Polisi Diogelu Data - Arholi ac Asesu

Mae sgript arholiad - hynny yw, yr wybodaeth a gofnodir gan ymgeisydd mewn arholiadau - wedi'i eithrio o geisiadau mynediad gwrthrych data o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Nid oes unrhyw ofyniad i Brifysgol Abertawe ganiatáu i ymgeiswyr gael mynediad at sgript arholiad neu gopi ohono. Fodd bynnag, mae sylwadau a wneir gan arholwyr mewnol ac allanol ar bapur arholiad neu mewn ffurf sy'n caniatáu iddynt gael eu cysylltu â phapur gwreiddiol yn dod o dan ddarpariaethau'r Ddeddf Diogelu Data, a gallant fod yn destun i gais mynediad. Gellir gofyn am farciau arholiad hefyd. Os gwneir cais mynediad gwrthrych cyn cyhoeddi canlyniadau'r arholiad, estynnir yr amserlen am ymateb i bum mis o ddyddiad y cais, neu 40 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi'r canlyniadau (p'un bynnag yw'r cynharaf).

Diffinnir arholiad yn y Ddeddf Diogelu Data fel "unrhyw broses am asesu gwybodaeth, deallusrwydd, sgìl neu allu ymgeisydd trwy gyfeirio at ei berfformiad mewn unrhyw brawf, gwaith neu weithgaredd arall". Golyga hyn bod dulliau asesu eraill (er enghraifft gwaith ysgrifenedig, gwaith maes) yn dod o dan yr un darpariaethau ag arholiadau.