Datgelu Gwybodaeth i'r Swyddfa Gartref

I gynorthwyo wrth atal twyll mewnfudo, mae'n ofynnol i Brifysgol Abertawe hysbysu Teithebau a Mewnfudo'r DU (UKVI) am fyfyrwyr sy'n destun rheoliadau mewnfudo nad ydynt yn cofrestru, sy'n rhoi'r gorau i'w hastudiaethau neu nad ydynt yn cadw mewn cysylltiad â'r Brifysgol. Mae'n bosib y bydd yn ofynnol i ni ddarparu gwybodaeth arall am fyfyrwyr i UKVI hefyd. O bryd i'w gilydd, mae Prifysgol Abertawe'n derbyn ymholiadau gan swyddogion mewnfudo'r DU ynghylch statws ymgeiswyr neu fyfyrwyr hefyd, e.e. i wirio a oes lle wedi'i gynnig neu a yw myfyriwr wedi cofrestru.

Fel rheol, bydd Prifysgol Abertawe'n darparu gwybodaeth am ymgeiswyr a myfyrwyr i swyddogion mewnfudo'r DU pan ofynnir i ni wneud hynny. Mewn rhai achosion, os nad ydym yn gwneud hyn, gellir dileu'r Brifysgol o'r rhestr o sefydliadau sydd wedi'u cymeradwyo i noddi myfyrwyr rhyngwladol o dan Haen 4 y System Mewnfudo ar Sail Pwyntiau. Byddwn yn cadw cofnodion am fyfyrwyr (e.e. presenoldeb) yn unol â'n dyletswydd i fodloni gofynion UKVI.