Uwch Ddirprwy Is-ganghellor – Ymchwil ac Arloesi a Datblygu Strategol

null

Graddiodd yr Athro Hilary Lappin-Scott o Brifysgol Warwick (BSc a PhD), ac yna bu ganddi Gymrodoriaethau Ôl-ddoethurol yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghanada cyn cael ei phenodi yn Ddarlithydd Microbioleg ym Mhrifysgol Caerwysg yn 1990. Dyfarnwyd Cadair Bersonol mewn Microfioleg iddi ym 1999. Mae ei grŵp ymchwil yn gweithio i ddatrys y cymhlethdodau mewn cymunedau bioffilmiau microbaidd, ac mae hynny wedi arwain at gyhoeddi mwy na 200 o bapurau gwyddonol yn y fforwm Microbial Ecology a hyfforddi 50 o fyfyrwyr PhD i gwblhau eu cyrsiau yn llwyddiannus, gyda llawer ohonynt mewn swyddi academaidd uwch neu swyddi uwch mewn busnesau amlwladol. Yn ystod ei hugain mlynedd ym Mhrifysgol Caerwysg bu'r Athro Lappin-Scott yn Bennaeth y Biowyddorau cyn dod yn Ddeon y Gyfadran Ôl-raddedig. Roedd ei dyletswyddau'n cynnwys gwella pob agwedd ar brofiadau myfyrwyr ôl-raddedig ar draws y tri champws a sefydlu amgylchedd ymchwil amlwg yn Ysgol Feddygol Peninsula, a oedd newydd ei ffurfio.

Daeth yr Athro Lappin-Scott i Brifysgol Abertawe yn 2010, a hi sy'n arwain y Brifysgol ym maes Ymchwil ac Arloesi. Mae ganddi rôl drawsbynciol ym maes Datblygu Strategol. Mae ei chyfrifoldebau Datblygu Strategol yn cynnwys llunio Cynlluniau Strategol y Brifysgol (2012-2017); Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe; adolygu strategaethau a gweithgareddau Ysgolion/Colegau; a lluniodd Strategaeth Ymchwil ac Arloesi 2015-2020 y Brifysgol. Mae ei chysylltiadau allanol yn cynnwys rhyngweithio â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABMU), Llywodraeth Cymru, Prifysgolion y Deyrnas Unedig (UUK) a rhanddeiliaid allanol allweddol eraill, ac roedd yn aelod allweddol o weithgor Adroddiad STERN. Mae'n arwain y Brifysgol ar Ymchwil ac Arloesi, codi arian ar gyfer ymchwil, myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a'r paratoadau ar gyfer REF2021.

Bu'r Athro Lappin-Scott yn Llywydd y Gymdeithas Microfioleg o 2009 tan 2012 ac yn Llywydd Cymdeithas Ryngwladol Ecoleg Ficrobaidd o 2006 tan 2010. Mae'n aelod o Fwrdd Rhyngwladol y Gymdeithas Microfioleg Americanaidd. Roedd hi’n un o gyd-sylfaenwyr ISME Journal gyda Nature Publishing Group, sy'n adnabyddus yn rhyngwladol fel prif gyfnodolyn maes Ecoleg Ficrobaidd. Mae'r Athro Lappin-Scott yn Gymrawd Academi Microfioleg America, y Gymdeithas Fioleg Frenhinol a'r Academi Microfioleg Ewropeaidd. Mae'r Athro Lappin-Scott yn Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Daphne Jackson, Sefydliad Alacrity, ac fe'i penodwyd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o ymgais Cymru gyfan i wella mentergarwch. Hi yw Dirprwy Gadeirydd Ardal Fenter Glannau Port Talbot hefyd.

Fe'i hetholwyd yn Is-lywydd newydd y Ffederasiwn Cymdeithas Microfioleg Ewrop (FEMS) fawreddog, corff gwyddoniaeth sy'n hyrwyddo microfioleg ar lefel Ewropeaidd. Yr Athro Lappin-Scott yw Arweinydd Prifysgol Abertawe ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth ac Athena SWAN hefyd, ac mae'n aelod etholedig o Fwrdd yr Uned Herio Cydraddoldeb (ECU). Mae ei gwaith diweddar yn hyrwyddo merched mewn gwyddoniaeth a chadw menywod mewn gyrfaoedd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn cynnwys ei TedTalk http://tedxtalks.ted.com/video/MOVE-OVER-BOYS-Why-we-need-more, ac mae'n cynghori prifysgolion yn Awstralia a sefydliadau ymchwil ar arfer gorau cynorthwyo menywod ym meysydd STEM. Mae'r Athro Lappin-Scott yn ymgynghorydd i Weinidog Gwyddoniaeth Canada hefyd, ac ym mis Tachwedd 2016 dyfarnwyd y wobr fawreddog WISE HERO WISE Hero Award 2016 iddi.

Fel Is-lywydd FEMS, ysgrifennodd yr athro Lappin-Scott ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Merched am sefyllfa bresennol merched o ran meysydd STEM, beth ellir ei wneud i’w cefnogi a chyngor ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa heddiw – gallwch ddarllen yr erthygl lawn yma – Diwrnod Rhyngwladol y Merched gyda’r Athro Hilary Lappin-Scott.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am yr Athro Lappin-Scott ar ei blog ‘Hilary Lappin-Scott- Disruptive STEMinist’, a drwy ddilyn yr allfeydd cyfryngau canlynol Oxford Journals Spotlight, Linkedin, Trydar ac Wicipedia.

Professor Hilary Lappin-Scott, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor,

Cysylltu â Dr Anne Redd m.a.redd@swansea.ac.uk

Prif rif ffôn +44 (0) 1792 602150