Cydweithio Rhanbarthol Strategol

Mae'r tîm Cydweithredu Rhanbarthol Strategol, sy'n rhan o'r Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol, yn gyfrifol am greu a chynnal partneriaethau strategol sy'n cael effaith go iawn ar yr economi ranbarthol ac sy'n ymdrin â blaenoriaethau allweddol yn y rhanbarth, trechu tlodi; iechyd a lles a chynhwysiant cymdeithasol.

Mae'r tîm yn hyrwyddo Prifysgol Abertawe ac yn meithrin partneriaethau a chydweithredu cadarnhaol yn y rhanbarth, yn enwedig â cholegau addysg bellach, gan ganolbwyntio ar sgiliau ar gyfer twf a llwybrau i addysg uwch. Sefydlwyd CUSP (Partneriaeth Sgiliau Prifysgol a Choleg) er mwyn hwyluso hyn; a sefydlwyd Gr┼Áp Ymgynghorol Cyflogwyr i sicrhau bod anghenion diwydiant yn llywio'r gwaith.

Mae'r tîm yn sicrhau bod nodau strategol y Brifysgol yn cael eu hyrwyddo a'u halinio â mentrau rhanbarthol ehangach yn y ffyrdd canlynol:

 • Rydym yn cynrychioli buddion y Brifysgol ar Fyrddau Cydweithredu Rhanbarthol, gan gynnwys Dinas-ranbarth Bae Abertawe; Partneriaeth Dysgu a Sgiliau De-orllewin a Chanolbarth Cymru; a Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Abertawe a'i is-grwpiau.
 • Rydym yn atgyfnerthu enw da rhyngwladol a chenedlaethol y Brifysgol, y ddinas a'r rhanbarth drwy gyfrannu at agendâu Dinas sy'n Dysgu, Dinas Glyfar, Dinas-ranbarth Bae Abertawe a'r Fargen Ddinesig
 • Rydym yn datblygu ac yn cynnal rhwydwaith cydweithredu rhanbarthol sy'n gallu ymateb yn gyflym i gyfleoedd, drwy ddefnyddio ymchwil a sylfaen dystiolaeth i gael effaith gadarnhaol ar ddatblygu rhanbarthol cynaliadwy
 • Rydym yn defnyddio fframwaith rheoli prosiectau'r Brifysgol (link) i ddatblygu prosiectau rhanbarthol strategol a nodwyd gan yr Uwch Dîm Rheoli.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid allanol i sicrhau eu bod yn ymwybodol o ddatblygiadau newydd ac yn eu cefnogi.

Rôl y tîm yw:

Rhagoriaeth o ran ymgysylltu allanol

 • Cynorthwyo Uwch Reolwyr ac Academyddion ar draws y Brifysgol i sicrhau ymgysylltiad defnyddwyr, cefnogaeth a derbyniad gan bartneriaid a chyllidwyr allanol
 • Cynrychioli’r Brifysgol trwy ymgysylltu ag uwch gynrychiolwyr mewn ystod o sefydliadau ac asiantaethau allanol, gan gynnwys Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, darparwyr addysg bellach ac addysg uwch, y Bartneriaeth Dysgu Rhanbarthol, Bwrdd Dinas-Ranbarth Bae Abertawe a chyflogwyr. Bydd hyn yn cynnwys negodi ar ran y Brifysgol a dylanwadu ar eraill i drefnu a chyflawni canlyniadau cadarnhaol i’r Brifysgol a sefydliadau partner
 • Ar ran Prifysgol Abertawe, cychwyn, datblygu a chynnal rhwydweithiau aml-sector ac amlddisgyblaethol helaeth ar draws Dinas-Ranbarth Bae Abertawe
 • Cynrychioli’r Cofrestrydd a’r Prif Swyddog Gweithredu ar y Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Rheolaeth drosolygol

