig mewn effaith datganoli ar drefniant a pholisïau asiantaethau rheoli ledled y DU.


Yr Athro Karen Morrow LLB (Belfast), LLM, (KCL)

Mae Karen wedi graddio o Brifysgol y Frenhines Belfast ac o Goleg y Brenin Llundain, a chafodd ei phenodi’n Athro Cyfraith Amgylcheddol ym Mhrifysgol Abertawe yn 2007. Cyn hynny roedd hi’n uwch ddarlithydd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Leeds ac mae hi wedi dal swyddi hefyd ym Mhrifysgol Durham, y Frenhines Belfast a Phrifysgol Buckingham.

Mae ymchwil Karen yn canolbwyntio ar gyfranogiad cyhoeddus mewn gwneud penderfyniadau amgylcheddol ac mae hyn yn cynnwys gwaith ar arwahanrwydd darpariaeth cyfraith amgylcheddol i Gymru ar ôl datganoli yng nghyswllt cyd-destunau’r gyfraith a pholisi ac ymgyfreithiad. Mae hi wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau Cymdeithas y Gyfraith Amgylcheddol a Sefydliad y Gyfraith Amgylcheddol yn canolbwyntio ar gyfraith amgylcheddol yng Nghymru.


Yr Athro Volker Roeben Assessor, LLM (Coleg Ewrop Bruges), LLM (UC Berkeley), Dr. iur. (Kiel), Sefydlu (Heidelberg)