Sarah Gwilym

Sarah Gwilym

Cydlynydd Marchnata'r We a Digidol

Gweithio Mewn Dwy Iaith

Pa mor aml fyddwch chi’n defnyddio’ch Cymraeg yn y gwaith?

Rwy’n defnyddio’r Gymraeg bob dydd yn y gwaith.

Pa mor rugl ydych chi, yn eich barn chi?

Yn fy marn i, rwy’n rhugl erbyn hyn, diolch i’r addysg a dderbyniais o Brifysgol Abertawe.  Gwnes i radd Cymraeg ail-Iaith, a phan ddechreuais nad oeddwn yn gallu siarad llawer o Gymraeg o gwbl, ond nawr rwy’n gwbl rugl yn y Gymraeg.

Oes gennych chi unrhyw straeon positif sy’n ymwneud â defnyddio’ch Cymraeg yn y gwaith?

Oes, mae gennyf gwpl o straeon positif.  Rwy’n ffodus iawn bod cwpl o bobl yn y Swyddfa yn siarad Cymraeg sydd yn rhoi’r cyfle imi ddefnyddio’r Gymraeg yn ddyddiol yn gwaith.  Yn y tîm, mae fy nghydweithwyr wedi dechrau cymryd diddordeb yn yr iaith ac yn gofyn imi ddysgu gair newydd iddynt bob dydd, ac yn fy nghyfarch fi bob dydd yn y Gymraeg, sydd yn dangos y parch sydd gan bobl tuag at yr iaith Gymraeg, sydd yn hyfryd i’w weld. 

Ydych chi wedi wynebu unrhyw heriau?

Mae’n rhaid imi gytuno ag Angharad Brown yma, fy her fwyaf yw gwybod a yw aelodau eraill o staff yn siarad Cymraeg, a defnyddio’r Gymraeg heb gau cydweithwyr eraill allan o’r drafodaeth.

Yn eich barn chi, pa mor bwysig ydy hi i allu cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg, hyd yn oed os mai nad chi sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw?

Yn fy marn i, mae’n bwysig iawn, mae’n hanfodol.

Beth fyddai’n eich helpu o ran eich gallu i gynnig gwasanaeth Cymraeg / ydych chi’n teimlo bo angen rhagor o hyfforddiant / ymarfer arnoch chi?

Dydw i ddim yn credu fy mod i eisiau rhagor o hyfforddiant, ond rwy’n credu ei fod e’n bwysig ein bod ni’n gallu cynnig ein holl wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.