Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

null

Mae panel annibynnol o arbenigwyr wedi barnu bod Prifysgol Abertawe’n darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau o ansawdd uchel i’w myfyrwyr. Mae’r Brifysgol yn gyson yn rhagori ar ofynion ansawdd cenedlaethol trwyadl ar gyfer addysg uwch yn y DU a barnwyd ei bod yn haeddu gwobr arian.

Cyflwynwyd y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu Cenedlaethol gan Lywodraeth y DU i amlygu rhagoriaeth mewn addysgu israddedigion sy'n rhagori ar yr ansawdd addysgu a gydnabyddir gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd drwy:

  • Darparu gwybodaeth well i helpu myfyrwyr i ddewis beth i astudio a ble
  • Cynyddu parch at addysgu
  • Cydnabod a gwobrwyo addysgu rhagorol
  • Diwallu anghenion cyflogwyr, busnes, diwydiant a'r proffesiynau yn well.

Yn gyffredinol, roedd y Panel o'r farn bod y cyfuniad o dystiolaeth ym metrigau'r darparwr a chyflwyniad y darparwr yn cydweddu orau â'r disgrifydd ar gyfer gwobr Arian.

Dyfarnwyd y wobr hon ym mis Mehefin 2017 ac mae'n ddilys am hyd at dair blynedd.

Prifysgol y Flwyddyn Cymru 2017

null

Prifysgol Abertawe oedd y brifysgol orau yng Nghymru yn ôl tabl cynghrair Canllaw Prifysgolion Da 2017 The Times a The Sunday Times ac enillodd deitl Prifysgol y Flwyddyn Cymru hefyd, y tro cyntaf i'r wobr gael ei dyfarnu. Mae safle cyntaf Prifysgol Abertawe'n adlewyrchu rhaglen uchelgeisiol y Brifysgol i ddatblygu'r campysau, sy'n cynnwys prosiect gwerth £60m i weddnewid Campws Parc Singleton, llai na blwyddyn ar ôl agor campws ysblennydd newydd yn y Bae y llynedd.

Meddai Alastair McCall, Golygydd The Sunday Times Good University Guide: “Mae Prifysgol Abertawe yn llawn haeddu derbyn ein gwobr Prifysgol y Flwyddyn Cymru. Mae agor Campws y Bae wedi cael effaith drawsnewidiol ar y brifysgol, gan gynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf i fyfyrwyr, a hynny mewn lleoliad gwych, gan ddenu mewnfuddsoddiad enfawr ar ffurf prosiectau ymchwil.

"Mae'r campws newydd hefyd wedi effeithio’n sylweddol ar niferoedd myfyrwyr y brifysgol, sgan wneud Abertawe yn hynod ddeniadol i fyfyrwyr o Gymru a thu hwnt.”

Adolygiad Sefydliadol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA)

Adolygiad Sefydliadol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA)

Adolygiad Sefydliadol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) Addysg Uwch o Brifysgol Abertawe wedi canfod bod y Brifysgol wedi cwrdd â safonau academaidd a disgwyliadau ansawdd y DU - ac mae'r Brifysgol hefyd wedi cael ei chanmol am wella cyfleoedd dysgu myfyrwyr.

 Nododd yr Adolygiad bod:

  • safonau academaidd yn y Brifysgol yn cyflawni disgwyliadau'r DU ar gyfer safonau trothwy.
  • ansawdd y cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr yn y Brifysgol yn cwrdd â disgwyliadau’r DU.
  • gwella cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr yn y Brifysgol yn cael eu canmol.
  • gwybodaeth am gyfleoedd dysgu a gynhyrchwyd gan y Brifysgol yn cwrdd â disgwyliadau'r DU.

Ceir gopi llawn o Adolygiad Sefydliadol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) Addysg Uwch o Brifysgol Abertawe yma.

Stonewall Cymru Workplace Equality Index Awards 2017

Enillodd Rhwydwaith Staff LGBT + Prifysgol Abertawe Gwobr Rwydwaith y Flwyddyn yng Ngwobrau Blynyddol Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall Cymru 2017.

Mae'r wobr yn dilyn y newyddion mai Prifysgol Abertawe oedd y brifysgol sgorio ail uchaf yn y DU gyfan yn rhestr flynyddol Stonewall o'r 100 lle mwyaf difyr i weithio yn 2016, ac un o ddim ond deg sefydliad yng Nghymru i'w chynnwys yn y Y 100 o gyflogwyr gorau.

Athena SWAN Gwobr Arian

Athena SWAN Gwobr ArianMae Prifysgol Abertawe wedi cael ei chydnabod yn ffurfiol fel y Brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill gwobr Arian Siarter Athena SWAN ar lefel prifysgol am ei hymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y rownd adolygu ddiweddaraf gan yr Uned Her Cydraddoldeb.

Prifysgol Abertawe yw'r unig brifysgol neu sefydliad addysg uwch yng Nghymru i dderbyn y wobr arian ar gyfer sefydliad yn y rownd ddiweddaraf hon.

Mae Siarter Athena SWAN yr Uned Her Cydraddoldeb yn rhaglen genedlaethol lwyddiannus iawn. Mae wedi tyfu o fod â 10 aelod o blith prifysgolion y DU pan gafodd ei sefydlu yn 2005, i 146 o aelodau o blith prifysgolion a sefydliadau ymchwil y DU, gan gydnabod ymrwymiad sefydliadau ac adrannau i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau rhwng y rhywiau mewn addysg uwch ac ymchwil. Mae'r siarter bellach yn cydnabod gwaith a wneir i wella cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn ehangach, nid yn unig i ddileu'r rhwystrau sy'n effeithio ar fenywod.

Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Times Higher Education (THELMA) 2016

null

Yn wyneb cystadleuaeth ffyrnig, daeth Prifysgol Abertawe yn fuddugol yng Ngwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Times Higher Education (THELMA) am ei chyflawniadau neilltuol ym maes Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Mae gwobrau THELMA, a gynhelir bob blwyddyn, yn amlygu ac yn dathlu'r enghreifftiau gorau o arloesi mewn gwasanaethau proffesiynol, gwaith tîm a menter sy'n sail i gyflawniadau prifysgolion.  Oherwydd ei gwelliannau mewn ansawdd ymchwil, cofrestriadau israddedigion ac agor ail gampws gwerth £450 miliwn yn llwyddiannus, dyfarnwyd y wobr am Dîm Arweinyddiaeth a Rheolaeth Neilltuol i Brifysgol Abertawe.