Polisi Diogelu Data - Trin Gwybodaeth Bersonol gan Fyfyrwyr

Lle bynnag y bo modd, dylid darparu data ar sail ddi-enw i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe y mae gofyn iddynt, yn rhan o'u gwaith cwrs neu ymchwil, drin gwybodaeth bersonol y mae Prifysgol Abertawe'n gyfrifol amdani. Lle nad yw hynny'n bosibl, ni ddylai gwybodaeth bersonol nad yw ar sail ddi-enw, lle mai Prifysgol Abertawe yw'r rheolydd data, gael ei thrin gan fyfyrwyr ond o dan oruchwyliaeth aelod o'r staff academaidd (fel arfer yn achos myfyriwr ôl-raddedig ei oruchwyliwr, ac yn achos myfyriwr israddedig y sawl sy'n gyfrifol am ddysgu'r dosbarth neu'r cwrs). Dylai'r aelod o staff sicrhau bod y myfyriwr yn ymwybodol o ofynion y Ddeddf Diogelu Data a'r polisi hwn. Rhaid i fyfyrwyr gydymffurfio â'r gofynion hyn wrth drin gwybodaeth bersonol y mae Prifysgol Abertawe yn gyfrifol amdani.

Dylai myfyrwyr sicrhau bod unrhyw wybodaeth y maent yn ei darparu i Brifysgol Abertawe, megis eu manylion cyswllt, yn gywir; a dylent hysbysu'r Brifysgol am unrhyw newid i'r wybodaeth honno. Rhaid i fyfyrwyr barchu'r Egwyddorion Diogelu Data hefyd wrth ddefnyddio cyfleusterau cyfrifiadura'r Brifysgol, megis e-bost neu dudalennau gwe. Mae rhagor o wybodaeth am hawliau a chyfrifoldebau myfyrwyr o ran eu data, a sut mae Prifysgol Abertawe yn casglu a defnyddio data am fyfyrwyr, ar gael yn y Datganiad Diogelu Data Myfyrwyr.

Dylai myfyrwyr nodi nad yw Prifysgol Abertawe'n gyfrifol am unrhyw brosesu ganddynt o wybodaeth nad yw Prifysgol Abertawe yn Rheolydd Data amdani, hyd yn oed os gwneir y prosesu ar offer neu gyfleusterau Prifysgol Abertawe. Mae myfyrwyr yn gyfrifol yn bersonol am gydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data o ran data y maent yn rheolydd data amdanynt.