Y Tîm Sicrhau Risg a Phrosiectau

Nod allweddol y Tîm Sicrhau Risg a Phrosiectau yw darparu lefel uchel o hyder ar draws y Brifysgol mewn perthynas ag amcanion a mentrau strategol y Brifysgol. Maent yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cholegau Academaidd a Gwasanaethau Proffesiynol ar draws y sefydliad i ddarparu swyddogaeth sicrhau prosiectau a rheoli risg. Maent yn gyfrifol am feithrin a thyfu’r gymuned a’r diwylliant rheoli prosiectau o fewn y Brifysgol, am weinyddu prosesau asesu risg a hefyd sicrhau bod mwy o gamau gweithredol i reoli risg yn cael eu cymryd ar draws y Brifysgol. Mae’r tîm yn darparu trosolwg proffesiynol o ran rheoli prosiectau a risg ar gyfer yr holl brosiectau mawr sydd ar y gweill ac yn sicrhau yr eir ati’n llwyddiannus i weithredu prosiectau a gweithgareddau a ariennir â chyllid allanol ac sy’n hollbwysig i gyflawni Cynllun Strategol y Brifysgol.

Mae’r tîm yn ymdrechu i wneud y canlynol:

 • darparu swyddogaeth sicrhau prosiectau ac asesu risg ar gyfer prosiectau mawr a ariennir â chyllid allanol
 • sicrhau bod cyswllt gweithredol effeithiol rhwng prosiectau ac Uwch Reolwyr y Brifysgol
 • datblygu a chynnal diwylliant rheoli risg effeithiol o fewn y Brifysgol
 • hyrwyddo arferion rheoli prosiectau proffesiynol ar draws y Brifysgol

Bydd y tîm yn cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:

 • meithrin perthnasoedd proffesiynol cryf a chadarnhaol
 • tyfu proffesiynoldeb ym maes rheoli prosiectau
 • hwyluso diwylliant rheoli risgiau rhagweithiol

Mae’r tîm yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal Fframwaith Rheoli Prosiectau’r Brifysgol ac maent wrthi ar hyn o bryd yn cydweithio’n agos gyda’r Gymdeithas Rheolwyr Prosiectau (APM), y corff proffesiynol mwyaf o’i fath yn Ewrop, i gysoni arfer yn y Brifysgol â safonau sefydledig y diwydiant. Mae’r tîm wedi sicrhau statws Achrediad Corfforaethol APM, sy’n uchel iawn ei fri, ar ran y Brifysgol yn ddiweddar.

Mae gan y Brifysgol Bolisi Rheoli Risg sy’n egluro dull sylfaenol y Brifysgol o reoli risg ac yn dogfennu rolau a chyfrifoldebau’r Cyngor a’i is-bwyllgorau, yr Uwch Dîm Rheoli (UDRh) a phartïon allweddol eraill. Mae’r polisi hefyd yn nodi agweddau allweddol ar y broses rheoli risg ac yn nodi’r prif weithdrefnau adrodd.

Nod y Tîm Sicrhau Risg a Phrosiectau yw darparu lefel uchel o hyder ar gyfer y Brifysgol a bydd yn ymdrechu i sicrhau bod y Brifysgol yn gallu parhau i gofleidio arloesi gan gael ei sicrhau bod gwerthusiadau a mesurau rheoli cadarn ac annibynnol yn eu lle.

Rôl y tîm yw:

Hybiau Ymchwil y Colegau

Meithrin perthnasoedd cryf, cadarnhaol a chefnogol o fewn Hybiau Ymchwil y Colegau

  • Cefnogi gweithrediad effeithiol Hybiau Ymchwil y Colegau
  • Cyfrannu arbenigedd rheoli prosiectau at y broses o adolygu a drafftio cynigion newydd
  • Cynnal asesiadau risg ar gyfer yr holl gynigion dros £100,000 mewn modd cyflym ac effeithlon i gefnogi graddfeydd amser ar gyfer cyflwyno ceisiadau am grantiau
  • Ymholi cynigion yn y System Rheoli Dyfarniadau a sicrhau ymgysylltiad â Phrif Ymchwilwyr perthnasol i wella ansawdd ceisiadau a’r grantiau a geir
  • Sicrhau cymorth sefydlu rhagweithiol i Brif Ymchwilwyr allweddol ar gyfer prosiectau newydd
  • Hwyluso’r broses o ddatrys materion gweinyddol sy’n effeithio ar sefydlu prosiectau newydd
  • Cefnogi’r broses o recriwtio, mentora a hyfforddi rheolwyr prosiectau newydd

Cyflawni prosiectau mawr

Meithrin perthnasoedd cryf, cadarnhaol a chefnogol wrth gyflawni'r holl brosiectau mawr

 • Hwyluso gweithrediad Bwrdd Prosiectau Mawr
 • Datblygu a meddu ar gynlluniau sicrwydd integredig ar gyfer pob prosiect mawr
 • Monitro a rheoli cynllun sicrwydd integredig ar gyfer pob prosiect mawr
 • Cynnal gwiriadau sicrwydd rheolaidd ar gyfer pob prosiect mawr
 • Cydweithio â Rheolwyr Colegau a Rheolwyr Hybiau Colegau i sicrhau prosesau monitro a sicrhau effeithiol ar gyfer pob prosiect mawr sy'n eiddo i bob Coleg
 • Darparu cymorth hyfforddi a pherthnasoedd i bob rheolwr prosiect mawr
 • Darparu arweiniad i brif ymchwilwyr a rheolwyr prosiect ar brosesau ac arferion rheoli prosiect
 • Mynychu cyfarfodydd byrddau prosiect neu grwpiau llywio
 • Mynychu gweithdai risg wrth i brosiectau gael eu cyflawni
 • Sicrhau perthnasoedd gweithio agos ag Unedau Gwasanaeth Proffesiynol eraill (Ystadau, REIS, AD, Cyllid/Caffael, GGS, Gwasanaethau Academaidd) i gefnogi prosiectau mawr
 • Cynorthwyo pob Rheolwr Prosiect i ddatrys problemau a rheoli risgiau gan gynnwys rheoli uwchgyfeirio
 • Cefnogi prosesau sicrwydd ariannol effeithiol, gan gynnwys nodi ac uwchgyfeirio problemau
 • Cefnogi’r adolygiadau ansawdd o dystiolaeth ariannol ac allbwn sy'n ofynnol gan arianwyr
 • Cadw cofrestr o brosiectau mawr gan gynnwys nodweddion allweddol a statws

