Bywgraffiad

Ms Debbie Green yw Prif Weithredwr Grŵp Tai Coastal sef darparwr tai cymdeithasol yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Gan brofi trosiant o dros £25m a datblygiad adeiladu o dros £50m, mae Coastal yn darparu rhyw 5,500 o gartrefi yn yr ardal. Yn ogystal â chefnogi tenantiaid i gynnal eu tenantiaethau, mae Coastal hefyd yn ymrwymedig iawn i gynnal cymunedau a chefnogi’r economi leol mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys cefnogi BBaCh lleol, a chreu cyfleoedd hyfforddiant, gwirfoddoli, prentisiaethau a swyddi yn yr ardal. Mae Coastal yn adnabyddus iawn fel arbenigwr mewn cynlluniau adfywio trefol cymhleth ac mae’r rhaglen ddatblygu ac adfywio gwerth aml-filiynau o bunnoedd yn cynnwys y cynllun Pentref Trefol defnydd cymysg ar Stryd Fawr Abertawe. Gan fod yn fudiad arloesol, mae Coastal yn defnyddio System Lean sef meddwl ar gyfer gwella parhaus ac mae wedi’i gynnwys o fewn y 30 o gwmnïau gorau i weithio iddynt yn ôl y Times. Cyn dod yn Brif Weithredwr, Ms Green oedd Cyfarwyddwr Cyllid Grŵp Coastal a chwaraeodd rôl allweddol yn ystod yr uno cwmnïau a ffurfiodd Grŵp Tai Coastal yn 2008.

Cyn cychwyn ar ei gyrfa yn y maes tai gweithiodd Ms Green i’r elusen datblygu economaidd genedlaethol i fenywod, Chwarae Teg, gan yn y pendraw ddod yn gadeirydd yr elusen, a chyn hynny gweithiodd i Gyngor Celfyddydau Cymru lle yr oedd yn gyfrifol am sefydlu systemau newydd ar gyfer eu hisadran y Loteri newydd.

Enillodd Ms Green radd hanes o Brifysgol Caergrawnt a symudodd i Gaerdydd yn 1988 lle yr ymgymerodd â’i hyfforddiant cyfrifeg gan gymhwyso fel Cyfrifydd Siartredig gyda PriceWaterhouse Coopers yn 1992 cyn cychwyn ar ei gyrfa sy’n cynnwys y sector preifat, y sector cyhoeddus, a’r trydydd sector. Hefyd mae ganddi MBA gan y Brifysgol Agored ac yn Aelod Siartredig o’r Sefydliad Tai. Mae’n Drysorydd y corff ymbarél maes tai Cartrefi Cymunedol Cymru, a hefyd yn Drysorydd Gofal Cymru, elusen iechyd a lles meddwl Cymru flaengar, yn ogystal â bod yn aelod newydd o Glas Cymru.

Mae Ms Green yn aelod lleyg o Gyngor Prifysgol Abertawe a benodwyd gan y Llys.

(Yn gywir ym mis Ionawr 2015)