Diwylliant a Gwerthoedd

null

Mae Prifysgol Abertawe yn cydnabod, gyda’i holl werthoedd arbennig, y dylai’r sefydliad ffynnu, yn ariannol ac yn greadigol. Am y rheswm hwn, mae’r rhaglen Diwylliant a Gwerthoedd wedi cael ei sefydlu i bennu’r hyn sy’n gwneud bywyd prifysgol mor arbennig, i adnabod bygythiadau i’r ffordd hon o fyw ac i lywio newidiadau sy’n cydnabod ac yn adeiladu ar set o werthoedd sefydliadol i gofleidio ansawdd bywyd ar gyfer yr unigolyn a pherfformiad y Brifysgol.

Yn 2015 datblygwyd set o Werthoedd ar gyfer Gwasanaethau Proffesiynol mewn ymgynghoriad â thros 1,500 o aelodau o staff. Mae’r gwerthoedd hyn wedi cael eu sefydlu trwy ein prosesau recriwtio, hyfforddiant gwasanaethau cwsmeriaid a’r broses Adolygu Perfformiad a Datblygiad.

Ein Gwerthoedd ar gyfer Gwasanaethau Proffesiynol yw:

  • Rydym yn Broffesiynol – Rydym yn ymfalchïo mewn cymhwyso ein gwybodaeth, ein sgiliau, ein creadigrwydd, ein huniondeb a’n crebwyll i ddarparu gwasanaethau a datrysiadau arloesol, effeithiol, effeithlon sydd o ansawdd rhagorol
  • Rydym yn Cydweithio – Rydym yn ymfalchïo mewn gweithio mewn amgylchedd rhagweithiol, cydweithredol o gydraddoldeb, ymddiriedaeth, parch, cydweithrediad a her i ddarparu gwasanaethau sy’n ymegnïo i fynd y tu hwnt i anghenion a disgwyliadau cwsmeriaid
  • Mae Pobl o Bwys Inni – Rydym yn cymryd cyfrifoldeb am wrando, deall ac ymateb yn hyblyg i’n myfyrwyr, ein cydweithwyr, partneriaid allanol a’r cyhoedd fel bod pob cyswllt y maent yn ei gael â ni’n brofiad personol a chadarnhaol.

Gwerthoedd Adnoddau Dynol 

Y Fframwaith Arweinyddiaeth

Gan adeiladu ar y gwaith yma, cam nesaf y gweithgarwch yw ymgynghori’n agos â chydweithwyr academaidd, staff gwasanaethau proffesiynol a’r uwch dîm arwain i ddatblygu set holistaidd o werthoedd sefydliadol, y gall yr holl staff Academaidd a Gwasanaethau Proffesiynol uniaethu â hwy a’u harddangos.