Prosiect Myfyrwyr sy'n Weithwyr Rhyw

Prosiect Myfyrwyr sy'n Weithwyr Rhyw

Mae'r Prosiect Myfyrwyr sy'n Weithwyr Rhyw yn brosiect 3 blynedd sydd wedi'i ariannu gan Gronfa'r Loteri Fawr. Dechreuodd y prosiect ym mis Mehefin 2012 ond fe'i lansiwyd yn swyddogol ym mis Medi 2012. Nod cyffredinol y prosiect yw datblygu a darparu gwasanaeth iechyd rhywiol integredig ar gyfer yr holl fyfyrwyr yng Nghymru. Un o amcanion pellach y Prosiect Myfyrwyr sy'n Weithwyr Rhyw yw hyrwyddo dysgu a dealltwriaeth yngl┼Ěn ag anghenion myfyrwyr sy'n weithwyr rhyw a materion cysylltiedig, a darparu gwasanaeth iechyd rhywiol arloesol i boblogaeth sydd wedi'i hymyleiddio drwy fframwaith moesegol, awdurdodol a arweinir gan ymchwil.

Dechreuodd y prosiect o ganlyniad i'r materion canlynol:

 • Diffyg ymchwil mewn perthynas â gwaith rhyw ymhlith myfyrwyr yn y DU.
 • Diffyg cydnabyddiaeth polisi yng Nghymru y gall pobl ifanc fod yn cymryd rhan mewn gwaith rhyw.
 • Dylai myfyrwyr sy'n weithwyr rhyw, fel pobl ifanc, gael hawl at gyngor iechyd rhywiol mewn gosodiad diogel a heb farn.
 • Y galw i ddarparu gwasanaeth arloesol sy'n estyn allan at boblogaeth benodol.
 • Yr angen i ddechrau cyfathrebu ynghylch gwaith rhyw ymhlith myfyrwyr yng Nghymru.

Mae'r prosiect wedi'i arwain gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Terrence Higgins, Gwasanaeth Iechyd Rhywiol Integredig Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru ac Ysgol Ffilm Casnewydd.

Mae nifer o ffyrdd y gall myfyrwyr a staff y Brifysgol gymryd rhan yn y prosiect hwn:

 • Mae gwefan y prosiect yn cynnwys gwybodaeth sy'n ddefnyddiol i bob myfyriwr am iechyd rhywiol a gwasanaethau iechyd rhywiol -  www.thestudentsexworkproject.co.uk
 • Gall myfyrwyr sy'n astudio mewn Sefydliadau Addysg Uwch ar draws Cymru sy'n gweithio neu sydd wedi gweithio mewn adloniant oedolion neu waith rhyw ymuno â'r prosiect fel aelodau. Bydd mynediad ganddynt i wasanaeth one-2-one netreach gyda gwirfoddolwyr y prosiect ac aelodau staff y prosiect, mynediad at fforwm sgwrsio lle y gall aelodau bostio cwestiynau i'w gilydd a mynediad i glinig peilot Iechyd Rhywiol yng Nghaerdydd.
 • Mae'r prosiect hefyd yn ymchwilio barn/profiadau'r holl fyfyrwyr yng Nghymru tuag at waith rhyw ac adloniant oedolion. Gall myfyrwyr gael mynediad i'r holiadur drwy wefan y prosiect www.thestudentsexworkproject.co.uk
 • Mae'r prosiect wedi'i seilio ar egwyddorion Ymchwil Gyfranogol Weithredol ac yn hynny o beth bydd aelodau sy'n ymuno â'r prosiect yn cael cyfle i weithio gyda ni fel cyd-ymchwilwyr.
 • Byddem hefyd yn cynnal cyfweliadau ag Undebau Myfyrwyr, Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gwasanaethau Lles i Fyfyrwyr ar draws Cymru i ddarparu dealltwriaeth o ymatebion polisi i waith rhyw a dealltwriaeth o waith rhyw.
 • Gellir dilyn y prosiect ar Twitter a Facebook a dylai unrhyw un sydd am gael rhagor o wybodaeth e-bostio'r prosiect ar:

ccjc-sswp@abertawe.ac.uk.

TSSWP banner