Rheoli Prosiectau

Cynyddu Proffesiynoldeb Rheoli Prosiectau

 • Cynnal y Fframwaith Rheoli Prosiectau
 • Arwain y gymuned rheoli prosiectau a chymorth prosiectau
 • Annog cofnodi a rhannu arferion da wrth reoli prosiectau
 • Hwyluso cymunedau rheoli prosiect lleol yn y Colegau a'r Hybiau
 • Hwyluso cychwyn prosiectau ar gyfer unrhyw fenter o eiddo'r Brifysgol
 • Cynnal arferion rheoli prosiect a deunydd cymorth y Brifysgol
 • Cadw a chynnal tudalennau gwe rheoli prosiect y Brifysgol
 • Hwyluso'r Fforwm Rheoli Prosiectau
 • Gweinyddu'r porth e-dysgu, Sianel Rheoli Prosiectau, ac annog cymuned rheoli prosiect y Brifysgol i ennill cymwysterau
 • Datblygu a chyflwyno hyfforddiant rheoli prosiect drwy APECS a chyfryngau eraill
 • Datblygu a chyflwyno hyfforddiant rheoli prosiect pwrpasol i Unedau Gwasanaeth Proffesiynol eraill
 • Hwyluso ymgysylltu â'r Gymdeithas Rheoli Prosiectau (APM) ar draws y Brifysgol, gan gynnwys cynnal digwyddiadau rhanbarthol APM
 • Rhwydweithio ag aelodau a grwpiau diddordeb arbennig APM i farchnata'r Brifysgol ac elwa o unrhyw gyfalaf deallusol
 • Dilyn y datblygiadau diweddaraf ym maes ymarfer rheoli prosiect a'u rhoi ar waith i wella arferion y Brifysgol
 • Rhwydweithio â phrifysgolion eraill Cymru i rannu profiadau rheoli prosiect a gwella cysondeb ymarfer ar draws Cymru
 • Rhwydweithio â sefydliadau addysg uwch byd-eang i fanteisio ar unrhyw gyfalaf deallusol ym maes rheoli prosiect
 • Sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â gofynion Achredu Corfforaethol APM
 • Cynnal ac arwain offeryn asesu cymhwysedd rheoli prosiect
 • Cynnal templed disgrifiadau swyddi rheolwyr prosiect i sicrhau cydymffurfiaeth â safonau APM a'r diwydiant
 • Cefnogi wrth integreiddio rheoli prosiectau proffesiynol â gweithgarwch addysgu myfyrwyr i ychwanegu gwerth at brofiad y myfyrwyr

Rheoli risg yn rhagweithiol

Hwyluso diwylliant rhagweithiol o reoli risg

 • Hyfforddi a chefnogi Rheolwyr Coleg a Chyfarwyddwyr Gwasanaeth Proffesiynol mewn dulliau rhagweithiol o reoli risg
 • Sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â Pholisi Rheoli Risg
 • Cynnal adolygiadau chwarterol o bob cofrestr risg gyda'r Cofrestrydd/Prif Swyddog Gweithredu
 • Cynnal adolygiad blynyddol o gofrestri risg Colegau ac Unedau Gwasanaeth Proffesiynol
 • Hwyluso'r broses adolygu asesiad risg ar ran yr Uwch Dîm Rheoli
 • Gweinyddu Offeryn Rheoli Risg y Brifysgol a chyfeirio adnoddau GGS mewn gweithgarwch cynnal a chadw a gwella
 • Gweinyddu Cofrestr Risg y Brifysgol bob chwarter ar gyfer yr Is-ganghellor
 • Paratoi Adroddiad Blynyddol y Gweinyddwr Risg a cheisio cymeradwyaeth
 • Cydgysylltu Cofrestr Risg y Brifysgol â chynllun archwilio blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio Mewnol
 • Mynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio
 • Datblygu a chyflwyno hyfforddiant rheoli risg drwy APECS a chyfryngau eraill
 • Cynnal a chadw offer, arferion a deunydd cymorth rheoli risg y Brifysgol
 • Cynnal a chadw'r Polisi Rheoli Risg
 • Cynnal a chadw tudalennau gwe rheoli risg y Brifysgol
 • Hwyluso gweithdai risg ar gyfer unrhyw fenter o eiddo'r Brifysgol
 • Annog cofnodi a rhannu arferion da ym maes rheoli risg
 • Rhwydweithio â chyrff rheoli risg proffesiynol i farchnata'r Brifysgol a rhannu arfer gorau
 • Rhwydweithio â phrifysgolion eraill Cymru i rannu profiadau rheoli risg a gwella cysondeb ar draws Cymru
 • Rhwydweithio â sefydliadau addysg uwch  byd-eang i elwa o unrhyw gyfalaf deallusol ym maes rheoli risg