Polisi Diogelu Data - Defnyddio Gwybodaeth Bersonol at Ddibenion Ymchwil

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn nodi rhai eithriadau penodol sy'n caniatáu defnyddio gwybodaeth bersonol at ddibenion ymchwil (gan gynnwys ymchwil hanesyddol neu ystadegol), lle'r mae'r data wedi'u casglu'n deg ac yn gyfreithiol at ddibenion eraill. Gellir defnyddio data a gasglwyd at un diben neu ddarn o ymchwil at ddibenion ymchwil arall, a gellir eu cadw am byth, cyhyd â bod yr amodau canlynol wedi'u bodloni:

  • Rhaid defnyddio'r data at ddibenion ymchwil yn unig, ac nid at unrhyw ddiben arall (er enghraifft gweinyddu cyffredinol) oni bai fod y dibenion hynny'r un â'r rhai oedd yn sail casglu'r data yn y lle cyntaf.
  • Ni cheir prosesu'r data i gefnogi camau gweithredu neu benderfyniadau ynghylch gwrthrychau data penodol.
  • Ni chaiff y prosesu at ddibenion ymchwil achosi, neu fod yn debyg o achosi, niwed neu drallod sylweddol i wrthrychau data. Byddai cloi y data rhag mynediad allanol yn un modd o gyflawni hyn, fel y byddai sicrhau bod canlyniadau'r ymchwil ar sail ddi-enw.

Lle bodlonir yr amodau uchod, mae data a gadwyd at ddibenion ymchwil wedi'u heithrio o geisiadau mynediad gwrthrych data, cyhyd â na chyhoeddir canlyniadau'r ymchwil mewn modd sy'n adnabod gwrthrychau'r data. Fodd bynnag, mae agweddau eraill o'r Egwyddorion Diogelu Data yn ddilys o hyd, megis y gofyniad i gadw'r data yn ddiogel, a'r gofyniad y dylid prosesu'r data mewn modd teg a chyfreithlon.