Gwrth-Lwgrwobrwyo

Daeth Deddf Llwgrwobrwyo 2010 i rym ar 1 Gorffennaf 2011. Cyflwynodd y Ddeddf drosedd gorfforaethol, sef methu atal llwgrwobrwyo ac, yn ôl y Ddeddf, mae sefydliad yn atebol lle bo person (h.y. cyflogai, asiant, canolwr, menter ar y cyd neu is-gwmni) yn cyflawni swyddogaeth berthnasol ar ran y sefydliad ac yn cyflawni llwgrwobrwyo gweithredol. Nid yw'n gwneud unrhyw wahaniaeth p'un a oedd y sefydliad yn ymwybodol o'r gweithredoedd hyn neu ei fod yn elwa arnynt ai peidio. Gall y Swyddfa Twyll Difrifol osod dirwy ddigyfyngiad a dedfryd carchar o hyd at 10 mlynedd os ceir bod y Brifysgol wedi gweithredu'n groes i'r Ddeddf. Yr unig amddiffyniad yw bod y Brifysgol wedi rhoi 'gweithdrefnau digonol' ar waith i atal llwgrwobrwyo rhag digwydd. 

Atal Llwgrwobrwyo – Polisi a Fframwaith

Deddf Llwgrwobrwyo – Côd ymddygiad ar gyfer Cyflogeion

Deddf Llwgrwobrwyo – Côd ymddygiad ar gyfer Trydydd Partïon

Enghreifftiau o Lwgrwobrwyo

Cofnod ar gyfer y Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch