Jane Fisher

Jane Fisher

Cynorthwyydd Clerigol yn y Swyddfa Anableddau

Dw i’n gwneud gwaith gweinyddol yngl┼Ěn â darparu cymorth i fyfyrwyr gydag anghenion penodol.

Gweithio Mewn Dwy Iaith

Pa mor aml fyddwch chi’n defnyddio’ch Cymraeg yn y gwaith?

Dw i’n ceisio defnyddio’r Gymraeg bob dydd trwy ateb y ffôn yn Gymraeg a sgwrsio â siaradwyr Cymraeg eraill.

Pa mor rugl ydych chi, yn eich barn chi?

Bron yn rugl, ond weithiau dw i’n gwneud camgymeriadau neu anghofio geiriau. Mae’n dibynnu pa mor hyderus dw i’n teimlo ar y pryd – pan dw i’n nerfus dw i ddim yn gallu dweud dim byd ond pan dw i’n llawn hyder does dim stop arna i!

Oes gennych chi unrhyw straeon positif sy’n ymwneud â defnyddio’ch Cymraeg yn y gwaith?

Oes, mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith wedi agor rhwydwaith o gyfeillion a chyd-weithwyr dros y Brifysgol sy’n siarad Cymraeg. Bron bob tro dw i’n cerdded o gwmpas y campws dw i’n gweld rhywun i siarad â yn y Gymraeg.

Ydych chi wedi wynebu unrhyw heriau?

Ydw, mae’n dal i fod yn her i fi i gofio pa fersiwn o ‘Yes’ i'w ddefnyddio pan dw i’n ceisio ateb cwestiwn!

Yn eich barn chi, pa mor bwysig ydy hi i allu cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg, hyd yn oed os mai nad chi sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw?

Yn hollol bwysig, yn fy marn i; rydym ni un o’r brif sefydliadau yng Nghymru, wedi’r gwbl.

Beth fyddai’n eich helpu o ran eich gallu i gynnig gwasanaeth Cymraeg/ydych chi’n teimlo bo angen rhagor o hyfforddiant/ymarfer arnoch chi?

Dw i’n gwneud cwrs i staff yn y Brifysgol ar hyn o bryd sy’n canolbwyntio ar Gymraeg ysgrifenedig ac mae’n help mawr i fi o ran gallu cynnig gwasanaeth Cymraeg.  Hoffwn i ddefnyddio y Gymraeg yn fwy aml gyda myfyrwyr; efallai y bydd mwy ohonyn nhw’n ofyn am wasanaethau y Brifysgol trwy cyfrwng y Gymraeg yn y dyfodol.