Is-ganghellor

Mae'r Athro Davies wedi bod yn Is-ganghellor Prifysgol Abertawe er mis Hydref 2003. O dan ei arweinyddiaeth, mae'r Brifysgol wedi mabwysiadu agenda newid radical ac uchelgeisiol, yn adeiladu ar gryfderau ac yn denu buddsoddi allanol sylweddol i gyflymu'r cynnydd. Mae hyn yn cynnwys Ysgol Feddygaeth a Champws Gwyddoniaeth ac Arloesi mawr newydd, ill dau yn arloesi ffyrdd newydd o weithio mewn partneriaeth â diwydiant a busnesau.

Yn ei eiriau ei hun, safbwynt yr Athro Davies ar addysg uwch yw, "Traddodiadol, ond yn berthnasol o hyd." Pwysleisia fod gan y Brifysgol ran i'w chwarae mewn datblygu hyder a chymeriad, gan baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd da, nid gyrfa dda yn unig. Anoga ei gydweithwyr ar draws y Brifysgol hefyd i gael yr un dyheadau ar gyfer y myfyrwyr maent yn eu haddysgu ag sydd ganddynt ar gyfer eu plant eu hunain neu berthnasoedd eraill.

Magwyd yr Athro Davies yng ngorllewin Cymru. Astudiodd Beirianneg yng Nghaergrawnt, ac enillodd PhD ym Mhrifysgol Bryste.

Roedd ei swydd academaidd gyntaf ym Mhrifysgol Bryste. Ar ôl hynny gweithiodd yn Adran Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol Cymru (UWIST), Prifysgol Caerdydd bellach. Fe'i penodwyd fel Cadeirydd Ystadegau Cymhwysol ym Mhrifysgol Caerhirfryn ym 1989. Bu'n Gyfarwyddwr ei adran 5*, yna'n Ddeon y Gwyddorau Cymhwysol, ac yna'n Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Caerhirfryn.

Fel ystadegydd, mae'r Athro Davies wedi gweithio mewn ystod anghyffredin o eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys Meddygaeth, Meteleg a'r Gwyddorau Cymdeithasol. Roedd y rhan fwyaf o'i ymchwil academaidd yn ymwneud â datblygu dulliau ystadegol er mwyn dadansoddi mesuriadau ailadroddol a'u rhoi ar waith. Mae wedi gweithio'n helaeth gyda diwydiant ac wedi cynnal ymchwil ar ran gweinyddiaethau llywodraeth.