Math o Bartner / Bartneriaeth

Mae gan Brifysgol Abertawe sawl math o bartner

Mae gan Brifysgol Abertawe sawl math o bartner

Rhestrir y prif fathau isod:

  • Prifysgolion Eraill
  • Colegau Addysg Bellach
  • Colegau / Sefydliadau Preifat
  • Diwydiannol (e.e. corfforaethau rhyngwladol, busnesau bach a chanolig)
  • Elusennau / Sefydliadau Elusennol
  • Sefydliadau Ymchwil (e.e. Ysbytai Ymchwil)

Math o Bartneriaeth

Fel rheol, dosberthir partneriaethau Prifysgol Abertawe i un o'r categorïau canlynol:

Partner Sefydliadol Strategol (Dramor)

Mae Prifysgol Abertawe wedi datblygu partneriaethau â nifer o brifysgolion rhyngwladol penodol a thrwy'r rhain, datblygwyd cydweithio sylweddol neu bwriedir ei ddatblygu, gan gynnwys: ymchwil ar y cyd; graddau ar y cyd; cyfnewid staff a secondiadau; cyfnewid myfyrwyr a rhannu gwybodaeth a phrofiadau rhwng staff gwasanaethau proffesiynol;  Bydd y cydweithio ar sail sefydliadol, gan ymgorffori llawer o ddisgyblaethau academaidd a bydd yn cynnwys rhyngweithio rhwng timau rheoli ac adrannau gwasanaethau proffesiynol (gweinyddu).

Partner Strategol (Dramor)

Mae Prifysgol Abertawe wedi nodi'r angen i ddatblygu partneriaethau strategol â phrifysgolion dramor a fydd yn gyfrwng datblygu ei strategaeth rhyngwladoli ymhellach.  Partneriaethau strategol yw'r rhai a ddatblygir rhwng Prifysgol Abertawe a phrifysgolion rhyngwladol a dargedir. Cynhelir amrywiaeth o weithgareddau ar y cyd neu gydweithredol drwy'r rhain ac mae ganddynt botensial i gefnogi datblygiadau strategol allweddol.

Partner Cysylltiol Llawn (Y DU a Thramor)

Mae Prifysgol Abertawe wedi diffinio sefydliad partner cysylltiol llawn fel partner sydd wedi cynnig portffolio (mewn ystod o ddisgyblaethau fel arfer) o raglenni addysg uwch gyda Phrifysgol Abertawe ac mae o leiaf ddwy garfan o fyfyrwyr wedi cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.  Dyfernir statws partner cysylltiol llawn i bartner sy'n gallu dangos tystiolaeth o amgylchedd addysg uwch a strwythur cefnogi priodol ar gyfer myfyrwyr addysg uwch, ynghyd â chyfleusterau priodol. Mae'n bosib y bydd gofynion eraill yn berthnasol, gan ddibynnu ar rôl y partner - a yw'n goleg addysg bellach neu'n sefydliad/prifysgol dramor. Yn ogystal â hyn, bydd sefydliad cysylltiol llawn yn dangos lefel uwch o ymrwymiad i gydweithio â'r Brifysgol na phartner cyswllt.

Partner Cyswllt (Y DU a Thramor)

Mae Prifysgol Abertawe wedi diffinio sefydliad partner cyswllt fel partner sydd wedi cynnig portffolio (mewn ystod gyfyngedig o ddisgyblaethau fel arfer) o raglenni addysg uwch gyda Phrifysgol Abertawe ac mae o leiaf un garfan o fyfyrwyr wedi cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.  Dyfernir statws partner cyswllt i bartner sydd hefyd yn gallu dangos tystiolaeth o amgylchedd addysg uwch a strwythur cefnogi priodol ar gyfer myfyrwyr addysg uwch, ynghyd â chyfleusterau priodol. Mae'n bosib y bydd gofynion eraill yn berthnasol hefyd, gan ddibynnu ar rôl y partner - a yw'n goleg addysg uwch neu'n sefydliad/prifysgol dramor. Anogir partneriaid o'r fath i wneud cais maes o law i fod yn bartner cysylltiol llawn.

Sefydliad Partner (Y DU a Thramor)

Mae Prifysgol Abertawe wedi datblygu nifer o bartneriaethau â sefydliadau neu brifysgolion sy'n gyfrwng cynnig rhaglenni academaidd cydweithredol. I ddechrau, cyfyngir y partneriaethau i ychydig o ddisgyblaethau neu un yn unig fel arfer, a chânt eu cefnogi gan Femorandwm Cytundeb.  Anogir partneriaid o'r fath i wneud cais i fod yn bartner cyswllt maes o law.

Manylion Cyswllt

Y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd
Llawr Cyntaf, Ystafelloedd 146-155
Adeilad Talbot
Campws Parc Singleton
Prifysgol Abertawe
SA2 8PP

Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn:  +44 1792 295604

E-bost:  academicpartnerships@swansea.ac.uk

Oriau'r Swyddfa:  9.00-17.00 LLun-Gwener