Dirprwy Is-ganghellor (Academaidd)

Ganwyd yr Athro Martin Stringer yn Nhansanïa, addysgwyd ef yn ne Swydd Efrog ac enillodd ei radd gyntaf mewn Anthropoleg Gymdeithasol ym Mhrifysgol Manceinion. Yn dilyn blwyddyn yn Nhansanïa cwblhaodd ei PhD ym Mhrifysgol Manceinion gan ganolbwyntio ar y ffordd y mae cynulleidfaoedd yn deall eu haddoli, a threuliodd bum mlynedd yn gwneud gwaith cymunedol yn gysylltiedig â'r eglwys yn ystadau canol dinas dwyrain Manceinion.

Dechreuodd yr Athro Stringer ddarlithyddiaeth mewn cymdeithaseg ac anthropoleg crefydd ym Mhrifysgol Birmingham ym 1993, ac mae wedi cynnal ei ddiddordeb mewn addoli Cristnogol, datblygiad astudiaethau cynulleidfaol yn y DU a rôl ehangach crefydd mewn cymdeithas ym Mhrydain. Ym mis Hydref 2007, dyfarnwyd Cadair Astudiaethau Litwrgaidd a Chynulleidfaol iddo. Yn ystod y tair blynedd ar hugain ym Mhrifysgol Birmingham, bu'r Athro Stringer yn Bennaeth Diwinyddiaeth a Chrefydd, yn Bennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Gyfraith ac yn Ddirprwy Is-ganghellor â chyfrifoldeb am strategaethau cyflogadwyedd, gwerthfawrogi addysgu, cydraddoldeb ac amrywiaeth, Affrica a chysylltiadau cymunedol y Brifysgol. 

Ymunodd yr Athro Stringer â Phrifysgol Abertawe yn 2015 â chyfrifoldeb am y Celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddor Gymdeithasol, yn ogystal ag am Ddysgu ac Addysgu ar draws y Brifysgol.  Mae ei gyfrifoldebau o fewn Datblygu Strategol yn cynnwys arwain rhaglen Camu i Ragoriaeth y Brifysgol sy'n canolbwyntio ar ymgysylltu â myfyrwyr a'r rhaglen Tu Hwnt i Ddisgwyliadau sy'n canolbwyntio ar ddatblygu'r cwricwlwm. Mae ei rolau mewn Cysylltiadau Allanol yn cynnwys rhyngweithio â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW); Llywodraeth Cymru; yr Academi Addysg Uwch (HEA); Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD); Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru; a rhanddeiliaid allanol allweddol eraill.

Mae ymchwil Dr Stringer ei hun yn seiliedig ar ddulliau anthropolegol ethnograffeg mewn astudiaethau manwl ac estynedig o sefyllfaoedd bywyd go iawn fel modd o wneud synnwyr o ymddygiad crefyddol, a sefydlodd ac arweiniodd y prosiect Worship in Birmingham o 1998 tan 2003. Mae ei ysgrifau allweddol yn cynnwys Discourses on Religious Diversity (Ashgate 2013); Rethinking the Origins of the Eucharist (SCM 2011); Contemporary Western Ethnography of the Definition of Religion (Continuum, 2008); A Sociological History of the Christian Worship (CUP, 2005); a'i waith sy'n torri tir newydd, On the Perception of Worship (1999).