Chwythu'r chwiban

Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i'r safonau uchaf o ran gonestrwydd, cywirdeb ac atebolrwydd, ac yn ymdrechu i gynnal ei materion mewn modd cyfrifol.

Mae gan y Brifysgol bolisi a gweithdrefnau "Chwythu'r Chwiban" (Datgelu er Lles y Cyhoedd) yn eu lle i alluogi staff, myfyrwyr ac aelodau eraill o'r Brifysgol i godi pryderon sydd o fudd i'r cyhoedd yn ymwneud â honiadau o dwyll, camymddygiad, amhriodoldeb, ymddygiad anfoesegol neu ymddygiad amhriodol. Mae'r polisi a'r gweithdrefnau yn sicrhau yr ymdrinnir â phryderon a godir yn ddidwyll yn gadarn ac yn deg, ac nid yw aelodau sy'n codi'r fath bryderon yn destun i erledigaeth o unrhyw fath.

Darllen mwy am » Chwythu'r chwiban

Rhyddid i Lefaru

Mae'r Brifysgol yn cydnabod pob math o fynegiant yn unol â'r gyfraith. Atgyfnerthir yr egwyddor hon gan Ddeddf Addysg (Rhif 2) 1986 sy'n gofyn bod y Brifysgol yn cymryd camau ymarferol rhesymol i sicrhau bod rhyddid i lefaru o fewn y gyfraith wedi'i ddiogelu i staff, myfyrwyr ac aelodau eraill o'r Brifysgol ac i siaradwyr sy'n ymweld.

Mae'r un Ddeddf yn gosod dyletswydd i sefydlu Cod Ymarfer i amlinellu'r gweithdrefnau a'r ymddygiad sy'n ofynnol gan y rhai hynny sy'n trefnu neu'n mynychu cyfarfodydd neu weithgareddau eraill. Sefydlir y Cod Ymarfer gan - a chydag awdurdod - y Cyngor fel corff llywodraethu'r Brifysgol ac mae'n berthnasol i holl adeiladau'r Brifysgol, sy'n eiddo i'r Brifysgol ac sydd wedi'u rheoli gan y Brifysgol, gan gynnwys adeiladau Undeb y Myfyrwyr, ac mae'n cynnwys pob math o gyfathrebu a mynegiant, pa bynnag gyfrwng a ddefnyddir. 

Rhyddid i Lefaru - Cod Ymarfer

Mae Rhestr Wirio i Drefnwyr Digwyddiadau hefyd ar gael

Cyfle Cyfartal

Mae'r Brifysgol yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Mae'n ymrwymedig i gwrdd â'i rhwymedigaethau cyfreithiol a moesol o gael gwared ar wahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb ar sail oed, anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, hil (gan gynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd), crefydd neu gred (gan gynnwys diffyg cred), rhyw a thueddfryd rhywiol.

Cyfle Cyfartal - Cod Ymarfer

Urddas yn y Gweithle ac wrth Astudio

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i hyrwyddo urddas pob myfyriwr ac aelod staff drwy ddileu pob math o ymddygiad sarhaus i sefydlu amgylchedd gweithio a dysgu heb unrhyw aflonyddwch ac ymddygiad ymosodol.

Mae ein cod ymarfer yn berthnasol i fyfyrwyr a staff, mae'n cynnwys datganiad polisi cyffredinol sy'n tynnu sylw at swyddogaethau a chyfrifoldebau pawb sy'n gweithio ac astudio yn y Brifysgol - gan roi enghreifftiau o'r gwahanol fathau o aflonyddu ac yn amlinellu'r polisi sydd i’w ddefnyddio wrth ymdrin ag aflonyddu.

Gallwch ddarllen cod ymarfer y brifysgol ar urddas yn y gwaith ac wrth astudio → Polisi Urddas yn y Gweithle ac wrth Astudio

Honiadau o Gamymddygiad mewn Ymchwil

Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i gynnal gonestrwydd a chywirdeb ymchwil academaidd. Mae'n ymdrin â phob honiad o gamymddygiad yn ddifrifol ac yn ymrwymedig i sicrhau bod honiadau yn cael eu harchwilio'n drwyadl ac yn fanwl.

Mae'r gweithdrefnau hyn yn amlinellu'r camau i'w cymryd pan godir honiad o gamymddygiad mewn ymchwil academaidd yn erbyn unrhyw aelod o staff presennol, neu gyn aelod o staff y Brifysgol, gan gynnwys academyddion gwadd, mewn perthynas ag ymchwil a wnaed tra eu bod wedi'u cyflogi gan, neu dra eu bod yn y Brifysgol.

Honiadau o Gamymddygiad mewn Ymchwil

Polisi Diogelu Grwpiau Diamddiffyn

Nod y Brifysgol yw cynnig amgylchedd saff a diogel i bob myfyriwr, aelod staff ac ymwelydd sy’n defnyddio ei chyfleusterau a’i gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys diogelu rhyddid ac urddas yr unigolyn i’r graddau nad yw hynny’n ymyrryd â rhyddid ac urddas eraill neu’n tanseilio cydlyniant y gymuned.

Mae’r Brifysgol yn cydnabod ei chyfrifoldeb penodol o ran diogelu lles grwpiau diamddiffyn, gan gynnwys plant a phobl ifanc sy’n rhan o weithgareddau’r Brifysgol drwy sicrhau bod trefniadau priodol ar waith er mwyn ei galluogi i gyflawni ei dyletswydd o ddarparu amgylchedd saff a diogel.

Polisi Diogelu Grwpiau Diamddiffyn

Polisi Iaith Gymraeg / Cynllun Iaith Gymraeg

Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg wrth wraidd uchelgais y Brifysgol i fod yn sefydliad dwyieithog gwirioneddol.  Un o amcanion strategol y Brifysgol yw ehangu diwylliant dwyieithog o fewn y Brifysgol a hyrwyddo’r Cynllun Iaith Gymraeg.

Mae’r Cynllun yn nodi sut y byddwn yn gyrru’r uchelgais hwn yn ei flaen gan fanylu ar gynlluniau, polisïau, targedau a dulliau o fonitro cynnydd.   Mae’r Cynllun hwn yn adlewyrchu ymrwymiad cynyddol y Brifysgol i’r Iaith Gymraeg, ei chynlluniau i annog y defnydd a wneir ohoni ac i hyrwyddo cyfleoedd i’w defnyddio. Mae’r Brifysgol hefyd yn ymrwymedig i hyrwyddo’r defnydd o’r gwasanaethau Iaith Gymraeg y mae’n eu cynnig. Mae Prifysgol Abertawe’n falch o’i llwyddiant academaidd a’i safonau uchel. Bydd y Cynllun Iaith Gymraeg yn dangos yr un ymrwymiad drwy ddarparu gwasanaethau dwyieithog o ansawdd uchel i aelodau’r cyhoedd sy’n dod i gyswllt â’r Brifysgol.

Polisi Iaith Gymraeg / Cynllun Iaith Gymraeg