Cymorth Cymraeg i Staff

Gwasanaeth cyfieithu'r Brifysgol

Gwasanaeth cyfieithu'r Brifysgol

Er mwyn cefnogi staff i weithredu’n ddwyieithog a chydymffurfio â chynllun iaith y Brifysgol, mae gwasanaeth cyfieithu ar gael, yn rhad ac am ddim.

Cyfieithiadau byr (hyd at 60 o eiriau yn unig)

Os yw’ch cyfieithiad yn llai na 60 gair, anfonwch eich cais at: office@bla-translation.co.uk

Pob cyfieithiad arall

Anfonwch gais at uned gyfieithu’r Brifysgol drwy lenwi ffurflen ar y fewnrwyd. Bydd angen i chi fewngofnodi yma yn gyntaf. MAE CANLLAWIAU'R UNED GYFIEITHU I'W GWELD fan hyn. Byddwch yn gymwys i gael cyfieithiadau am ddim os mai’r Brifysgol yw prif gyllidwr eich gwaith.

Cyfieithiadau parod

Dyma eirfa ac ymadroddion defnyddiol sydd wedi eu cyfieithu yn barod : E-byst a Llythyron, swyddi, cofnodion cyfarfod, defnyddio'r ffôn, offer swyddfa ac arwyddion.

Adnoddau Cymraeg eraill

Teleffôn

Dylech ateb y ffôn yn ddwyieithog: “Helo / Bore da / Prynhawn da, Prifysgol Abertawe / eich enw”. Os yw’r galwr am siarad Cymraeg ond dydych chi ddim yn gallu, dilynwch ein protocol ateb y ffôn.

Webtel

Mae cyfeirlyfr ffôn y Brifysgol mewnol Webtel yn dangos pa staff sy’n siarad y Gymraeg yn rhugl neu yn ddysgwyr. Gall hyn ein helpu i gynnig gwasanaethau Cymraeg ac i annog staff i siarad Cymraeg gyda’i gilydd.

Mae Webtel ar gael ar fewnrwyd staff y Brifysgol. Nid yw ar gael i fyfyrwyr nac aelodau o’r cyhoedd y tu allan i’r Brifysgol.  

Cywiro eich Cymraeg

Mae pecyn i wirio eich sillafu a’ch gramadeg Cymraeg (‘spell check’) ar gael yn rhad ac am ddim ar holl gyfrifiaduron y Brifysgol, ac yn gweithio mewn dogfennau Word.

Mae Cysill yn cywiro camsillafu, camgymeriadau gramadeg, treiglo a chamdeipio mewn dogfennau Cymraeg.  Mae Cysgair yn eiriadur arlein Cymraeg-Saesneg neu Saesneg-Cymraeg. Mae thesawrws Cymraeg ar gael hefyd.

Mae’r pecyn cyfan (o’r enw Cysgliad) fel arfer i’w gael yn Word, o dan y ddewislen ‘Add-Ins’ ar ben y sgrin. Os cewch unrhyw broblemau, cysylltwch â thîm ISS. 

Gosod eich porwr rhyngrwyd i'r Gymraeg

Er mwyn medru gweld rhai ffurflenni Cymraeg ar y fewnrwyd bydd angen i chi osod iaith eich porwr (“browser”) i’r Gymraeg yn Windows Explorer. I wneud hyn, agorwch Explorer, cliciwch ar ‘Tools’ ar ochr chwith uchaf y dudalen a dewis ‘Internet Options’ ar y ddewislen (hwn yw’r dewis olaf ar y rhestr). Yna dewiswch y botwm ‘languages’ ac yna ‘add’.  Nid yw 'Cymraeg/Welsh' ar gael yn y rhestr, ond gallwch deipio Welsh [cy-GB] yn y blwch, ac ychwanegu’r iaith hon.

Mwy o wybodaeth am newid iaith eich iPad neu ffôn symudol i’r Gymraeg ar gael yma gan gynnwys fideos ymarferol.

Rhagor o adnoddau Cymraeg

Gwneud cais am drwydded parcio

Mewngofnodwch i’r fewnrwyd staff gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair arferol. Yna ar y dudalen gartref dewiswch ‘My account’ ac yna ‘My parking permit’. Fe ddylai’r ffurflen ymddangos yn Gymraeg a gallwch gyflwyno eich cais i’r adran ystadau. Fe ddylech dderbyn cydnabyddiaeth drwy e-bost bod y cais wedi ei gyflwyno’n llwyddiannus.

Ffurflen hawlio treuliau i staff

Gallwch gyflwyno cais ar-lein yn Gymraeg, ac mae’r gwasanaeth ar-lein hwn ar gael yn Gymraeg.

Yn gyntaf bydd angen i chi osod iaith eich porwr (“browser”) i’r Gymraeg yn Windows Explorer. 

Mewn gofnodwch i’r fewnrwyd staff gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair arferol. Yna ar y dudalen gartref dewiswch ‘Finance Office’ ac yna ‘staff expenses form’. Os yw eich porwr wedi ei osod i’r Gymraeg, bydd y ffurflen yn ymddangos yn Gymraeg.

Codi Ymwybyddiaeth

Cyrsiau i staff

Mae Swyddfa’r Gymraeg yn cynnig sesiynau rheolaidd ‘Cymraeg yn y Gwaith / Welsh at Work’ er mwyn darparu gwybodaeth i staff am bolisïau’r Brifysgol o ran y Gymraeg, a sut y mae hyn yn berthnasol i’w gwaith bob dydd. Gall aelodau staff archebu lle ar y sesiynau hyn, sy’n rhan o raglen y Gwasanaethau Datblygu a Hyfforddiant , drwy’r ddewislen cyrsiau yn ABW.  Neu gallwch gysylltu â’r ganolfan yn uniongyrchol: e-bostiwch dts@abertawe.ac.uk i drefnu lle.

Cyrsiau ar gyfer adrannau a cholegau

Os hoffech drefnu sesiwn wybodaeth yn arbennig ar gyfer staff eich adran chi, cysylltwch â Swyddfa’r Gymraeg.

Gellir creu cwrs neu sesiwn ymwybyddiaeth i gynnwys nifer o bynciau, gan gynnwys sut i drefnu gwaith cyfieithu, cyfarchion ac ateb y ffôn yn Gymraeg, polisïau iaith Gymraeg, a Safonau’r Gymraeg.

Tudalen Swyddi

Mae’r Brifysgol yn hysbysebu ei holl swyddi ar y wefan Swyddi. Mae modd gwneud cais am swyddi drwy ddefnyddio ffurflen gais Gymraeg ar-lein.

Hefyd os oes gennych ddiddordeb mewn swyddi yn y Brifysgol sy’n gofyn am sgiliau Cymraeg, gallwch gofrestru i dderbyn Hysbysiadau Swyddi drwy e-bost, a nodi’r Gymraeg yn yr allweddeiriau.

Ydych chi'n siarad neu'n dysgu Cymraeg?

Ydych chi’n siarad neu’n dysgu Cymraeg? Cofiwch wisgo cortyn gwddf neu fathodyn ‘Cymraeg’. Ar gael am ddim wrth y Swyddogion Polisi a Hyrwyddo’r Iaith.