Dirprwy-Is-ganghellor

Ganwyd yr Athro Martin Stringer yn Nhansanïa, addysgwyd ef yn ne Swydd Efrog a chyflawnodd ei radd gyntaf mewn Anthropoleg Gymdeithasol ym Mhrifysgol Manceinion. Yn dilyn blwyddyn yn Nhansanïa cwblhaodd ei PhD ym Mhrifysgol Manceinion yn canolbwyntio ar y ffordd y mae cynulleidfaoedd yn deall eu haddoli, a threuliodd bum mlynedd yn gwneud gwaith cymunedol yn gysylltiedig â'r eglwys yn ystadau canol dinas dwyrain Manceinion.

Dechreuodd yr Athro Stringer ddarlithyddiaeth mewn cymdeithaseg ac anthropoleg crefydd ym Mhrifysgol Birmingham ym 1993, ac mae wedi cynnal ei ddiddordeb mewn addoli cristnogol, datblygiad astudiaethau cynulleidfaol yn y DU a rôl ehangach crefydd yng nghymdeithas Prydain. Fis Hydref 2007 dyfarnwyd Cadair Astudiaethau Litwrgaidd a Cynulleidfaol iddo. Yn ystod y tair blynedd ar hugain ym Mhrifysgol Birmingham, bu'r Athro Stringer yn Bennaeth Diwinyddiaeth a Chrefydd, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Gyfraith a Dirprwy Is-ganghellor gyda chyfrifoldeb am strategaethau cyflogadwyedd, gwerthfawrogi addysgu, cydraddoldeb ac amrywiaeth, Affrica a chysylltiadau cymunedol y Brifysgol.

Ymunodd yr Athro Stringer â Phrifysgol Abertawe yn 2015 gyda chyfrifoldeb am y Celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddor Gymdeithasol, yn ogystal â dysgu ac addysgu ar draws y Brifysgol. Mae ei gyfrifoldebau o fewn datblygiad strategol yn cynnwys arwain rhaglen Camu i Ragoriaeth y Brifysgol o ran ymgysylltu â myfyrwyr, Rhaglen Datblygu'r Cwricwlwm a rôl arweiniol o ran datblygu Campws Singleton. Mae ei rolau cysylltiadau allanol yn cynnwys rhyngweithio gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW); Llywodraeth Cymru; yr Academi Addysg Uwch (HEA); Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISRED); Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru; a rhanddeiliaid allanol allweddol eraill.

Mae ymchwil Dr Stringer ei hun wedi'i seilio ar ddulliau anthropolegol ethnograffeg mewn astudiaethau manwl ac estynedig o sefyllfaoedd bywyd go iawn fel modd o wneud synnwyr o ymddygiad crefyddol, a sefydlodd a rhedodd y prosiect Worship in Birmingham o 1998 tan 2003. Mae ei ysgrifau allweddol yn cynnwys Discourses on Religious Diversity (Ashgate 2013); Rethinking the Origins of the Eucharist (SCM 2011); Contemporary Western Ethnography of the Definition of Religion (Continuum, 2008); A Sociological History of the Christian Worship (CUP, 2005); a'i waith sy'n torri tir newydd, On the Perception of Worship (1999).