Y Tîm Rheoli Newid

Mae rheoli newid ym Mhrifysgol Abertawe yn ymwneud â’r broses o fonitro ac asesu newid strategol a’i effaith ar draws y sefydliad. Gall ymwneud â phobl, diwylliant, technoleg, seilwaith a threfniadaeth y Brifysgol; ac mae’n effeithio ar, neu fe effeithir arno gan, yr unigolyn, y tîm, arweinwyr newid a’r sefydliad. 

Mae Tîm Rheoli Newid yr Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol yn gyfrifol am arwain dau nod allweddol o ran rheoli newid ar gyfer y Brifysgol:

  1. Cyflawni mentrau newid strategol sy’n gyson â nodau strategol a chynllun cyflawni’r Brifysgol gyda chynlluniau llywodraethu a rheoli newid priodol
  2. Datblygu a sefydlu fframwaith, pecyn cymorth a phrosesau rheoli newid y Brifysgol, gan ymgynghori â’r gymuned academaidd a gwasanaethau proffesiynol, i feithrin galluoedd a chymwyseddau sefydliadol

Caiff y nodau hyn eu galluogi gan y canlynol:

  • Y ffaith bod tîm newid yr Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol yn rhan o gymuned rheoli newid ehangach ar draws campysau sydd eu hunain yn gyfrifol am newid o fewn colegau ac unedau gwasanaethau proffesiynol
  • Mwy o ymwybyddiaeth o reoli newid a gweithgarwch rheoli newid sydd wedi’i broffesiynoli’n fwy trwy fframwaith hyblyg a phrosesau cysylltiedig
  • Meithrin galluoedd a chymwyseddau ar draws y Brifysgol, trwy ddeunyddiau hygyrch, hyfforddiant, datblygiad a threfniadau ymarferol i sicrhau prosiectau
  • Cefnogi’r agwedd ar newid sy’n ymwneud â phobl trwy gyfathrebu, ymgysylltu a chyngor i’r rhai sy’n rheoli a’r rhai yr effeithir arnynt gan newid i gyflawni’r canlyniadau a’r manteision a ddymunir.

Prosiectau Newid Strategol Mawr:

Prosiectau Newid Strategol Mawr:

Pic to go here

Yr Adogygiad o Wasanaethau Proffesiynol (AGP)

Mae’r Adolygiad o Wasanaethau Proffesiynol yn brosiect trawsnewid sy’n cwmpasu swyddogaethau’r holl wasanaethau proffesiynol ar draws y Brifysgol.

REF

Mae Rhagoriaeth Ymchwil yn un o themâu craidd Strategaeth Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe 2015-2020.

@Step4X

Nod y rhaglen Camu i Ragoriaeth yw gwella profiad ein myfyrwyr yma ym Mhrifysgol Abertawe trwy ddarparu profiad rhagorol ym mhob maes, yn seiliedig ar ysbryd o bartneriaeth a chydweithio rhwng myfyrwyr a staff.

Pic to be added

Nod prosiect Gofodau Labordy yw ceisio gwneud defnydd mwy effeithlon o labordai addysgu yn y Brifysgol drwy archwilio'r posibilrwydd y gallai Colegau rannu'r cyfleusterau hyn.

toolkit

Mae’r tîm yn y broses o lunio a Change Management Toolkit fydd yn darparu gwybodaeth, templedi ac offer ar gyfer staff ar draws y Brifysgol mewn perthynas â rheoli newid.

Pic to go here

Nod y rhaglen Diwylliant a Gwerthoedd yw datblygu a sefydlu set o werthoedd cyffredin o fewn y diwylliant sefydliadol.

image

Mae Tu Hwnt i Ddisgwyliadau yn fenter Brifysgol gyfan sy'n canolbwyntio ar wella profiad dysgu'r myfyrwyr a rhoi'r sgiliau personol a phroffesiynol iddynt ar gyfer dyfodol disglair.