 • Sicrhau bod safonau proffesiynol uchel yn cael eu sefydlu ar gyfer gweithio’n rhanbarthol ar draws pob campws
 • Arwain cyfraniad y Brifysgol at strategaethau rhanbarthol De Orllewin Cymru ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru, gan weithio gyda darparwyr addysg bellach ac addysg uwch, y cyhoedd a’r trydydd sector a chyflogwyr trwy’r Bartneriaeth Dysgu Rhanbarthol
 • Cefnogi gweithrediad y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Dinas a Sir Abertawe
 • Sicrhau bod gan y Brifysgol bortffolio cydgysylltiedig, cydlynus o gyfleoedd a gweithgareddau cydweithio rhanbarthol sy’n gyson â strategaeth ac uchelgais y Brifysgol gyda ffocws penodol ar sgiliau ac ehangu cyfranogiad
 • Ei gwneud yn bosibl mynd ati’n effeithiol i fod â throsolwg ar gyfleoedd a gweithgareddau strategol allweddol a’u monitro a sicrhau amlygrwydd i’r Uwch Dîm Rheoli gan gynnwys darparu diweddariadau ar gynnydd ac adroddiadau ar y prif bwyntiau ar gyfer Bwrdd y Rhaglen Datblygu Strategol a’r UDRh
 • Cefnogi’r broses o ddatblygu a hyrwyddo’r weledigaeth o ran yr effaith y mae Prifysgol Abertawe yn ei chael ar Ddinas-Ranbarth Bae Abertawe
 • Rhoi cymorth a chyflawni gwaith hyrwyddo prosiectau ar lefel uchel gan gynnwys rhoi cyngor a chynhorthwy i staff Academaidd a Gwasanaethau Proffesiynol perthnasol mewn perthynas â chydweithio rhanbarthol a helpu i ddatrys materion a rheoli risgiau.

Arwain yr Agenda Sgiliau Lefel Uwch

 • Cefnogi Conglfaen Sgiliau Bwrdd Dinas-Ranbarth Bae Abertawe
 • Arwain y gwaith o ddatblygu a chynnal y Bartneriaeth Sgiliau Prifysgol a Choleg (CUSP) gan weithio gyda darparwyr Addysg Bellach a chyflogwyr
 • Adnabod a datblygu cyfleoedd strategol ar gyfer llwybrau sgiliau, gan sicrhau cyllid allanol pwysig ar gyfer prosiectau sy’n gyson â nodau strategol y Brifysgol a chefnogi twf economaidd rhanbarthol a chynhwysiant cymdeithasol
 • Cydweithio i ddatblygu llwybrau at sgiliau lefel uwch mewn ymateb i fylchau o ran sgiliau a adnabuwyd a blaenoriaethau economaidd rhanbarthol

Cyfleoedd strategol pwysig newydd

 • Cefnogi’r broses o sefydlu a datblygu cyfleoedd strategol rhanbarthol gan sicrhau bod yr holl brosiectau a gweithgareddau’n cydymffurfio â Fframwaith Rheoli Prosiectau’r Brifysgol
 • Adnabod a datblygu cyfleoedd ar gyfer ymchwil ac arloesi amlddisgyblaethol rhanbarthol, gan gynnwys sicrhau cyllid allanol pwysig ar gyfer prosiectau sy’n gyson ag uchelgeisiau ymchwil y Brifysgol ac sy’n cefnogi twf economaidd rhanbarthol a chynhwysiant cymdeithasol
 • Cynorthwyo Noddwr y Prosiect (Prif Ymchwiliwr) i ddatrys ac uwchgyfeirio materion, a gwaredu rhwystrau er mwyn sicrhau llwyddiant
 • Sicrhau bod prosiectau’n cael eu cwmpasu a’u costio er mwyn gwneud y cam gweithredu mor esmwyth â phosibl
 • Llunio papurau cysyniad, cynlluniau busnes a chynigion am gyllid ar gyfer darpar gyllidwyr gan gynnwys Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Banc Buddsoddi Ewrop yn ôl y gofyn
 • Darparu gwybodaeth reoli a thystiolaeth i roi cymorth i ddatblygu strategaeth, papurau cysyniad, cynlluniau busnes a chynigion am gyllid
 • Datblygu deunyddiau ysgrifenedig o ansawdd uchel i gefnogi prosesau cyfathrebu a marchnata mewnol ac allanol