Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Abertawe

Galluogi pobl i gael mynediad at addysg uwch yn llwyddiannus

Rydym yn: 

  • Sicrhau fod gan fyfyrwyr y gefnogaeth academaidd a bugeiliol maen nhw ei angen i lwyddo yn eu hastudiaethau
  • Lledaenu mynediad at addysg fel bod rhagor o gyfle i bobl o gefndiroedd amrywiol fanteisio ar addysg uwch.

Arwain pobl ym mhob maes academaidd, gweithio â staff a myfyrwyr i adnabod ymarfer da a gwella ein gwaith.  Rydym yn cynnig Rhaglen Llwyddiant Academaidd i’n holl fyfyrwyr, mae’r rhaglen yn cynnig dosbarthiadau mewn amgylchedd cyfeillgar a hamddenol.

Rydym yn gweithio â’n partneriaid yn y rhanbarth i gynnig llwybrau i addysg uwch i grwpiau a dangynrychiolir.  Mae ein partneriaid yn cynnwys y Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach De-orllewin Cymru,  prifysgolion eraill, colegau addysg bellach ac ysgolion yn ne-orllewin Cymru.

Newyddion SAILS

Cynhadledd ar broses bontio myfyrwyr
Siwrne’r Myfyriwr: Cadw ar y Trywydd Cywir

Bydd SAILS, mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn cynnal cynhadledd ar broses bontio myfyrwyr ar ddydd Iau, 18 Mai 2017 yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae.

Mae'r cyflwynwyr sydd wedi'u cadarnhau yn cynnwys: 

  • Dan Shaffer o Cefnogi Proffesiynoldeb mewn Derbyn (SPA) yn trafod taith bontio myfyrwyr, gan gynnwys derbyn a chyn derbyn
  • Lewis Pearson, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn cyflwyno'u hymagwedd Dylunio Bywyd tuag at ddatblygiad myfyrwyr
  • Wil Vincent o Brifysgol Dinas Birmingham yn cyflwyno rhaglen ryngweithiol ar-lein cyn cyrraedd BCU, Level Up
  • Michael Draper, Cyfarwyddwr SAILS, yn archwilio e-becyn mentora cymheiriaid Prifysgol Abertawe

Bydd ystod o weithdai hefyd yn darparu enghreifftiau ymarferol o ffyrdd o wella proses bontio myfyrwyr i a thrwy addysg uwch. Maent yn cynnwys Dylunio Bywyd, cyrsiau pontio Epigeum, astudiaethau achos monitro cymheiriaid a chymorth ar bontio i fyfyrwyr ar y sbectrwm awtistiaeth. Cefnogir y gynhadledd ymarferol ac amserol hon gan yr Academi Addysg Uwch (HEA).

Bydd y gynhadledd yn werthfawr yn benodol i staff academaidd a Gwasanaethau Proffesiynol; swyddogion Undeb y Myfyrwyr; a Chynrychiolwyr Myfyrwyr a Chynrychiolwyr Coleg, yn ogystal â myfyrwyr. Mae croeso i bawb, ac fe'ch anogir i ddod.

Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly argymhellwn yn gryf eich bod yn cadw lle yn gynnar. Cadwch eich lle nawr drwy Eventbrite a nodwch ba weithdy yr hoffech fynd iddo. Caiff lleoedd eu dyrannu ar sail cyntaf i'r felin. Darperir cinio a lluniaeth.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch cynwsoldeb@abertawe.ac.uk

Lawrlwythwch rhaglen lawn y gynhadledd gan gynnwys gwybodaeth am y prif anerchiadau a’r gweithdai

Gweithgareddau Ehangu Mynediad yn 2016/17

Cymrwch gipolwg ar Raglen Estyn Allan Ysgolion a Cholegau i athrawon a darlithwyr addysg bellach am ragor o wybodaeth am weithgareddau ehangu mynediad y Brifysgol.