Trosglwyddo y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd

Polisi Diogelu Data - Trosglwyddo y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd

Mae'r wythfed Egwyddor Diogelu Data yn gofyn na throsglwyddir gwybodaeth bersonol y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd oni fydd gan y wlad neu'r diriogaeth y trosglwyddir y data iddi lefel ddigonol o ddiogelwch ar gyfer gwybodaeth bersonol.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cydnabod nifer o wledydd y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd y mae'n tybio eu bod yn rhoi lefel ddigonol o ddiogelwch i wybodaeth bersonol. Ni fydd trosglwyddo gwybodaeth bersonol i'r gwledydd hyn yn groes i'r wythfed Egwyddor Diogelu Data. Yn yr un modd, ni thramgwyddir yn erbyn yr wythfed Egwyddor Diogelu Data os trosglwyddir data yn yr amgylchiadau canlynol:

  • Trosglwyddir y data i gwmni yn yr Unol Daleithiau sydd wedi llofnodi'r cytundeb 'Harbwr Diogel' (set o reolau tebyg i'r rhai a geir yng nghyfraith diogelu data'r Deyrnas Unedig).
  • Trosglwyddir y data dan gontract sy'n cynnwys y cymalau enghreifftiol a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd i sicrhau diogelwch digonol ar gyfer data a drosglwyddir y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Ceir rhagor o wybodaeth am restr yr Undeb Ewropeaidd o wledydd cymeradwy, y cytundeb 'Harbwr Diogel' a chymalau contract enghreifftiol yr Undeb Ewropeaidd ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae'r Ddeddf Diogelu Data yn cynnwys nifer o eithriadau i'r wythfed Egwyddor Diogelu Data hefyd. Caniateir trosglwyddo data y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (heb wahaniaethu ar sail i ba wlad neu sefydliad mae'r data yn mynd) lle mae o leiaf un o'r amodau canlynol wedi'i fodloni:

  • Mae gwrthrych y data wedi cydsynio i'r trosglwyddo.
  • Mae angen trosglwyddo'r data er mwyn cyflawni contract rhwng y rheolydd data a gwrthrych y data; neu gontract rhwng y rheolydd data a thrydydd parti, sydd wedi'i gytuno ar gais gwrthrych y data neu sydd er budd gwrthrych y data.
  • Mae angen y trosglwyddo ar gyfer trafodion cyfreithiol neu er mwyn amddiffyn hawliau cyfreithiol.
  • Mae angen y trosglwyddo ar sail buddiant sylweddol i'r cyhoedd.
  • Mae angen y trosglwyddo er mwyn diogelu buddiannau hanfodol gwrthrych y data.
  • Mae'r trosglwyddo'n rhan o'r wybodaeth bersonol ar gofrestr gyhoeddus.

Am ragor o gyfarwyddyd neu gyngor ynghylch trosglwyddo gwybodaeth bersonol y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, cysylltwch â'r Swyddog Cydymffurfio - Gwybodaeth (Rhyddid Gwybodaeth/ Diogelu Data).