Popeth yn Gymraeg

Amcan Popeth yn Gymraeg

Un o amcanion strategol Prifysgol Abertawe dros y bum mlynedd nesa yw meithrin diwylliant dwyieithog o fewn y Brifysgol a hyrwyddo cyfleon staff a myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg.

Popeth yn Gymraeg - ar y wefan hon fe gewch chi hyd i wybodaeth a newyddion am weithgareddau Cymraeg ar y campws a thu hwnt, gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg, gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr a manylion am gyrsiau a modiwlau cyfrwng Cymraeg. Mae yma hefyd gymorth ymarferol ar gyfer ysgrifennu a siarad Cymraeg a gwybodaeth am gyfieithu.

Datblygiad newydd a chyffrous ar gampws Singleton yw sefydlu Academi Hywel Teifi sy'n ganolbwynt ac yn bwerdy ar gyfer dysgu ac astudio’r Gymraeg, ac addysgu cyfrwng Cymraeg.

Cymorth Cymraeg i Fyfyrwyr a Staff

Cymorth Cymraeg i Staff

Cyfieithu

Dylid cyflwyno gwaith i’w gyfieithu gan Uned Gyfieithu’r Brifysgol drwy gwblhau ffurflen ar y fewnrwyd. Bydd angen i chi fewngofnodi yma yn gyntaf.

Cyfieithiadau byr – llai na 60 gair Anfonwch eich cais at: alun@bla-translation.co.uk

Mae hwn yn wasanaeth ychwanegol, sydd yn rhad ac am ddim i staff y Brifysgol. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth i gyfieithu (hyd at 60 gair) neu brawf ddarllen (hyd at 150 gair):

  • Llofnodion e-bost
  • Cardiau Busnes
  • Negeseuon e-bost byr
  • Posteri
  • Taflenni
  • Arwyddion
  • Teitlau/penawdau adrannau ar y wefan
  • I ddiweddaru darnau o’ch tudalennau gwe

Dyma eirfa ac ymadroddion defnyddiol sydd wedi eu cyfieithu yn barod : E-byst a Llythyron, swyddi, cofnodion cyfarfod, defnyddio'r ffôn, offer swyddfa ac arwyddion

Cymorth Cymraeg i Fyfyrwyr

  • Astudio yn Gymraeg

Mae croeso i chi gyflwyno gwaith cwrs neu sefyll arholiadau yn Gymraeg beth bynnag eich pwnc - hyd yn oed os nad ydych yn dilyn cwrs neu fodiwl cyfrwng Cymraeg. Yr unig eithriadau yw gwaith sydd wedi ei seilio ar eich gwybodaeth o iaith arall. Rhaid cyflwyno cais i'ch Coleg drwy lenwi'r ffurflen hon:

https://intranet.swan.ac.uk/documents/welsh/Cyflwyno_gwaith_yn_Gymraeg.doc

Rhaid cyflwyno'r cais o fewn 4 wythnos o gofrestru ar y modiwl(au) perthnasol - neu wrth gofrestru os yw'r modiwl yn para llai na 4 wythnos.

Cyfleoedd i Ddysgu Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe

Adnoddau Arlein

Mae yna adnoddau arlein a allai eich helpu i ddysgu neu wella'ch Cymraeg.

Mae gan wefan Living in Wales gyfleuster dysgu iaith cynhwysfawr a ffeiliau ffeithiau am Gymru a’r iaith Gymraeg.

Mae Learn Welsh yn eich tywys trwy amrwyiaeth o weithgareddau a dulliau dysgu hwylus.

Mae gwefan Say Something in Welsh yn dysgu Cymraeg llafar.

Dosbarthiadau Cymraeg

Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion, sydd wedi ei lleoli ar y Campws o fewn Academi Hywel Teifi yn cynnig cyrsiau ar bob lefel - gan gynnwys cyrsiau ar gyfer rhai sydd am wella eu Cymraeg.

Mae'r Brifysgol yn cyfrannu at gost cyrsiau Cymraeg i Staff . Cysylltwch a Chanolfan Cymraeg i Oedolion ar (01792) 60 20 70
am fanylion.

Map y Campws

Campus Map (Welsh)

Cyfle i ymarfer eich Cymraeg dros goffi

Hoffi Coffi