Mae Prifysgol Abertawe wedi datblygu...

amrywiaeth eang o bartneriaethau academaidd â sefydliadau allanol. Fel arfer, mae'r partneriaethau hyn yn arwain at ddyfarnu graddau neu gredydau Prifysgol Abertawe, y dyfernir rhai ohonynt ar y cyd â'r brifysgol bartner. Gellir dosbarthu'r partneriaethau hyn i'r categorïau canlynol:

Cydweithio ar sail Cymalu/Recriwtio

Trefniant lle bo'r holl fyfyrwyr sy'n bodloni meini prawf academaidd un rhaglen yn cael eu derbyn yn awtomatig (ar seiliau academaidd), ar sail trosglwyddo credydau, i ran neu flwyddyn ddilynol corff sy'n dyfarnu graddau. Mae trefniadau, sy'n amodol ar gytundebau ffurfiol rhwng y partïon, fel arfer yn cynnwys cynlluniau cronni a throsglwyddo credydau.

 

Mae hyn yn cynnwys trefniadau cymalu lle bo'r holl fyfyrwyr sy'n bodloni meini prawf academaidd un rhaglen â hawl awtomatig, ar sail academaidd, i gael eu derbyn, ar sail trosglwyddo credydau, i ran ddilynol rhaglen corff sy'n dyfarnu graddau.

Masnachfraint

Rhaglenni ar sail masnachfraint a gynllunnir gan Brifysgol Abertawe ond sy'n cael eu cyflwyno gan sefydliadau partner nad ydynt yn dyfarnu graddau. Proses lle bo corff sy'n dyfarnu graddau'n cytuno i oruchwylio sefydliad arall at ddiben cyflwyno (ac weithiau asesu) rhan o'i raglenni cymeradwy ei hun, neu 'r rhaglen (neu raglenni) cyfan. Yn aml, bydd y corff sy'n dyfarnu graddau'n cadw cyfrifoldeb uniongyrchol am gynnwys y rhaglen, y strategaeth addysgu ac asesu, y gyfundrefn asesu a'r trefniadau sicrhau ansawdd. Fel arfer, mae perthynas gytundebol uniongyrchol rhwng y myfyrwyr a'r corff sy'n dyfarnu'r radd.

Cyflwyno oddi ar y campws (Staff teithiol)

Trefniadau lle bo rhaglen yn cael ei chyflwyno mewn lleoliad y tu allan i Brifysgol Abertawe (dramor fel arfer) gan staff y corff sy'n dyfarnu'r radd. Gellir darparu cymorth dysgu, cymorth i fyfyrwyr, adnoddau neu gyfleusterau arbenigol gan staff lleol.

Symudedd Staff

Mae hyn yn rhoi cyfleoedd i staff dreulio cyfnodau mewn sefydliadau eraill (gan gynnwys yn Ewrop a ledled y byd); gall y staff rannu arfer gorau ac arbenigedd o ran gweinyddiaeth, ymchwil ac addysgu, wrth ddysgu am ddiwylliannau gwahanol ar yr un pryd. Mae'n darparu cyfleoedd datblygiad staff rhagorol, gan adeiladu gallu'r ddau sefydliad ar yr un pryd.  

Symudedd Myfyrwyr (ymweld a chyfnewid ar gyfer myfyrwyr)

Astudio dramor, gan gynnwys rhaglenni cyfnewid a symudedd myfyrwyr, megis ERASMUS+.

Addysg Drawswladol

Dyma'r term bras a ddefnyddir i ddisgrifio cyfleoedd dysgu addysg uwch a ddarperir y tu allan i'r DU ond sy'n arwain at ddyfarniad a reolir gan Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Abertawe sy'n sicrhau'r ansawdd.

Dilysu

Mae rhaglenni wedi'u dilysu'n cael eu cynllunio gan y partner a'u cyflwyno gan staff y sefydliad partner ac yn y sefydliad hwnnw. Byddai Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu statws darlithydd anrhydeddus i'r staff hyn. Bydd Prifysgol Abertawe'n goruchwylio'r rhaglen ac yn sicrhau ei hansawdd a Phrifysgol Abertawe fydd yn darparu'r dyfarniad academaidd.

Rhaglenni ar y cyd

Rhaglenni ar y cyd yw rhai sy'n cael eu cynllunio ar y cyd gan Brifysgol Abertawe a chorff arall (neu gyrff eraill) sy'n dyfarnu graddau. Caiff y rhaglen gradd ei haddysgu a'i hasesu neu ei goruchwylio ar y cyd gan y ddwy brifysgol. Bydd y myfyrwyr yn cymhwyso naill ai ar gyfer gradd ddwbl, gradd ar y cyd neu radd amlsefydliad (gweler yr adrannau am ddyfarniadau dwbl, ar y cyd neu amlsefydliad am ragor o wybodaeth). 

Manylion Cyswllt

Y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd
Llawr Cyntaf, Ystafelloedd 146-155
Adeilad Talbot
Campws Parc Singleton
Prifysgol Abertawe
SA2 8PP

Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn:  +44 1792 295604

E-bost:  academicpartnerships@swansea.ac.uk

Oriau'r Swyddfa:  9.00-17.00 LLun-Gwener