Canllaw ar Gyfrif Ffioedd

Mae ffioedd yn cael eu cyfrifo ar ddau fath o dâl:

  • costau rhagnodedig
  • treuliau

Costau Rhagnodedig

Dyma gostau amser staff sy’n cael eu gwario yn canfod, yn trefnu, yn archwilio, yn golygu ac yn tywyllu gwybodaeth. Defnyddir un gyfradd o £25 y person yr awr.

Fodd bynnag, mae £450 cyntaf y costau rhagnodedig yn rhad ac am ddim o dan y Rheoliadau. Gallwn godi’n llawn am gostau rhagnodedig sydd uwchben £450, ond does dim rhaid i ni ddarparu gwybodaeth pan fydd cost darparu’r wybodaeth yn uwch na hynny. Mae’n debygol y bydd y Brifysgol yn gwrthod ceisiadau lle mae’r costau rhagnodedig yn uwch na £450.

Treuliau

Treuliau yw unrhyw gostau rhesymol i’r Brifysgol a fydd yn codi’n uniongyrchol o’r gwaith o roi gwybod i rai sy’n gwneud cais a yw’r wybodaeth wedi ei dal, a chyfathrebu gwybodaeth o’r fath i rai sy’n gwneud cais.

Fel arfer bydd costau o’r fath yn cynnwys llungopïo, argraffu o ffynonellau electronig, postio a phacio, a lle gwneir cais, cyfieithu i iaith arall ac ailfformatio.

Bydd y Brifysgol yn codi tâl safonol o 10 ceiniog y dudalen am lungopïo ac argraffu o ffynonellau electronig.

Byddwn yn codi’n llawn am bob traul resymol.

Ychwanegu Treth ar Werth (TAW)

Pan ofynnir i’r Brifysgol ddarparu gwybodaeth, ac mai dim ond gan y Brifysgol neu gorff cyhoeddus y mae’r wybodaeth honno ar gael, ni fyddai angen codi TAW ar unrhyw ffioedd.

Pan ofynnir i’r Brifysgol ddarparu gwybodaeth, a bod y wybodaeth honno ar gael hefyd gan gorff nad yw’n gorff cyhoeddus, byddai angen codi TAW ar unrhyw ffioedd.

Bydd angen talu TAW ar ffioedd sy’n cael eu codi am wybodaeth a ddarperir yn unol â Chynllun Cyhoeddi’r Brifysgol.

Rhybudd Ffioedd

Dylid cwblhau’r Rhybudd Ffioedd a’i anfon at ymgeiswyr am wybodaeth ymhob achos lle bydd ffioedd yn cael eu codi wrth ymdrin â cheisiadau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

RHYBUDD FFIOEDD PRIFYSGOL ABERTAWE

Enw’r ceisydd :
Cyfeiriad :
Gwybodaeth y gofynnir amdani :
(crynodeb)
Costau treuliau: £
Costau rhagnodedig: £
Treth ar Werth (lle bo’n berthnasol): £
Cyfanswm y costau: £

Mae’r ffioedd uchod yn daladwy o dan Reoliadau Ffioedd Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Dylid talu mewn punnoedd sterling i ‘Prifysgol Abertawe’.

Ni fydd y Brifysgol yn gallu prosesu eich cais ymhellach tan y byddwn wedi cael y tâl.

Dolenni defnyddiol