Y Tîm Cynllunio a Rheoli Perfformiad

Mae’r Tîm Cynllunio a Rheoli Perfformiad yn cydweithio i gynorthwyo’r Brifysgol i ddatblygu a chyflwyno’i gweledigaeth strategol trwy drosi’r weledigaeth yn weithgarwch gweithredol trwy Gynllun Strategol y Brifysgol.

Wrth gefnogi dyhead y Brifysgol am dwf cynaliadwy a pharhaus, mae’r Tîm Cynllunio a Rheoli Perfformiad yn gweithio gyda phartneriaid allweddol ar draws y Brifysgol i ddatblygu, cyflawni a mireinio prosesau busnes strategol critigol megis y broses cynllunio busnes a dyrannu adnoddau, y dull o gasglu gwybodaeth fusnes a’r mecanweithiau cyflawni craidd ar gyfer blaenoriaethau strategol trwy gynllun cyflawni.

Gan weithio i sefydlu diwylliant o welliant parhaus, mae gan y tîm rôl ddiffiniedig o ran cymhathu, dadansoddi a chyfleu gwybodaeth reoli i gefnogi prosesau penderfynu effeithiol ar bob lefel. Mae’r tîm yn gweithio i sicrhau bod y rhai sydd â gorchwyl i wneud penderfyniadau’n meddu ar wybodaeth amserol, gywir a chryno.

Gan weithredu mewn amgylchedd sy’n newid drwy’r amser, mae’r tîm yn sicrhau bod barn y Brifysgol yn cael ei chynrychioli’n briodol mewn ymgyngoriadau ac ymgysylltiadau ffurfiol gyda’r cyngor cyllido a Llywodraeth Cymru.

Mae’r Tîm Cynllunio a Rheoli Perfformiad yn mabwysiadu dull sefydliad cyfan ar draws holl ystod gweithgarwch y Brifysgol – ymchwil, profiad myfyrwyr, economi wybodaeth a chymdeithas. At ei gilydd gellir rhannu gwaith y tîm yn dri chategori:

Gwaith y tîm:

Cynllunio Strategol &Gweithredol

Cynllunio Strategol a Gweithredol

 • Arwain ar ddatblygu strategaeth y Brifysgol
 • Rheoli datblygiad a gweithrediad prosesau cynllunio gweithredol blynyddol
 • Cyfrannu at gyfathrebu mewnol yn y Brifysgol gan gynnwys cyflawni cyfarfodydd allweddol, gweithdai ymgynghori a digwyddiadau gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol
 • Darparu gwybodaeth, tystiolaeth a dadansoddeg fusnes i gefnogi mentrau newid a datblygiadau strategol yn y Brifysgol gan gynnwys cynigion am gyllid allanol.

Dadansoddeg Fusnes&Pherfformiad

Dadansoddeg Fusnes a Rheoli Perfformiad

 • Rheoli’r broses o gasglu, dadansoddi a dehongli gwybodaeth mewn perthynas â’r farchnad AU a chystadleuwyr y Brifysgol
 • Cynhyrchu dadansoddiadau ystyrlon o gystadleuwyr gydag argymhellion ar gyfer polisi ac arfer
 • Paratoi ystod eang o ddatganiadau ar gyfer asiantaethau gan gynnwys yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, darparwyr tablau cynghrair prifysgolion a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Monitro perfformiad y Brifysgol mewn tablau cynghrair gan gynnwys paratoi adroddiadau, diweddariadau a chyngor i uwch reolwyr
 • Gweithio gyda chydweithwyr yn yr adran Adnoddau Dynol i sicrhau cysondeb rhwng dangosyddion rheoli perfformiad staff unigol a meincnodau sefydliadol.

Agenda Gwella Brifysgol

Agenda Gwella Brifysgol

 • Cefnogi’r broses o wella’r Brifysgol yn barhaus trwy ddarparu, dadansoddi, monitro ac adrodd ar ddadansoddeg fusnes ddibynadwy ac amserol ar lefel gorfforaethol, lefel unedau busnes a lefel unigol
 • Cefnogi’r defnydd o ddadansoddeg fusnes wedi’i meincnodi fel sail i ganfod ble y mae angen gweithgarwch gwella wedi’i dargedu
 • Cefnogi mentrau datblygu a newid strategol trwy reoli, monitro ac adrodd ar Gynllun Cyflawni blynyddol treigl y Brifysgol.

Cysylltiadau Allweddol

Louisa Parry   

Head of Planning & Performance Management  |  Pennaeth Cynllunio & Rheoli Perfformiad

 

Rob Bowen  

Senior Planning & Performance Officer  |  Uwch Swyddog Cynllunio a Pherfformiad

 

Rob Fulford

Planning & Performance Officer  |  Swyddog Cynllunio a Pherfformiad

 

Karys Thomas

Performance Information Officer  |  Swyddog Gwybodaeth Perfformiad