Y Tîm Datblygu Strategol

Mae Prifysgol Abertawe yn tyfu’n aruthrol o gyflym gyda Chynllun Strategol a chronfa fythol gynyddol o gyfleoedd i flaenoriaethu a datblygu. Mae’r Tîm Datblygu Strategol o fewn yr Uned yn gyfrifol am weithio ochr yn ochr â’r Uwch Dîm Rheoli i ddarparu fframwaith i roi cymorth i gydgysylltu, datblygu a chynyddu amlygrwydd ystod o gyfleoedd strategol a fydd yn cyfrannu at gyflawni Strategaeth y Brifysgol. 

Gan weithio mewn partneriaeth gyda’r colegau a’r Unedau Gwasanaethau Proffesiynol, mae’r tîm Datblygu Strategol yn cefnogi datblygiad cyfleoedd strategol, gan sicrhau bod y strwythurau, prosesau a dogfennaeth rheoli prosiect priodol yn bodoli ar gyfer pob prosiect; datrys ac uwchgyfeirio materion, gwaredu rhwystrau a drafftio cynlluniau busnes i sicrhau bod y cyfle’n wynebu’r siawns orau o symud ymlaen yn llwyddiannus i’r cam gweithredu. Cyfleoedd strategol yw’r rhai a fydd â’r potensial i ddwyn twf sylweddol ym maint ac ansawdd busnes y Brifysgol a byddant yn aml yn cael effaith sylweddol ar dwf economaidd rhanbarthol.

Yn ddiweddar mae’r tîm wedi bod yn gweithio ar ystod eang o brosiectau gan gynnwys datblygu Campws Bae Prifysgol Abertawe, cais i Fanc Buddsoddi Ewrop, Ffowndri Gyfrifiadurol, cydleoli a chydweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru; ac ailgyflwyno Ysgol Addysg ac Adran Gemeg ym Mhrifysgol Abertawe.

Y Tîm Datblygu Strategol – Rolau a Chyfrifoldebau

Cyfleoedd Strategol

Rheoli Rhaglen Cyfleoedd Strategol

 • Arwain y gwaith o ddatblygu a chyflawni strategaeth, fframwaith a phroses y mae’r Brifysgol yn blaenoriaethu ac yn rheoli ei chyfleoedd datblygu strategol drwyddynt. Sicrhau bod gan y Brifysgol bortffolio cydgysylltiedig, cydlynus o gyfleoedd a gweithgareddau cydweithio rhanbarthol sy’n gyson â strategaeth ac uchelgais y Brifysgol  
 • Sganio’r gorwel a rhwydweithio’n fewnol i achub ar gyfleoedd ac amlygu syniadau gwych sydd o gymorth i gyflawni strategaeth y Brifysgol
 • Datblygu a chynnal cronfa ddata cyfleoedd mawr
 • Ei gwneud yn bosibl mynd ati’n effeithiol i fod â throsolwg ar gyfleoedd strategol allweddol a monitro’r rhain gan sicrhau amlygrwydd i’r Uwch Dîm Rheoli
 • Rhoi cymorth a chyflawni gwaith hyrwyddo prosiectau ar lefel uchel gan gynnwys rhoi cyngor a chynhorthwy i staff Academaidd a Gwasanaethau Proffesiynol perthnasol mewn perthynas â chydweithio rhanbarthol a helpu i ddatrys materion a rheoli risgiau

 

Cefnogi Datblygiad Cyfleoedd Strategol Mawr

 • Rhoi cymorth uniongyrchol i sefydlu a datblygu cyfleoedd strategol allweddol yn y cyfnod datblygu cyn gweithredu gan sicrhau bod y strwythurau, prosesau a dogfennaeth rheoli prosiect priodol yn bodoli ar gyfer pob prosiect yn unol â safonau a nodir yn Fframwaith Rheoli Prosiectau’r Brifysgol er mwyn sicrhau proses bontio esmwyth
 • Cynorthwyo Noddwr y Prosiect (Prif Ymchwiliwr) i ddatrys ac uwchgyfeirio materion, a gwaredu rhwystrau i sicrhau llwyddiant
 • Sicrhau bod prosiectau’n cael eu cwmpasu a’u costio er mwyn gwneud y cyfnod gweithredu mor esmwyth â phosibl
 • Llunio papurau cysyniad, cynlluniau busnes a chynigion am gyllid ar gyfer darpar gyllidwyr gan gynnwys Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Banc Buddsoddi Ewrop yn ôl y gofyn
 • Datblygu deunyddiau ysgrifenedig o ansawdd uchel i gefnogi prosesau cyfathrebu a marchnata mewnol ac allanol
 • Rheoli matricsau, gan ddwyn ynghyd a chydgysylltu gwaith timau rhyngddisgyblaethol, a all gynnwys rhanddeiliaid ac ymgynghorwyr allanol fel y bo’n briodol, i roi cymorth i ddatblygu cyfleoedd strategol a llunio cynlluniau ac achosion busnes ar gyfer prosiectau
 • Cyfarwyddo Bwrdd Rhaglen Datblygu Strategol y Brifysgol, sy’n cynnwys aelodau o Uwch Dîm Rheoli’r Brifysgol, gan gynhyrchu adroddiadau ar y prif bwyntiau, uwchgyfeirio materion a phenderfyniadau a sicrhau bod camau gweithredu’n cael eu cyflawni

Datblygu Campysau

Strategaeth Datblygu Campysau

 • Cydgysylltu Bwrdd y Strategaeth Datblygu Campysau, sefydlu strwythur a phrosesau priodol i ddarparu amlygrwydd a chydgysylltiad strategol ar gyfer prosiectau cyfalaf, gan alluogi’r grŵp gweithredol i wneud penderfyniadau gwybodus a rhoi arweiniad iddo yn hynny o beth
 • Rhoi cymorth a chyngor lefel uchel i brosiectau a gweithgareddau sy’n sensitif yn fasnachol, gan roi canllawiau a gwybodaeth sy’n ofynnol i symud y prosiectau ymlaen

Ymgysylltu allanol

Ymgysylltu allanol

Mae’r tîm yn datblygu ac yn cynnal rhwydweithiau gydag uwch gynrychiolwyr o ystod o sefydliadau ac asiantaethau allanol, gan gynnwys yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, llywodraeth leol, darparwyr addysg uwch eraill a darparwyr addysg bellach a chyflogwyr rhanbarthol mewn perthynas â strategaeth y Brifysgol a all arwain at adnabod cyfleoedd strategol.

Cysylltiadau Allweddol

Lisa Boat

Programme Manager: Strategic Development

Rheolwr Rhaglen: Datblygu Strategol

 

Ken Blackie

Strategic Development Manager

Rheolwr Datblygu Strategol

 

Claire Gosby

Project Officer (Strategic Development)

Swyddog Prosiect (Datblygu Strategol)