Bywgraffiad

Ms Debbie Green yw Prif Weithredwr Grŵp Tai Coastal sef darparwr tai cymdeithasol yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Gan brofi trosiant o dros £25m a datblygiad adeiladu o dros £50m, mae Coastal yn darparu rhyw 5,500 o gartrefi yn yr ardal. Yn ogystal â chefnogi tenantiaid i gynnal eu tenantiaethau, mae Coastal hefyd yn ymrwymedig iawn i gynnal cymunedau a chefnogi’r economi leol mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys cefnogi BBaCh lleol, a chreu cyfleoedd hyfforddiant, gwirfoddoli, prentisiaethau a swyddi yn yr ardal. Mae Coastal yn adnabyddus iawn fel arbenigwr mewn cynlluniau adfywio trefol cymhleth ac mae’r rhaglen ddatblygu ac adfywio gwerth aml-filiynau o bunnoedd yn cynnwys y cynllun Pentref Trefol defnydd cymysg ar Stryd Fawr Abertawe. Gan fod yn fudiad arloesol, mae Coastal yn defnyddio System Lean sef meddwl ar gyfer gwella parhaus ac mae wedi’i gynnwys o fewn y 30 o gwmnïau gorau i weithio iddynt yn ôl y Times. Cyn dod yn Brif Weithredwr, Ms Green oedd Cyfarwyddwr Cyllid Grŵp Coastal a chwaraeodd rôl allweddol yn ystod yr uno cwmnïau a ffurfiodd Grŵp Tai Coastal yn 2008.

Cyn cychwyn ar ei gyrfa ym maes tai, gweithiodd Ms Green i'r elusen datblygu economaidd genedlaethol i fenywod, Chwarae Teg, a daeth yn Gadeirydd yn y pendraw. Cyn hynny bu'n gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru, lle'r oedd yn gyfrifol am sefydlu systemau newydd ar gyfer yr is-adran Loteri newydd.

Enillodd Ms Green radd mewn hanes o Brifysgol Caergrawnt, a symudodd i Gaerdydd ym 1988, lle ymgymerodd â'i hyfforddiant cyfrifeg. Cymhwysodd fel Cyfrifydd Siartredig gyda PriceWaterhouseCoopers ym 1992 cyn cychwyn ar ei gyrfa, sy'n cynnwys y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Mae ganddi MBA o'r Brifysgol Agored hefyd, ac mae'n Aelod Siartredig o'r Sefydliad Tai. Mae'n Drysorydd y corff ymbarél tai, Cartrefi Cymunedol Cymru, ac mae'n Drysorydd Gofal Cymru, elusen iechyd meddwl a lles flaengar yng Nghymru, yn ogystal â bod yn aelod newydd o Glas Cymru.

Mae Ms Green yn aelod lleyg a benodwyd gan y Llys o Gyngor Prifysgol Abertawe.