Diogelu Data ym Mhrifysgol Abertawe

Diogelu Data ym Mhrifysgol Abertawe

Deddf Diogelu Data 1998

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi hawl i chi gael mynediad at yr wybodaeth y mae sefydliadau yn ei dal amdanoch chi, ac yn pennu sut caiff yr wybodaeth honno ei chasglu, ei defnyddio, a'i lledaenu. Mae'r Ddeddf yn rheoli casglu, cadw, a throsglwyddo gwybodaeth am unigolion byw a hawliau'r unigolion hynny i weld yr wybodaeth honno. Rhaid i bob adran o'r Brifysgol fod yn ymwybodol o oblygiadau - a all fod yn bell-gyrhaeddol - y ddeddfwriaeth hon. Rhaid i bawb sy'n cofnodi a defnyddio gwybodaeth bersonol ddilyn wyth egwyddor diogelu data. Yn benodol:

  • Rhaid prosesu gwybodaeth bersonol yn deg a chyfreithlon.
  • Rhaid prosesu gwybodaeth bersonol at ddibenion cyfyngedig, ac ni chaniateir ei phrosesu ymhellach mewn unrhyw fodd sy'n anghydnaws â'r dibenion hynny.
  • Rhaid i wybodaeth bersonol fod yn ddigonol, yn berthnasol a heb fod yn ormodol o gymharu â'r diben o'i phrosesu.
  • Rhaid i wybodaeth bersonol fod yn gywir a, lle bo angen, rhaid ei chadw'n gyfredol.
  • Ni ddylid cadw gwybodaeth bersonol am gyfnod hwy nag sydd angen.
  • Rhaid prosesu gwybodaeth bersonol yn unol â hawliau gwrthrych y data.
  • Rhaid diogelu gwybodaeth bersonol rhag cael ei phrosesu heb awdurdod neu mewn modd anghyfreithlon, a rhag cael ei cholli neu ei dinistrio trwy ddamwain, gan ddefnyddio dulliau technegol a sefydliadol priodol.
  • Ni ddylid trosglwyddo gwybodaeth bersonol i wlad neu diriogaeth y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd heb amddiffyniad digonol o ran hawliau a rhyddid gwrthrych y data.

Mae Prifysgol Abertawe wedi llunio Polisi Diogelu Data i sicrhau bod myfyrwyr a staff yn cydymffurfio'n llawn â gofynion Deddf Diogelu Data 1998.