Mae Prifysgol Abertawe'n cynnig...

amrywiaeth eang o raglenni drwy ei phartneriaethau academaidd. Mae'r rhaglenni hyn yn arwain at ddyfarniadau/graddau sy'n amrywio o Raddau Sylfaen i ddyfarniadau doethurol. Mae'n cynnig nifer o raglenni Erasmus Mundus o fri; graddau doethurol ar y cyd a gyflwynir drwy drefniadau goruchwylio ar y cyd; graddau doethurol cydweithredol; graddau Meistr ar y cyd; dyfarniadau deuol sy'n rhychwantu lefelau Meistr a PhD; graddau Baglor a gynigir drwy gyfrwng y Gymraeg y cyflwynir elfennau ohonynt drwy gydweithredu â phrifysgolion partner yng Nghymru; graddau Sylfaen a gynigir ar sail masnachfraint gyda Cholegau Addysg Bellach yng Nghymru. Yn ogystal â hyn, rhoddwyd trefniadau ar waith gyda sefydliadau partner er mwyn galluogi Prifysgol Abertawe i oruchwylio modiwlau neu eu cyflwyno drwy drefniadau dilysu neu fentrau addysg drawswladol.

LEFEL O DDYFARNIAD

Gradd Doethur / Meistr drwy Ymchwil

Rhaglenni ymchwil yw'r rhain a gynigir ar y cyd gan Abertawe a sefydliad(au) partner, lle rhennir cynllun y rhaglen, ynghyd â'r goruchwylio a'r asesu, gan y ddau sefydliad neu'r holl sefydliadau. Byddai hyn yn cynnwys graddau ar y cyd Erasmus Mundus, graddau ymchwil diwydiannol a rhaglenni ymchwil a oruchwylir ar y cyd.  

Gradd Meistr a Addysgir

Cynigir y rhaglenni hyn ar y cyd gan Abertawe a sefydliad(au) partner; rhennir cynllun y rhaglen, ynghyd â'r addysgu a'r asesu, rhwng y ddau sefydliad neu’r holl sefydliadau.  

Gradd Baglor a Addysgir

Cynigir y rhaglenni hyn ar y cyd, neu ar sail gydweithredol, â phartneriaid ar lefel israddedig; rhennir cynllun y rhaglen, ynghyd â'r addysgu a'r asesu, gan y ddau sefydliad neu’r holl sefydliadau.

Gradd Sylfaen

Fel rheol, sefydlir y rhaglenni hyn fel rhan o bartneriaeth addysg uwch/bellach, neu gellir eu cyflwyno gan Brifysgol Abertawe, ar y campws neu mewn lleoliadau yn y gymuned. Gall Graddau Sylfaen gynnwys partïon eraill, lle mai partneriaid diwydiannol, cyllid allanol neu fentrau'r llywodraeth yw ysgogwyr datblygiad y fath raglenni. Bydd elfen o ddysgu sy'n seiliedig ar waith wedi'i gwreiddio ym mhob Gradd Sylfaen, a fydd yn galluogi'r dysgwyr i drosglwyddo eu gwybodaeth i'r amgylchedd gwaith.

MATH O DDYFARNIAD

Gradd ar y cyd

Drwy'r trefniadau hyn, mae dau neu fwy o gyrff sy'n dyfarnu graddau'n darparu rhaglen ar y cyd, sy'n arwain at ddyfarniad sengl a roddir gan y ddau sefydliad neu'r holl sefydliadau. Mae tystysgrif neu ddogfen sengl (wedi'i llofnodi gan yr awdurdodau cymwys) yn tystio bod y rhaglen hon a gyflwynwyd ar y cyd wedi'i chwblhau'n llwyddiannus, gan ddisodli cymwysterau'r sefydliadau unigol neu gymwysterau cenedlaethol.

Gradd Ddwbl / Dyfarniad Amlsefydliad

Trefniant lle bo dau neu fwy o gyrff sy'n dyfarnu graddau'n darparu rhaglen (neu raglenni) sengl a ddarperir ac a asesir ar y cyd ar yr un lefel (e.e. Meistr), gan arwain at ddyfarniadau ar wahân (a thystysgrifau ar wahân) gan bob corff dyfarnu. Bydd pob tystysgrif yn cyfeirio at y ffaith ei bod wedi'i rhoi ar y cyd â thystysgrif arall a roddwyd gan y brifysgol bartner.

Trefniant lle bo tri neu fwy o gyrff sy'n dyfarnu graddau'n darparu rhaglen (neu raglenni) sengl ar y cyd a ddarperir ac a asesir ar y cyd, ar yr un lefel (e.e. Meistr), gan arwain at ddyfarniadau ar wahân (a thystysgrifau ar wahân) gan bob corff dyfarnu. Dylai pob tystysgrif gyfeirio at y ffaith ei bod wedi'i rhoi ar y cyd â thystysgrifau eraill a roddwyd gan y prifysgolion partner.

Gradd Ddeuol

Trefniant lle bo dau gorff sy'n dyfarnu graddau'n cydweithredu i ddarparu llwybr i alluogi myfyrwyr i wneud dwy radd olynol ar lefelau gwahanol (e.e. graddau Meistr a Doethuriaeth).  Bydd y trefniant yn cynnwys cydweithio, er enghraifft cyflwyno modiwlau neu oruchwylio myfyrwyr ar y cyd, a fydd yn lleihau'r amser sy'n angenrheidiol i gwblhau'r ddwy radd.  Dyfernir pob gradd gan un o'r prifysgolion, ond bydd y myfyriwr yn astudio yn y ddwy brifysgol yn eu tro.

Cymwysterau DPP/Credyd

Rhoddir dyfarniadau DPP neu Gymwysterau Credyd i ddysgwyr proffesiynol sydd wedi cwblhau’n llwyddiannus fodiwlau neu raglenni cydnabyddedig sydd â'r nod o wella sgiliau'r rhai sydd mewn cyflogaeth. Credydau swyddogol o ddyfarniadau a roddir gan Brifysgol Abertawe ydynt, a chânt eu rhoi i gydnabod cwblhau modiwlau sy'n dyfarnu credydau'n llwyddiannus.

 

Ar y llaw arall, rhoddir pwyntiau DPP i ddysgwyr proffesiynol sydd wedi dilyn modiwlau ffurfiol sydd â'r nod o wella sgiliau'r rhai sydd mewn cyflogaeth.  Pwyntiau DPP swyddogol ydynt a roddir gan Brifysgol Abertawe i gydnabod mynychu rhaglenni hyfforddiant, ond nid ydynt yn cynnwys asesiad ffurfiol.

Manylion Cyswllt

Y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd
Llawr Cyntaf, Ystafelloedd 146-155
Adeilad Talbot
Campws Parc Singleton
Prifysgol Abertawe
SA2 8PP

Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn:  +44 1792 295604

E-bost:  academicpartnerships@swansea.ac.uk

Oriau'r Swyddfa:  9.00-17.00 LLun-Gwener